grond, foto's en database één interactief 3D-systeem vor men en aan het feit dat de vrij toegankelijke Virtual Reality Modelling Language (VRML) de gelegenheid biedt om de 3D-modellen, coördinaten, fotogegevens, bomen, kleuren en patronen uit de toposcopische database te verwerken tot een interactieve 3D-virtuele presentatie. Werkingsprincipe van de toposcopie Het werkingsprincipe van de toposcopie is al eerder uitge breid besproken in [2] en wordt daarom hieronder zo kort mogelijk samengevat. Er wordt gewerkt met een topo- scoop. Dat is een waterpasinstrument (of tachymeter) waar een camera op bevestigd is door middel van een adapter. Die adapter zorgt ervoor dat de camera slechts in twee rich tingen ten opzichte van het landmeetkundig instrument bewogen kan worden. Er moet namelijk een combinatie kunnen worden gemaakt van een horizontale en een op waarts gerichte foto. Verder is het handig om zowel een foto in een stand 'portrait' als in 'landscape' te kunnen maken. Tijdens het veldwerk wordt de standplaats van de toposcoop bepaald met standaard landmeetkundige tech nieken. Meestal wordt van meerdere standpunten een aan tal foto's gemaakt in verschillende, nader te bepalen rich tingen. Ook wordt meestal een aantal punten ingemeten, die voor de kalibratie worden gebruikt. Deze punten kun nen na berekening aan de digitale plattegrond worden toe gevoegd. Bij de uitwerking worden foto en plattegrond aan elkaar gekoppeld door links en rechts in de foto een punt aan te wijzen, waartussen men in het veld de hoek heeft gemeten of waarvan men de locatie in de plattegrond kan aanwijzen. Bovendien moet men van minimaal één punt ook de hoog te weten. Met die gegevens kan rekenkundig de gezichts kegel en de blikrichting inclusief de verticale rotatiehoek worden bepaald. Dit houdt in dat deze niet van tevoren be kend hoeven te zijn en dat de camera en het meetinstru ment niet precies op elkaar hoeven te worden afgestemd. Je kunt daardoor gemakkelijk van camera wisselen, in- en uit zoomen en desgewenst met video werken. Als het standpunt van de camera automatisch bepaald zou worden met bijvoorbeeld een combinatie van GPS en be kende photo-matching technieken, zou men in principe zelfs foto's kunnen gebruiken die uit een rijdende auto zijn gemaakt. De foto's moeten dan wel horizontaal zijn geno men en niet gekanteld zijn rond de as van de blikrichting. We hebben dit zelf nog niet kunnen testen, maar willen graag meewerken aan een dergelijk experiment. De toposcopie maakt dus optimaal gebruik van beschik bare digitale plattegronden en hoogtegegevens. Aan het programma is een routine voor het invoeren van 3D-pun- ten toegevoegd, die in ASCII de x/y/z-coördinaten van be kende punten kan inlezen en in de toposcopische database kan vastleggen. Het inmeten van de kalibratiepunten kan in principe achterwege blijven. Het is ook handig om bij het maken van een virtuele 3D-maquette de beschikking te hebben over een plattegrond waarop hoogtegegevens zijn afgedrukt. Vaak is de voet van een huis moeilijk op een foto te zien. Als de hoogte dan kan worden overgenomen van een kaart, zijn voor een toposcopi sche visualisatie veel minder metingen in het veld nodig. Na de fotokalibratie wordt automa tisch met een perspectiefberekening van alle punten en objecten in de data base de locatie uitgerekend in de foto. Ook is het dan mogelijk om in de foto te meten. De toposcopie wordt meest al toegepast als methode voor het uit werken van enkelbeelden. Als de loca tie van een bepaald punt bekend is in de plattegrond, kan met één klik in één foto de hoogte ervan worden be paald. Als bekend is dat het punt in een verticaal vlak ligt dat door of pa rallel aan een bekende lijn in de platte grond loopt, kan eveneens met één klik in één foto zowel hoogte als loca tie worden bepaald. Omgekeerd, als de hoogte bekend is, kan met één klik in één foto de locatie worden bepaald. Als een vrijstaand object (bijvoorbeeld een lantaarnpaal) niet op een kaart staat en ook de hoogte onbekend is, zijn twee foto's nodig om zowel hoog te als locatie te bepalen. Fig. 1. Beeld van de digi tale maquette van de Korenmarkt in Arnhem, die gemaakt is met een combinatie van Toposcopie en 3D Studio Viz. Omdat alle punten en objecten in perspectief over de foto kunnen wor den afgedrukt, kan gemakkelijk de juistheid van het 3D-systeem visueel worden gecontroleerd. Een punt dat in de ene foto is ingemeten, moet in principe ook op het betreffende punt in een andere foto worden weergege ven. Als er een duidelijke afwijking wordt geconstateerd, kan de nauwkeu righeid worden verbeterd door een fo to opnieuw te kalibreren en daarvoor andere kalibratiepunten te kiezen. 560 2000-12 GEODESIA

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 22