resultaat te behalen. Een huis wordt in VRML beschreven met een IndexedFaceSet, waarbij van alle hoekpunten eerst de coördinaten worden opgegeven en daarna de volgorde van de punten die de vlakken beschrijven. Dit kan ook met de fotocoördinaten. Omdat bij de toposcopie van een 3D- punt ook de plaats in de foto is uit te rekenen, is het moge lijk volledig automatisch het vlakje in de foto te definiëren, dat op een bepaald vlak van het 3D-model moet komen. Fig. 3 is een foto van de markt in Maastricht, ingelezen in het toposcopieprogramma. Fig. 4 is een afbeelding van de 3D-maquette, die gemaakt is door afwisselend punten aan te wijzen in deze foto en in de kadastrale kaart. Alleen het huis dat aan de rechterkant half te zien is, is gemaakt met behulp van een andere foto. Omdat alle gebruikte foto's gekoppeld zijn aan dezelfde plattegrond, kan één samen hangende maquette worden gemaakt. De afbeelding wordt getoond in de Cosmo Player, één van de meest gebruikte internet browsers. De huizen zijn automatisch voorzien van fotobeelden. Dakkapellen en uitstekende gevelversieringen als bij het huis rechts op de maquette in fig. 4, worden net als de huizen zelf geconstrueerd met parametrische model len die aan de achterkant in het dak prikken. De maquette wordt vanuit het toposcopieprogramma automatisch ge projecteerd op de kadastrale kaart. Uiteraard passen de hui zen daar precies op. Die kadastrale kaart is immers gebruikt bij het construeren van de maquette. De enige handmatige fotomanipulatie die bij het maken van deze virtuele ma quette is uitgevoerd, is het verwijderen van een bushalte uit de foto. Als demonstratie is een aantal bomen aan het 3D-model toegevoegd. Ook voor het weergeven van bomen in 3D- maquettes zijn de mogelijkheden met de toposcopie uitste kend. Zoals u zich misschien nog herinnert van de vorige publicatie in Geodesia [2], wordt gewerkt met een biblio theek van fotorealistische 'pixefbomen in zomer- en win- tervorm. Die bibliotheek is met een kleine aanpassing ook in VRML te gebruiken. In een VRML-browser draait zo'n pixel-boom automatisch mee met de kijkrichting, zodat een realistisch beeld wordt verkregen zonder dat de com puter al te veel wordt belast. Dit 3D-model kan interactief worden bekeken op onze website: www.toposcopie.nl. De toposcopische pixelbomen zijn ook te importeren in mrt Fig. 4. De virtuele topo scopische maquette, de kadastrale kaart en getoond in de Cosmo Player. Fig. 5. De daken van een toposcopische maquette kunnen automatisch worden beplakt met bitmap patronen. bijvoorbeeld 3D Studio. Dat pro gramma ondersteunt de standaard VRML-billboardfunctie niet, maar als een toposcopisch VRML-model wordt geïmporteerd, kunnen even tueel aanwezige bomen toch op een voudige wijze tevoorschijn worden ge roepen en worden gebruikt voor ani maties en VR-presentaties. Daken kunnen worden gekleurd of met bijvoorbeeld dakpannen bekleed. Daarvoor kan men een herhalend pa troon van enkele dakpannen in pixel formaat gebruiken. Omdat bij de to poscopie van alle dakvlakken de afme tingen en richtingen bekend zijn, zijn de schaal en rotatie van een dergelijk patroon van tevoren precies uit te re kenen. Die vorm van 'texture map ping' is in het toposcopieprogramma dan ook eveneens volledig geautoma tiseerd (fig. 5). Conclusie Toposcopie is een nieuwe fotogram- metrische methode en 3D-modelling techniek die efficiënt gebruikmaakt van beschikbare digitale kaarten en hoogtegegevens. Tijdens de kalibratie worden de gecontroleerde terrestrische foto's gekoppeld aan de plattegrond. Daarna vormen ze daarmee één inter actief 3D-systeem dat uitgedrukt is in de coördinaten van het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting. Dit betekent dat van een bekend 3D-punt de exacte locatie in een foto is uit te rekenen en dat daardoor ruimtelijke plannen nauwkeurig kunnen worden ingepast in een toposcopische foto. Bovendien kan in een gekalibreerde foto op ver- 562 GEODESIA

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 24