Moderniseringen aan GPS versneld VERSLAG Van 19 tot en met 22 september 2000 is het jaarlijkse 'grote' GPS-sympo- sium van het Amerikaanse Institute of Navigation (ION) gehouden: ION- GPS2000. Voorafgaand aan dit sym posium was er een driedaagse bijeen komst van de Civil GPS Service Inter face Committee (CGSIC), georgani seerd door de US Coast Guard. Op het symposium, en vooral op de CG- SIC-bijeenkomst, kwamen status en toekomst van het Global Positioning Systeem (GPS) ruim aan de orde, waarvan in deze bijdrage een verslag. Inleiding De '13th International Technical Meeting' van 'the Satellite Division of the Institute of Navigation', zoals het symposium voluit heet, vond plaats in het Salt Palace Convention Center in Salt Lake City, in de staat Utah. De 'single best and largest GPS meeting worldwide' was zoals gewoonlijk in drukwekkend: zo'n 2200 deelnemers (waarvan 1% uit Nederland), meer dan vierhonderd papers en zes paral lelle sessies. Modernisering: zendschema De huidige plannen voor de moderni sering van het GPS houden een ver snelde uitvoering in van eerdere plan nen, zoals beschreven in 'Met GPS de volgende eeuw in' (Geodesia 1999 no. 4). Met de invoering van de CA- code op de L2-frequentie wil men niet wachten tot de nieuwe serie satellieten (block IIF). Van de in totaal 21 block IIR-satellieten, de serie die op dit mo ment wordt gelanceerd (zij het mond jesmaat), wil men nog de laatste twaalf exemplaren 'ombouwen', en zowel de CA-code op de L2 als de nieuwe mili taire M-code gaan laten uitzenden; daarbij wil men ook het uitgezonden successrate 2-freq. 3-freq. 0,90 11:10 1:20 0,95 15:40 1:50 0,99 27:00 3:10 Christian Tiberius, sectie Mathematische Geodesie en Ptmtsbepaling, TU Delft. Tabel 1. vermogen per signaal wat opschroeven. Deze aangepaste satellieten, aangeduid met block IIR-Mod, zouden vanaf 2003 de lucht in moeten gaan. Voorzien voor 2005/2006 is de lancering van de eerste nieuwe block IIF-satelliet, die naast de CA-code op de L2- en de M-code, ook het L5- signaal (op de derde frequentie) zal gaan uitzenden (fig. 1). Van deze laatste zijn voorlopig twaalf exemplaren gepland. De eerste satelliet met de voor civiele gebruikers toeganke lijke CA-code op zowel de Ll- als de L2-frequentie zou dus al over twee tot drie jaar beschikbaar moeten komen. Hier en daar lijken ontvanger-fabrikanten al op deze ontwikke ling te anticiperen. Wel moet worden bedacht dat er pas tegen het einde van dit decennium een voldoende aantal van deze satellieten beschikbaar zal zijn. Hiermee zal dan ook de belemmering komen te vervallen van het huidige Anti-Spoofmg (AS) bij twee-frequentiemetingen. Fig. 1. GPS 'zendschema', met boven de huidige situatie, tot en met de huidige block IIR- satellieten, en onder de uiteinde lijke nieuwe situatie met de block IIF-satellie- ten. De laatste twaalf block IIR- satellieten zullen het onderste 'zend schema kennen, echter zonder het L5-siv In de praktijk worden nu veelal waarnemingen op twee frequenties uitgevoerd om, over korte afstanden, de geheel- tallige meerduidigheden snel, zo niet ogenblikkelijk, op te lossen. Ten aanzien van een derde frequentie zou men verwachten dat dit dan ook mogelijk wordt over lange(re) basislijnen, maar door ons uitgevoerde verkenningsbereke ningen wijzen uit dat dan toch nog steeds een behoorlijke meetduur nodig zal zijn. In tabel 1 staat de meetduur (in minutemseconden, met een waarnemingsinterval van één seconde) om de vereiste slagingskans te bereiken, links met twee frequenties, rechts met het toekomstige drie-frequentiesysteem. De success- rate is de slagingskans voor het (juist) oplossen van de ge- heeltallige fase-meerduidigheden. Deze is berekend voor lange(re) basislijnen waarbij de ionosferische vertraging als onbekende in het model moet worden meegenomen (maar waar geen verdere informatie omtrent deze parameter wordt gebruikt). Bij langere basislijnen spelen differentiële atmosferische effecten een rol. Ten aanzien van de ionosfeer geldt dat de zonne-activiteit in de elfjaarlijkse cyclus, dicht bij, maar 565 GEODESIA ^IG\^ GPS signals I CA code P(Y)code I new code I M code frequency 1575.42 [MHz] L5 L2 L1 _L frequency 1575.42 [MHz]

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 27