nog niet op haar hoogtepunt is. Op dit symposium werd gerapporteerd over differentiële vertragingen tot, in ex treme gevallen, 20 tot 30 ppm, wat overeenkomt met een 1 m effect op een basislijn van 30 km. Selective Availability Naast een nieuwe frequentie en nieuwe signalen, kwam uiteraard, en dat zal ook u niet ontgaan zijn, het uitzetten van Selective Availability (SA) aan de orde [1], De nauwkeurigheid van een enkelpuntsbepaling - officieel in de Standard Positioning Service (SPS) specificaties - was 100 m horizontaal en 156 m driedimensionaal, en wordt nu, zonder SA, 5 m horizontaal en 8 m driedimensionaal (de zogenaamde 'global average accu racy' en zonder correctie voor de iono- sferische vertraging). Deze waarden zullen tegen het einde van dit jaar wor den vastgesteld in de 'GPS SPS signal specification, edition 3'. De huidige specificatie uit 1995 was, voor het geval zonder SA, veel conservatiever: respectievelijk 22 en 33 m. Per 2 mei 2000 is Selective Availability (SA) dus uitgezet. Deze degradatie, oorspronkelijk ten behoeve van de 'US national security', werd langzamer hand ook als hinderlijk ervaren door de militairen zelf, en verder, zo wordt beweerd, ontwikkelen de Verenigde Staten de mogelijkheid 'to deny the GPS signal on a regional basis' (dit is het regionaal uitzetten of verstoren van de GPS-signalen, maar hierover ontbreekt elk detail). De slotsom was dat er geen harde argumenten meer waren om SA te continueren. De werkelijke reden om te stoppen met SA zou ietwat banaler zijn. Op deze manier nemen de VS toch aanzienlijk wat wind uit de zeilen van het Europese Galileo-initiatief, een systeem dat de VS toch vooral als serieuze rivaal zien. De bekendmaking op 1 mei 2000 kwam ook juist geduren de de Europese GNSS-conferentie in Edinburgh. En ver der wilden de VS enkele weken later op de World Radio Conference (WRC) gekend worden in een aantal wensen met betrekking tot de bescherming van de GPS-frequentie- banden. Ook ten aanzien van de frequentie-allocatie voor het Europese Galileo zijn op die conferentie beslissingen genomen, maar de invulling daarvan zal pas tegen het eind van dit jaar duidelijk worden. De huidige 'definition'-fase moet per 15 december 2000 zijn afgerond. Wanneer daar na op 20 december de ministers van transport bijeen komen, moeten de Europese Commissie (EC) en ESA (European Space Agency) vervolgens een 'go'- of 'no go'- beslissing nemen. In het eerste geval start de Galileo 'design'-fase. Het uitschakelen van SA bij GPS was in de eerste plaats geen technische kwestie, maar louter een poli- tiek-strategische zet. Ten aanzien van de relatie tussen het Amerikaanse GPS en het Europese Galileo durfde eerder Fig. 2. GPS-ontvangers worden steeds compacter. De nieuwe ontvanger van het AGRS.NL, met het formaat van een bescheiden sigarenkistje, is een hoogwaardig state- of-the-art geode tisch tweefrequen tie-apparaat met twaalf kajialen en zelfs ingebouwde radioverbinding. nog weieens iemand te opperen GPS en Galileo aanvullend en/of uitwissel baar te laten zijn, maar nu lijken de partijen de stellingen te gaan betrek ken, dus op naar rivaliteit en markt werking. In dit verband zijn recent van Amerikaanse zijde (premature) plan nen aangekondigd voor een verdere modernisering van GPS met block III- satellieten, teneinde het systeem tot 2030 te laten voortbestaan. Tot slot lijkt het Russische Glonass langzaam maar zeker buiten beeld te raken. Be gin september waren nog slechts zes satellieten operationeel. GPS-systeem Wat de GPS-constellatie betreft, mo menteel met zevenentwintig operatio nele satellieten, is er enige bezorgd heid: met de nieuwe moderniserings plannen wordt het lanceerschema be hoorlijk gerekt. Dit betekent voor de komende jaren dat gebruikers nog moeten vertrouwen op een constellatie met behoorlijk op leeftijd gekomen sa tellieten, waar er zo links en rechts weieens één van buiten werking kan raken. Onder het 'Accuracy Improvement Initiative (All)' zijn de Amerikaanse militairen bezig om het controle segment te 'upgraden'. Hoewel in de regel de ionosferische vertraging voor een (enkelfrequentie) enkelpuntsbepa- lingsgebruiker de grootste foutenbron is, zal hiermee worden getracht de nauwkeurigheid de komende vijf jaar, na het uitzetten van SA, nog wat ver der op te krikken. Doel is het verbete ren van de kwaliteit van de satelliet- klok en -baanparameters in de GPS- navigatieberichten. Ten eerste zullen de bestaande vijf monitorstations (Co lorado, Ascension, Diego Garcia, Kwajalein en Hawaii) worden uitge breid met een station op Cape Cana veral en met zes NIMA (National Imagery and Mapping Agency)-sta- tions (Washington, Equador, Argenti nië, Engeland, Bahrein en Australië). Ten tweede zal het gepartioneerd Kal man-filter, dat op het Master Control Station (MCS) draait, worden vervan gen door één integraal filter, en ten derde zullen de 'uploads' frequenter gaan plaatsvinden. In principe krijgt een satelliet nu één keer per dag zijn 566 2000-12 GEODESIA

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 28