GPS-gebruik Delftse inbreng Meer informatie over WOZ infodesk®? Bekijk de thema's bij het werkgebied 'Geo-informatie' op onze website,, www.oranjewoud.nl GEODESIA 2000-I2 navigatieberichten voor die dag 'ge- upload' (gewoonlijk twaalf stuks, één per twee uur). Dit wil men naar (mini maal) twee keer per dag brengen. Tot slot wil men naast verder de nodige 'hardware updates' in het controleseg ment, op de Vandenberg-luchtmacht- basis in Californië een volledige 'alter nate' Master Control Station (ACMS) gaan inrichten. Een natuurlijke trend in deze hoog technologische sector van satelliet communicatie en -plaatsbepaling is een steeds verdergaande 'software-ise- ring' van GPS-ontvangers (fig. 2). Een GPS-ontvanger, nu vaak met Applica tion Specific Integrated Circuits (ASIC), bestaat uit steeds minder hardware, en meer en meer uit soft ware. De GPS-signalen worden dan verwerkt door een 'general purpose' (32-bit) Digital Signal Processor (DSP) op bijvoorbeeld een pc of lap top. Enkel een antenne is nog nodig. Op termijn kan op deze manier een GPS-ontvanger eenvoudig worden ge combineerd met een mobiele telefoon en een personal digital assistant, zoals een palm-top of -pilot. Vergelijkbaar met een GPS-ontvanger gekoppeld aan een veld- of pencomputer kan ook deze geminiaturiseerde elektronica GIS-functionaliteiten bieden, zoals in winning, mutaties en raadpleging (RTK-GPS in a matchbox). De volgende bijeenkomst, ION-GPS2001, vindt plaats van 11-14 september 2001 op dezelfde locatie. van permanente GPS-referentiestations (als de geïnter poleerde correcties middels een gewogen ionosfeermodel op de metingen van de gebruiker in het veld in rekening worden gebracht, kan de slagingskans voor het oplossen van de geheeltallige meerduidigheden rond de 100% uit komen, met een meetduur van vijf minuten, over afstanden tot 100 km). Literatuur [1] Marei, H. van der, VS stoppen met opzettelijke verslechtering van GPS. Geodesia 2000 no. 6, p. 289 - 290. Vanuit de afdeling Geodesie van de TU Delft waren er bijdragen aan dit symposium onder andere op het ge bied van het oplossen van de geheeltal lige fasemeerduidigheden (de geheel tallige oplossing blijkt tot op zekere hoogte resistent tegen systematische fouten ten gevolge van bijvoorbeeld multipath en ongemodelleerde atmos ferische vertragingen), op het gebied van het stochastisch model voor ruwe GPS-waarnemingen (in het bijzonder blijkt er serieuze correlatie te bestaan tussen de fasemetingen op de LI-fre quentie en die op de L2-frequentie, mogelijk als gevolg van de meettech nieken om het huidige Anti-Spooftng te omzeilen) en op het gebied van ionosfeermodellering in een netwerk 567 Een ingenie www.orai\jewoud.nl

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 29