Stelselherziening geometrische infrastructuur VERSLAG Verslag van de studiemiddag op woensdag 21 september 2000 569 GEODESIA Zoals in het themanummer van Geo- desia van september 2000 te lezen was, heeft Nederland een stelselherziening van de geometrische infrastructuur doorgevoerd. Nederland is hiermee aangesloten aan het Europese referen tiestelsel ETRS89. Eind september organiseerde de Stichting Geodesia in samenwerking met het Kadaster en de Meetkundige Dienst van de Rijks waterstaat een studiemiddag om be langstellenden te informeren. Is het nieuwe referentiestelsel een onmisbare innovatie of is het slechts een storm in een glas water Karien Ris, freelance redacteur. Met de komst van GPS werd het mo gelijk vervormingen in het RD-stelsel te bepalen. Omdat sommige gebrui kers van GPS en het RD-stelsel last hebben van deze vervormingen, stond geodetisch Nederland voor de vraag: moeten we streven naar een volledige herziening van het stelsel van de Rijks driehoeksmeting? De keuze die het Kadaster nu heeft gemaakt, ETRS89 en het huidige RD, doet recht aan de resultaten van gehouden onderzoeken. Ook al was de materie rondom de stel selherziening gesneden koek voor de ruim tweehonderd deelnemers aan de studiemiddag, de interesse voor het onderwerp werd er niet minder om. De bezoekerslijst liet een evenwichtige verdeling zien van de herkomst van alle bezoekers: 27% was afkomstig vanuit het bedrijfsleven, 16% van het Kadaster, 14% had het Ministerie van Verkeer en Waterstaat om een 'vrije' Stemmen over de stellingen. Dagvoorzitter Brouwer. middag gevraagd en nog eens 14% was afkomstig van één van de Nederlandse gemeenten. De overige deelnemers kwamen respectievelijk uit het onderwijs, de provincies, de waterschappen en defensie. Het was druk in De Houtrust in Hooglanderveen. Een lo catie die volgens dagvoorzitter Frits Brouwer niet toevallig was gekozen, maar uitzicht bood op de O.L. Vrouwetoren van Amersfoort, het projectiecentrum van de RD. De dag voorzitter, een bekende van zowel de RD als de TU Delft en de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat, opende met een paar persoonlijke woorden: "In het dagelijks leven ben ik directeur Water van Rijkswaterstaat Noord-Hol land. Ooit was ik geodeet, maar na het televisie-interview met de kroonprins besloot ik over te stappen. Vandaag ga ik terug naar mijn wortels en voel ik me toch weer een beet je geodeet. Zeker nu ik zoveel bekende gezichten zie!" Kort daarna lichtte hij de aanwezigen in over het vervolg van het programma: "Wij hebben een interessante middag voor de boeg, met een tweeledig doel. In de eerste plaats proberen we u allen, vertegenwoordigers van geodetisch Nederland, te informeren over de besluiten die mensen bij de Rijks driehoeksmeting hebben genomen en de gevolgen daarvan voor de dagelijkse praktijk. Dat zal ieder van u het meest interesseren". Nadat hij de maatschappelijke relevantie van het thema had verduidelijkt aan de hand van verwijzingen naar de Troonrede die de week vóór de studiemiddag was gehouden, introduceerde Brouwer de eerste spreker. Martin Salzmann, hoofd Geodesie bij het Kadaster en ver antwoordelijk voor de Rijksdriehoeksmeting, hield een boeiend verhaal onder de titel 'Rijksdriehoeksmeting sluit aan op Europa'. Hij ging daarbij in op de gevolgen van de beslissingen rondom het nieuwe referentiestelsel. "Het ETRS89, ofwel European Terrestrial Reference System, is een driedimensionaal, mondiaal stelsel dat de koppeling met andere Europese stelsels vereenvoudigt". In het kort legde hij de werking van het nieuwe stelsel uit, om daarna over te gaan tot een blik op de toekomst. "Ik voorzie een toenemend gebruik van GPS-RTK en van satellietbeelden voor allerlei toepassingen. Op technologisch gebied ver wacht ik een verdere popularisering van GPS/Galileo en een versmelting tussen plaatsbepaling en communicatie. Dat zal het vakgebied uiteindelijk ten goede kunnen komen". Ronald Molendijk van de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat ging dieper in op de gevolgen van het nieu we stelsel voor de NAP-gebruiker. Hij sprak achtereen volgens over de eenmalige correctie voor de vervorming in gepubliceerde NAP-hoogten, over het werken aan de be wustwording en over het feit dat hoogten veranderen. "In hoeverre zult u iets gaan merken van deze veranderingen?", vroeg hij het publiek, waarop hij direct zelf het antwoord

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 31