formuleerde: "U zult er waarschijnlijk niet of nauwelijks mee geconfronteerd worden. NAP blijft NAP, alleen wordt het nu scherper gedefinieerd Molendijk gaf aan geen haast te hebben met het aanpassen van de hoogten. Het voorstel ligt er, maar de besluitvorming is nog niet rond. Daarom besloot de spreker zijn lezing met de mededeling dat de aanwezigen in 2001 een 'Big Bang', een up-to-date NAP kunnen verwachten. In de derde lezing behandelde Joop van Buren het Actief GPS-Referendesysteem voor Nederland (AGRS.NL) als basis voor de geometrische infrastructuur in Nederland. "Het AGRS.NL is een initiatief van de TU Delft, de Nederlandse Commissie voor Geodesie, het Kadaster en de Meetkundige Dienst. Het AGRS wordt gebruikt voor monitoring van het Europese referentiestelsel ETRS89". Hij sloot af met een sheet die niets aan duidelijkheid te wensen overliet. "Waarom AGRS.NL?", zo stond te lezen, terwijl Joop de sheet toelichtte. "Omdat het een betrouw bare en precieze basis is voor ETRS89 en RD. Bovendien vormt het een hulpmiddel voor monitoring van de bodem daling en zeespiegelrijzing, helpt het bij de bijhouding van de RD, en levert het referentiegegevens op voor zowel GPS-gebruikers als wel voor GPS-dienstenleveranciers. AGRS.NL is daardoor de basis voor GPS in Nederland". Na een korte pauze waarbij de meeste deelnemers buiten van de laatste zonnestralen genoten, leidde Frits Brouwer de discussie in. En waar de discussie tijdens veel studie middagen niet van de grond komt door gebrek aan tegen strijdige meningen, was Frits Brouwer zo verstandig ge weest olie op het vuur te gooien en een aantal prikkelende stellingen te lanceren. Het was interessant te zien hoe de aanwezigen op deze stellingen reageerden. De eerste vraag luidde: Wie gaat er binnen een jaar ETRS89-coördinaten gebruiken? Slechts tien mensen bleken deze intentie te hebben. Frits Brouwer: "Ik hoop niet dat het Kadaster erg teleurgesteld is over deze reacties". Martin Salzmann zei: "Ik denk dat het antwoord redelijk strookt met wat we bij het raadplegen van gebruikers tot nu toe hebben gezien. Hun antwoorden waren anders geweest wanneer ze acuut op ETRS89 waren overgegaan. Op korte termijn komt dat overeen met onze bevindingen". Vervolgens ontstond een discussie omtrent het beschikbaar stellen van de gedetailleerde transformatieparameters door het Kadaster. "Op het moment dat je ze niet vrijgeeft, geef je de definitie niet vrij", zo stelde één van de aanwezigen. Martin Salzmann reageerde hier direct op door te zeggen dat deze transformatieparameters helemaal niet geheim zijn. Om verwarring bij gebruikers te voorkomen is beslo ten deze echter uitsluitend aan softwareleveranciers be schikbaar te stellen. Op een vraag van de dagvoorzitter bleek dat meer aanwezigen behoefte hebben aan gedetail leerde parameters. Die zouden beschikbaar moeten zijn voor een groter publiek, zo is de mening. Verbazingwek kend weinig handen gingen ook de lucht in bij de stelling "Binnen tien jaar gaat Nederland geheel over op ETRS89". Niet meer dan zeven mensen bleken vooralsnog overtuigd te zijn van het nut van het nieuwe referentiestelsel. De laat ste stelling werd evenmin met gejuich ontvangen. "De overheid moet zorgen voor een landsdekkende RTK-GPS dienstverlening". Deze politiek getinte stelling wist enkele deelnemers uit de tent te lokken. Zij maakten gebruik van de zaalmicrofoons om hun onge noegen over deze stelling te uiten. Het for De teneur van de dag werd prima ver woord door de dagvoorzitter aan het eind van de studiemiddag. "Wees ge rust, want er verandert minder dan u denkt. Samenvattend denk ik te mo gen zeggen dat we het allemaal wat mooier en wat duidelijker hebben ge maakt. Maar echt veel zal er niet ver anderen voor de dagelijkse praktijk, tenzij u natuurlijk heel grootschalige en nauwkeurige mogelijkheden wenst. Want dan kunt u daarvan gebruikma ken. We hebben een aantal problemen opgelost, die door de nieuwe, nauw keuriger techniek konden ontstaan. Dat hebben we gladgestreken. Maar Nederland, slaap rustig verder en de hoeders van de geodetische infrastruc tuur zorgen dat het allemaal weer goed komt". Frits Brouwer verwachtte dat de ontwikkelingen de komende tijd vooral zouden liggen op het gebied van Europese hoogtesystemen. "Het leek mij een nuttige, zij het niet heel sensationele studiemiddag. Maar de discussie is nog niet ten einde en u kunt commentaar en ideeën kwijt op de website www.agrs.nl". Tijdens de borrel werd uitgebreid na gepraat over het onderwerp ETRS89. Eén van de aanwezigen vatte de dag kort samen met de volgende woorden: "Ach, nu wil niemand er nog aan. Maar we geloofden tien jaar geleden ook niet dat internet nuttig kon zijn. Dat was ook binnen no-time ingebur gerd. Wacht maar tot we een paar jaar verder zijn". 570 GEODESIA

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 32