GITA Ravi-jaarcongres 2000 VERSLAG De eerste dag GEODESIA Op 11 en 12 oktober 2000 vond in De Koningshof te Veldhoven het eer ste GITA Ravi-jaarcongres met GIS- Expo plaats. De eerste plenaire dag was gewijd aan strategie en beleid, de tweede dag met workshops aan or ganisatie, innovatie en praktijk. De eerste dagvoorzitter prof. ir. W. Dik zei dat de formule 5 11 1 "exacte wetenschappers de rillingen over de rug doet lopen". Bedoeld was alleen de samensmelting van het 5e Ravi-con- gres met het 1 le Nederlandse AM/FM c.q. GITA-congres. De organisatie on derzoekt wat de oorzaak is dat het aan tal congresdeelnemers geen optelsom was. Inclusief organisatoren en stand houders schreven ruim vierhonderd mensen zich in voor één of twee da gen. De expositie telde vierendertig stands. Dik kondigde drs. ir. J. van Wamelen, directeur DIO bij het Ministerie van VROM, aan als de "best opgeleide spreker die u ooit hoorde". Zijn on derwerp was 'Het in beeld brengen van innovatie voor het geo-informatie- werkveld' en dat gebeurde storingsvrij met analoge sheets. Outline was de vernieuwing in publieke organisaties in het algemeen, bij VROM en bij de Ravi. Hij achtte de ICT-vernieu- wingskracht groot, zowel technolo gisch als maatschappelijk, en citeerde een socioloog "dat ICT het kapitalis me redde van de ondergang". Ook werd ICT als paradigma beschreven aan de hand van het voorbeeld dat de carrosserie van de eerste auto op een koets moest lijken en het voordeel van een schone straat telde. Traditionele referentiekaders blijven gelden: is Word niet vormgegeven als een digita le typemachine? ICT als virtuele we reld levert een knelpunt op, waar die de reële wereld raakt en het oplossen daarvan is een taak voor publieke or ganisaties. En ongeveer tien jaar gele den begon alom de kritiek op de rol van deze organisaties. Voor VROM is vernieuwing noodzaak, ICT heeft de potentie en gekozen wordt voor een functionele strategie zoals invoeren Adri den Boer, redacteur. van digitale bestemmingsplannen. De Ravi moet verschui ven van een publiek overlegorgaan naar 'meer privaat'. Geo-informatie gaat nu ook naar de burger-consument als eindgebruiker. Functioneel moet de Ravi van adviseur van de coördinerend staatssecretaris een kenniscentrum wor den. Ook zal de bestuurlijke structuur worden herzien. "VROM en Ravi zijn dan voorbereid op de toekomst, maar ze moeten blijven vernieuwen, want meer dan een paar jaar vooruitkijken kan niet. Overleven kan alleen door vernieu wing en dan wordt de Ravi vast 100 jaar", aldus zijn slot. Mevr. M. Stikker vernieuwde zo snel, dat de naam van haar Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media na het drukken van het programma al was veranderd in Waag Society. Haar onderwerp was 'Internet en openbaar be stuur' en haar lezing is dan ook te lezen op www.waag.org! Zij benadrukte dat openbaarheid van bestuur en transpa rantie voorwaarden kennen. De rol van de burger - de 'consumer' - is meer dan die van kennisnemer. Momenteel is er al veel informatievoorziening, overheidsvoorlichting "en [Wim] Kok heeft zich gerehabiliteerd met chatten". Toch is dat nog maar één stap, de communicatieve intelli gentie is nog onderontwikkeld. De karakteristieken van nieuwe media zijn juist dialogisch. De case 'Transparant Amsterdam' met de eerste analoge kaart van Amsterdam tot 2015 van onafhankelijke organisaties kreeg slechts aarzelend de Nieuwe Kaart van Nederland als opvolger. "Nederland is niet nummer 1, hoewel iedereen het erover heeft", aldus Marleen Stikker. Overheidsinformatie is on voldoende ontsloten; er is een grote inspanning nodig van overheden en diensten. Men is niet klaar met ruwe data: data is ongelijk aan informatie en informatie is ongelijk aan kennis! TV-opname in de NCGI-stand. Ir. T. I.M. Schuijt, directeur netdiensten van Eneco, had als onderwerp 'Verantwoordelijkheid in regie infrastruc tuur'. Zelf had deze spreker uit de GITA-kring er de onder titel 'Hoe hou ik mijn hoofd boven water?' aan toegevoegd. Hij ging in op de lasten voor de nutswereld van een E- en G-wet. De technische regulering met informatiecode, sys teemcode, netcode en meetcode is een zware IT-klus. Geo- 571

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 33