oranjewoud Herbold van ESRI dacht daar met zijn vele cursisten juist anders over. De zaal vond bijvoorbeeld materiekennis be langrijker dan GIS-kennis en vond overwegend niet dat het Nederlandse GIS-onderwijs voorloopt op de rest van Europa! En Nederland permit teert zich hoogstens 15 fte strategisch onderzoek terzake, zo rekende Bregt al uit. Workshops De tweede dag waren er tweemaal vijf parallelle workshops met drie sprekers en meer interactie met de deelnemers. Dagvoorzitter prof. dr. H. Scholten (VU/Geodan) opende wel plenair met een 'WAP-stad-visie'. Computers zijn 'anytime anywhere' en de fysieke we reld integreert met de 'online-wereld'. Gis wordt opgeslokt door de grote IT- ontwikkelingen. Publiek Private samenwerking, GIS- organisaties en Enterprise GIS, Inter net GIS, Consumer GIS, Visie op Water, Lokale Overheid, Grote Infra Projecten, Business en Logistiek, Asset Management voor netbeheerders, en Telecom en Kabel waren de titels van de tien praktische workshops. Net als bij het bezoek van een enkeling, kan ook in dit verslag maar één keuze wor den aangehaald. Over GIS-organisaties en Enterprise GIS verzon Harry van der Werf van Fugro voor managers een alternatieve naam voor een bestand: gedigitaliseerd manjaar. Hij vond verder dat kwali teitscirkels rond moeten zijn voor de aanschaf van GIS-applicaties. Theo Thewessen van Geodan was kritisch over Open GIS "waarvoor je veertig boeken moet lezen". Geo Internet Ser vice Providing oftewel GISP zag hij als concept van 'data bij de bron halen' juist wel zitten: "TDN levert in een netwerksociety niet meer uit". Afreke nen kan per tik of bij abonnement. Bij de workshop over Grote Infra Pro jecten gaf Niels Bourgonjen van Arca- dis door hoe je managers overtuigt van het nut van metadata: "Meta-informa- tie is je verzekeringspremie". Op drachtgevers schrikken doorgaans van de kosten van continuïteit van gege vensverzamelingen. Mark Krest van de Grontmij poneerde de stelling dat Geo-ICT vaak te laat wordt ingezet in planprocessen, waardoor de meerwaarde gering is. Hij pleitte voor aanpassen van de spelregels. Mark van der Vorst, voor Rijkswaterstaat werkzaam bij de Maaswerken, ging in op het veranderend karakter van de projectorganisatie en het effect daarvan op de geo-informa- tievoorziening. Uitgangspunt voor de uitvoeringsfase is dat "zekerheid over de kwaliteit van de geografische gegevens een succesfactor is voor het aansturen van externe, uitvoe rende partijen". De geo-informatie-infrastructuur uit plan fase wordt daarvoor aangepast. Een project Kwaliteitsbor ging Ruimtelijke Gegevens ging van start. Aan het slot werd teruggezien op een inhoudelijk goed en gevarieerd congres. Op verzoek lichtte de directeur-secreta ris van de Ravi, mr. ing. B. Kok, toe wat de transitie van die Ravi betekent: naast behoud van taken als standaardisatie meer aandacht voor innovatie en promotie! Meer informatie over het beheer van Geo- informatie? Bekijk de thema's bij het werkgebied 'Geo-informatie' op onze website. www.oranjewoud.nl 573 GEODESIA Overlegorgaan voor vastgoedinformatie NEDERLAND om alvast te noteren: CITA Ravi jaarcongres 2001, 3 en 4 oktober Een ingenieus bureau) www.oranjewoud.nl

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 35