Het forum van de projectgroepleden tijdens de discussies. centen vinden echter dat dit te veel ri sico met zich meebrengt, omdat plan- topografie fundamenteel onzeker is en dus ongelijksoortig is aan de overige GBKN-inhoud. Als handreiking aan beide belangen stelt de projectgroep voor om wel één bestek voor maten- plantopografie te ontwikkelen (een voorstel staat in het rapport), met en kele kwaliteitsdefinities, maar die als apart thema naast de GBKN te gaan meeleveren. 6. Kan er een keurmerk voor GBKN's worden ontwikkeld? Het blijkt dat dat kan; het kan zelfs met beperkte inspanning worden ge realiseerd. Dat moet nog verder wor den uitgewerkt, omdat de regionale GBKN-producenten de verantwoor delijkheid voor hun producten dragen en dat het LSV die niet moet willen overnemen. 7. Is een uniformeringsbestek realiseer baar? Er is eerst een raambestek opgesteld, grotendeels gebaseerd op wat er bij de VoF Basiskaart Noord-Holland wordt gehanteerd. Dit is uitgewerkt in een specifiek uniformeringsbestek. Het uitgangspunt was dat alle objecten uit de GBKN-objectencatalogus 1998 door polygonen moesten worden om sloten, en verder bevatte het richtlij nen voor het opschonen van bestan den, de berekening van knooppunten, en het plaatsen van vlakafsluiters en van adres-centroïden. Het bestek was op zichzelf goed te hanteren, de aan vullingen en correcties vanuit de pilot konden zonder veel problemen wor den ingevoegd. Uit de pilots bleek nog wel dat het erg belangrijk is om met degenen die de structurering uitvoe ren, goed door te spreken wat de be doeling van de migratie is, wat de be grippen inhouden, enzovoort, en om Grote belangstelling voor de studiemiddag. men, hoewel de projectgroep inschat dat dit nog een moei lijke klus zal worden. Eigenlijk is de enige zekere methode om voor een specifiek GBKN-project een migratie-offerte aan te vragen. 4. Wat is de inhoud van een uniforme GBKN? Hoewel de projectgroep wel globale overeenstemming con stateerde over een omschrijving van een norm-GBKN (vol ledig naverkend) en een minimale norm-GBKN (naver- kend wat zichtbaar is vanaf de openbare weg), bleek over eenstemming op detailniveau niet mogelijk. Er zijn onge veer evenveel 'GBKN-dialecten' als er GBKN-producenten zijn; over de definitie van elke lijn in de kaart kunnen ein deloze discussies worden gevoerd, en het was niet mogelijk om nu al een streefniveau voor de inhoud vast te stellen. Bovendien had de projectgroep niet voldoende inzicht in de regionale situaties. Dat wil zeggen: ze konden wel een 'standaard-GBKN' bedenken, maar het was dan nog de vraag of dat in een bepaalde regio wel een zinvolle stan daard was, en of dat wellicht een kostbare migratie zou gaan betekenen met beperkt nut. Daarom heeft de project groep in zijn eindrapport wel een voorzet gedaan voor een GBKN-inhoud, maar die is uitdrukkelijk als discussiestuk bedoeld. Vervolgonderzoek is nodig. Vlakgerichte GBKN biedt goede presentatie- 5. Wat doen we met (maten)plantopografie? Met name de nutsbedrijven hebben grote behoefte aan uni forme matenplantopografie. Zij zouden deze het liefst in de GBKN opgenomen zien worden, omdat daarmee een een voudige mutatieverwerking mogelijk is. De GBKN-produ- GEODESIA

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 38