Kontek-KPD Engineering B.V. tijdens de migratie veel ondersteuning te bieden. Ook zijn er procedures no dig voor doelmatig beheer na het vol tooien van de migratie. Het eindrapport 8. Is er geschikte software voor structu- Uniformering reren, en hoe gaat de uitwisseling? GBKN kan In de pilots werden vier softwarepak- worden aange- ketten gebruikt, die alle geschikt ble- vraagd bij het ken voor de structurering van de Landelijk GBKN volgens uniformeringsniveau Samenwerkings- 2. Een ernstig probleem trad wel op verband GBKN, bij de uitwisseling: het Kadaster, dat Postbus 1442, beheerder is van een groot deel van de 7301 BR Apel- GBKN's in Nederland, kan geen vlak- doorn, telefoon ken verwerken. Ook de uitwisseling (055) 528 58 68, van coördinaten/centroïden leverde e-mail: moeilijkheden op. De specificatie van info@gbkn.nl., uitwisselingsstandaarden en classifica- en op ties moeten verder worden ontwik- www.gbkn.nl. keld. Het LSV moet hierbij aansluiten op dat wat de Ravi aan het ontwikke len is. Hoe nu verder? Het LSV-bestuur heeft de conclusies van de projectgroep inmiddels overgenomen. De bedoeling is dat het LSV bindende afspraken gaat maken met de GBKN-producenten in de regio's, op basis van dit eind rapport. Het LSV gaat op korte termijn overleg starten, want uniformering van bovenaf opleggen kan natuurlijk niet. Het gaat daarbij vooral om het verkrijgen van draag vlak, waarbij met name de financiële consequenties voor elke GBKN-producent goed inzichtelijk moeten worden gemaakt. Het streven van het LSV is dat in 2002 deze afspraken zijn gemaakt en dat overal gewerkt wordt aan (dezelfde) unifor mering van de GBKN. Dat is ambitieus, en er zal veel werk verzet moeten worden door zowel het LSV als de GBKN- producenten. Het is naar mijn inschatting echter wel haal baar: de voorstellen van de projectgroep zijn gebaseerd op een pragmatische aanpak, er wordt gebruikgemaakt van be staande middelen en informatiebronnen, en het uniforme ringsniveau is voor alle gebruikerspartijen interessant. En of er dan ooit nog een echte landelijke objectgerichte GBKN uit voortkomt, zien we na 2002 wel weer. Geodesie en Civiele Techniek Architectenbureau Raadgevend ingenieursbureau Vastgoed Bouw en installatie services Waagpassage 1 Postbus 331 8200 AH Lelystad Telefoon: 0320-241454 Fax: 0320-232063 emailinfohrkontek-kpd.nl Overige vestigingen in Bols ward, Oegstgeest en Oss GEODESIA

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 39