Naar een geodetisch RAW? Heeft u weieens een bestek moeten schrijven voor het uit besteden van geodetisch werk? En, beviel het? Nou, mij niet, die keren dat ik het mocht doen. Naast de vakinhou delijke kant van het bestek zit je ook nog met de aanbeste dingsprocedure. Waarom zou ik eigenlijk de moeite nemen een bestek te schrijven en openbaar aan te besteden? Om met dat laatste te beginnen: niet alleen is dat soms verplicht (Europese aanbesteding) en is dit het beleid van mijn werkgever (de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch), maar ik vind ook dat het zo hoort voor een overheids instantie. Het is de meest open manier die tot de laagste prijs leidt en die 'vriendjespolitiek' uitsluit. Ik wil graag iedereen een kans geven, en niet alleen die paar bedrijven waar ik al eerder een goede ervaring mee heb opgedaan. Begeef je je op het pad van de (openbare) aanbesteding, dan kom je wel het één en ander tegen. Er zijn legio procedures en regels van toepassing. En een succesvolle uitbesteding, leidend tot een goed eindproduct, staat of valt met een goed bestek. Dan word ik weieens jaloers op mijn collega's een paar kamers verderop, die civieltechnische werken uit besteden. Niet alleen hebben zij veel meer ervaring met het uitbestedingsproces (op dat gebied steken ze mij gelukkig wel de helpende hand toe), maar ze hebben ook allerlei standaarden, systemen en hulpmiddelen voor het maken van een bestek dat door alle partijen erkend en begrepen wordt, bekend als de RAW. Wij moeten het doen met de HTW, een mooi boek, maar niet echt (echt niet?) geschikt voor het maken van een bestek. Hoe beschrijf je waterdicht de kwaliteit van het ge wenste eindproduct - coördinaten of een bestand - zonder de vervaardigingsmethode voor te schrijven? Tenslotte, mij maakt het niet uit hoe de 'leverancier' zijn werk doet, als het product maar goed is. Als mijn GBKN-bestand moet wor den bijgewerkt, wil ik niet voorschrijven hoe dat moet ge beuren: met de meetband, met een tachymeter, fotogram- metrisch, met een pencomputer. Wel wil ik de kwaliteit de finiëren (precisie, betrouwbaarheid, volledigheid, juistheid, actualiteit), de levertijd en het proces van accepteren en goedkeuren. Op een manier waar we allebei achter staan. En een GBKN is dan nog redelijk standaard en overzichte lijk; een controlemeting van mijn grondslag of het vervaar digen van digitale luchtfoto's zijn een stuk lastiger. Het belang van een goed bestek zit hem zowel in de aanbe stedingsprocedure als in de projectuitvoering en de opleve ring. Alleen op basis van een goed bestek, dat alle betrokke nen begrijpen en als uitvoerbaar ervaren, kun je eerlijk gun nen. Alleen met een duidelijk bestek kan de opdrachtnemer zijn werk uitvoeren met de garantie dat hij dat doet wat van hem wordt verwacht. Alleen met een reëel bestek kun je het geleverde product controleren en vervolgens accepteren (of, helaas, soms afkeuren). De belangen in dit proces zijn groot. Niet alleen voor de opdrachtgever die op tijd het gewenste product moet heb ben, maar ook voor de uitvoerder die een goede inschatting moet kunnen maken van de risico's (en de kans op winst) die hij zich op de hals haalt. Wat mij betreft mag er morgen een 'Geodetisch RAW' komen: een standaardmanier om geodetische producten te beschrijven, inclusief een methode om de afgesproken kwaliteit van het product te toetsen en afspraken voor uit voeringsprocedures. Een mooie taak voor de VNBG, in samenwerking met de Stichting Geodesia? Of een onder zoek voor een paar studenten van de Hogeschool van Utrecht of de TU Delft (of nog mooier: samen). Of wil ik te veel en zie ik het allemaal te ingewikkeld Zoveel open bare aanbestedingen in het vakgebied zie ik tenslotte niet!? Ik houd me aanbevolen voor tips en suggesties. Irwin van Hunen 542 2000-12 GEODESIA Redactie-adres Postbus 10390 - 7301 gj Apeldoorn telefoon (055) 576 14 40 (ma., wo. en do. 9-12 uur) fax (055) 57614 41 e-mail: redactie@geodesia.nl Redactie Geodesia dr. ir. H. Quee, hoofdredacteur, Utrecht G. M. van Osch, internet-redacteur, Apeldoorn A. M. den Boer, Nieuwerkerk a.d. IJssel ing. I. van Hunen, Rosmalen W. Kamphorst, Apeldoorn ir. F. Kenselaar, Delft ing. A. J. van der Meer, Diemen ing. K. A. M. Roebert, Utrecht M. J. Scheele, Middelburg Abonnementen/inlichtingen C. Scherpenzeel-v.d. Lei Postbus 10390 - 7301 GJ Apeldoorn tel. (055) 576 14 40 (ma., wo. en do. 9-12 uur) fax (055) 576 14 41 e-mail: redactie@geodesia.nl (adreswijzigingen s. v.p. schriftelijk) 2000. Het overnemen evenals het vermenigvuldigen uit dit tijdschrift is slechts toegestaan tia schriftelijke toestemming van redactie en auteur. Inzenden kopij Indienen en publiceren van artikelen in overleg met de redactie. Berichten en mededelingen dienen uiterlijk voor het eind van de maand in het bezit van de hoofdredacteur te zijn, om nog in het nummer van de volgende maand te kunnen worden opgenomen. Abonnementsprijzen per jaar Voor leden van de aangesloten verenigingen gratis; persoonlijke abonnees binnenland 74,-; bedrijfs- abonnees binnenland 123,-; persoonlijke abonnees Europa 113,-; bedrijfsabonnees Europa 159,-; persoonlijke abonnees luchtpost 158,—; bedrijfsabonnees luchtpost 200,-. Losse nummers 20,-, inclusief verzendkosten, te bestellen bij mevr. C. Scherpenzeel-v.d. Lei. Opzegging vóór 1 december van het voorgaande jaar. Deelnemende verenigingen Bond voor Kadasterpersoneel (bvk) Vereniging van Landmeetkundigen (ra) Nederlandse Vereniging voor Geodesie (nvg) Vereniging Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat (vmdr) Advertentie-exploitatie Westerum Publiciteit bv Wintereik 38 - 5682 hm Best telefoon (0499) 39 86 89 - fax 37 44 97 (mobiel 06 - 51 63 2117) e-mail: westbest@wxs.nl Advertentietarieven op aanvraag. De plaatsing van een advertentie in een bepaald nummer kan alleen worden gegarandeerd, indien de reservering daarvoor uiterlijk de 25e van de voorafgaande maand in ons bezit is. Secretaris Stichting Geodesia ing. H. G. J. Bruins De Nachtpauw 9 - 7609 jj Almelo tel. (0546) 54 14 60/fax (0546) 63 28 89 privé (0546) 63 28 70 e-mail: h.bruins@geodesia.nl Penningmeester Stichting Geodesia ir. R. van Noord A. Thaerlaan 13 - 3571 eb Utrecht tel. (030) 235 84 21/fax (030) 235 76 41 privé (030) 271 87 29 e-mail: r.van_noord@gni.railinfrabeheer.nl Giro 223150; abnXmro 545716195, beide t.n.v. Stichting Geodesia. Geodesia is een uitgave van de Stichting Geodesia.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 4