ph van de Cartografie', 'Web-mapping 2000' en 'Galileo, een ster of een ko meet?' was de uitgebreide tentoonstel ling een bezoek meer dan waard. Op een oppervlak van 16.000 nr presen teerden zich meer dan 350 grote en kleine bedrijven. De meer dan 10.000 bezoekers konden de meest recente versies van geografische informatiesys temen bewonderen. Hoewel echt spectaculaire nieuwe ont wikkelingen niet te melden zijn, is een aantal innovaties belangrijk. Wat bij voorbeeld te denken van een 'intelli gente' stok van het Zwitserse bedrijf GeoAstor, waarop een GPS-ontvanger is gemonteerd. Als je tijdens de meting deze stok scheef boven het te meten punt houdt, corrigeert de 'intelligente' stok dit. De onnauwkeurigheden (vooral op maandag?) als gevolg van een scheefstand van de stok zijn hier mee dus verleden tijd. Een andere in novatie betreft de tachymeter Geodi- meter 600S DR200+. Deze biedt mo gelijkheden om reflectorloos afstanden te meten met behulp van een multi- pulse systeem naar oppervlakten op wel 400 m afstand. Volgens de leve rancier reduceert deze methode van reflectorloze afstandmeting de invloed van ongewenste signalen en verhoogt zij ook de nauwkeurigheid en de be trouwbaarheid van de afstandmeting. Werd in het vorige Intergeo-verslag (Geodesia 1999 no. 11) nog melding gemaakt van bedrijven die bezig zijn met de ontwikkeling van zogenaamde virtuele referentiestations voor GPS, inmiddels lijkt dit operationeel te zijn. Een leverancier kon ons tenminste meerdere gebruikers van'virtuele refe rentiestations noemen. Integratie van GPS en tachymetrie lijkt niet goed van de grond te komen. Ook op deze In- tergeo waren voor deze integratie geen aanwijzingen, of het moest zijn de sa menwerking tussen Spectra Precision, Zeiss en Trimble, en de samenwerking tussen Topcon en Javad. Geodetische kennis wordt hierbij samengevoegd met GPS-experdse. Uiteraard gingen veel van de tijdens het congres georganiseerde excursies naar de bouwputten in Berlijn. De or ganisatie kan terugzien op een ge slaagd congres in een toch wel bijzon dere stad. De Intergeo van 2001 zal worden ge houden in Keulen van 19-21 septem ber. Wim Kamphorst Vakantie geeft mensen doorgaans de gelegenheid afstand te nemen van hun dagelijkse werk. Voor geodeten en an deren die in hun werk dagelijks te ma ken hebben met geo-informatie, is dat moeilijk, zo niet onmogelijk. Zonder geo-informatie is het immers niet eens mogelijk om je vakantiebestemming te bereiken. Foto 1. Markering van het zwaartepunt van Frankrijk. Tijdens het, met behulp van kaarten en routeplanner, uitstippelen van onze fietsroute naar Santiago de Composte- la (Spanje), een tocht van ruim 2400 kilometer, ontdekten wij dat de route heel dicht langs het plaatsje Vesdun in Frankrijk loopt, een dorpje zoals er op het platteland in Frankrijk zoveel zijn, althans voor de argeloze toerist. Voor wakkere geodeten ligt dat iets anders. Vesdun ligt namelijk precies op het geografisch zwaartepunt van Frank rijk. Voor geodeten uiteraard iets waaraan wij niet zomaar voorbij kon den fietsen. Wij hebben het plaatsje dan ook onmiddellijk in onze route opgenomen, en de kleine omweg die wij daarvoor moesten maken, graag voor lief genomen. Middenin het dorpje troffen we een monument aan (foto 1), waarmee deze plaats is gemar keerd, compleet met plaquette waarop in drie talen wordt uitgelegd hoe één en ander is berekend en tot stand is ge komen (foto 2). Het zwaartepunt van Nederland is, denken wij, ooit weieens berekend, maar voorzover wij weten, nooit zicht baar gemarkeerd. Bedenkend dat dit voor het hoogste en het laagste punt van Nederland wel het geval is, zou het misschien wel aardig zijn ook het zwaartepunt van Nederland door mid del van een monument vast te leggen. Foto 2. Verantwoording van de berekening van het zwaarte punt. 582 2000-12 GEODESIA Bonne route Bien camino SÊS .Tl22ll7jTiwuïfc-. «G-t—2

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 44