A Foto 3. Spaanse meetploeg in de Pyreneeën. Het zou een extra bijdrage kunnen le veren aan de algemene naamsbekend heid van ons vakgebied, zeker als je er een toeristische roure langs zou leiden. Wie neemt de uitdaging aan Op een tocht van 2400 kilometer kan het niet anders of je wordt meerdere keren geconfronteerd met het vakge bied. Zo troffen wij hoog in de Pyre neeën een Spaanse meetploeg, bezig met waterpaswerkzaamheden op de Roelandspas. Om precies te zijn in Valcarlos, tussen St. Jean Pied de Port (F) en Roncesvalles (Spanje). Op zich niets bijzonders, want overal waar aan de weg wordt gewerkt, is de kans groot dat je vakgenoten ontmoet. Het aardi ge was dat de ploegleider in dit geval een ploegleidster was (foto 3). Eman cipatie in de geodesie, ook in Spanje. Wat ons betreft zijn ze daarmee op de goede weg. Henk Leenders en Jos Schreurs Sokkia bv en RAN Software Ontwik keling introduceren hun nieuwste pro duct: Gbuilder. GBuilder software is ontwikkeld door maatvoerders voor maatvoerders die met minimale inves teringen volledige controle willen heb ben over het meetproces. In tegenstel ling tot soortgelijke producten is met GBuilder het gebruik van een ander CAD-programma overbodig. Digitale tekeningen worden gefilterd op nutti ge maatvoeringsinformatie en in het hetzelfde proces gecontroleerd op fou ten. Daarna staat het vrij om de infor matie uit het ontwerp te selecteren. Het leggen van een relatie tussen ont werpgegevens en de realisatie in het veld wordt nu makkelijker gemaakt door een snelle manier van transfor meren. Zo kan bijvoorbeeld het 'digi tale' palenplan heel snel op een bouw locatie worden uitgezet, nadat de rooi lijn door de gemeente (of ingenieurs bureau) in RD-coördinaten is gege ven. Ook wordt het kopiëren van uitzetgegevens naar een volgend bouwblok nu heel eenvoudig. Projectgegevens kunnen vanzelfspre kend naar een Sokkia total station of veldboek worden gestuurd. Bij het op slaan en importeren van gegevens kan ook een groot aantal ASCII-, alle SDR- en DXF-formaten worden ge bruikt. De rekenfuncties bieden met enkele 'muisklikken' een scala aan controles waarmee maatvoeringsgegevens altijd kunnen worden beheerst. Een andere belangrijke toepassing van GBuilder is het verwerken van metingen voor een 'as-build'-situatie. Na het inmeten van de gerealiseerde bouwonderdelen kun nen deze door middel van een duide lijke codering vergeleken worden met het ontwerp. In de bouwkeet worden met GBuilder de meetgegevens uit het geheugen van het total station of veld boek gelezen, waarna een rapportage direct beschikbaar is. Voor gebruikers die een grafische ondersteuning wen sen, levert GBuilder eveneens een te kening. In een CAD-programma wor den de afwijkingen met gekleurde pij len zichtbaar gemaakt. Met GBuilder heeft de maatvoerder een krachtig stuk gereedschap dat zeer eenvoudig in het gebruik is. Inlichtingen: Sokkia bv (verkoopaf deling), telefoon (036) 332 28 80, www.ransoftware.com. D.A. Groetelaers, Delft University Press 2000ISBN 90-4072107-6. De laatste jaren is de grondmarkt sterk in beweging. Marktpartijen hebben op veel locaties grondposities verworven en spelen meer dan voorheen al vanaf het begin een grotere rol in de locatie ontwikkeling. Gemeenten zijn voor het realiseren van een uitleglocatie vaak afhankelijk van anderen voor zo wel het verkrijgen van beschikkings macht over de grond als het realiseren van het beoogde programma. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het grondbeleid. Naar aanleiding van deze ontwikkelin gen is bij de afdeling Geodesie aan de TU Delft een promotieonderzoek ge start naar de instrumentele waarde van het gemeentelijk grondbeleid bij de ontwikkeling van uitbreidingslocaties. In het kader van dat onderzoek is een schriftelijke enquête gehouden onder gemeenten die deel uitmaken van een VINEX-stadsgewest of BON-gebied. Het doel was een nauwkeurig beeld te krijgen van de huidige praktijk rond de ontwikkeling van uitbreidingsloca ties en de positie van de gemeente in dat proces. Uit de enquête blijkt dat er door de gewijzigde marktsituatie veranderin gen hebben plaatsgevonden in het ge meentelijk grondbeleid, maar dat die veranderingen zeker niet bij alle ge meenten en in dezelfde mate terug te vinden zijn. Met name op het gebied van de verwerving en de ontwikke- lingsaanpak bestaan verschillende op vattingen en mogelijkheden. Er is wel een verband tussen de mate van zeg genschap over de grond en de ontwik- kelingsaanpak. Als bij de start van de locatieontwikkeling al veel grond in handen van derden is, zal dat eerder leiden tot een PPS of een grondexploi tatie door private partijen dan wan neer de gemeente veel grond in eigen dom heeft of nog kan verwerven. Knelpunten liggen met name op het terrein van verwerving en het kosten verhaal. Bij verwerving wordt vaak het kunnen ontduiken van de Wet voor keursrecht gemeenten als probleem genoemd en bij het kostenverhaal gaat het om de beperkte verhaalsmogelijk- heden. Op de meeste locaties worden, volgens de respondenten, tot nu toe echter wel de gestelde doelen gehaald. De auteurs 583 GEODESIA TECHNIEK GBuilder PUBLICATIES Instrumentarium Locatieontwikkeling: Nederlandse praktijk 2000-12

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 45