Redactie en bestuur van Geodesia wensen u prettige Kerstdagen en een voorspoedig2001 en wiskunde Jan van den Brink. Wolters Noordhojf, Groningen 2000, prijs f 22,—, ISBN 90-01-83301-2, 60pag. GPS is natuurlijk allang geen exclusief landmeetkundig onderwerp meer. 'Gewone mensen', zoals wandelaars en zeilers, weten wat het is en hoe je het moet gebruiken. GPS is inmiddels zó algemeen, dat het zelfs lesmateriaal is geworden voor het wiskunde-onder- wijs. Onder de zakelijke titel 'GPS en wiskunde' heeft Jan van den Brink een leesbaar en praktisch lesboekje ge schreven, waarin leerlingen vanaf 4 vwo zich vertrouwd kunnen maken met wiskundige vraagstukken rondom dit plaatsbepalingssysteem. Het boek gaat uit van het gebruik van een hand held GPS-ontvanger, maar dat doet aan de principes uiteraard niets af. Grappig is dat het apparaat conse quent als 'gps', met kleine letters dus, wordt aangeduid: een prettig teken van normalisering. In het voorwoord wordt weliswaar gesproken van 'het wondertje', maar dat is éénmalig; voor de rest gaat over 'het gemak dat gps heet'. Tweederde van het boek is gewijd aan opdrachten: er wordt een principe uit gelegd, en vervolgens wordt met vra gen en vraagstukken de kennis van de leerling getest. Achtereenvolgens wor den behandeld: 1de geschiedenis en basisideeën; 2. toepassingen en informatie, waar onder andere ook GLONASS en AGRS.NL worden genoemd; 3. pages op de gps: wat kan het appa raat je laten zien, en wat betekent dat; 4. gebruikers aan het woord (enkele praktijksituaties) 3. 'jij als gps': om te bedenken wat een gps kan doen, moet de leerling zich voorstellen dat hij zelf een gps In het tweede deel van het boek wor den enkele onderwerpen beschreven, waarnaar de leerling zelfstandig onder zoek kan doen. Zo kan er zelfstandig een tocht worden gemaakt met de gps, waarbij onder andere de nauwkeurig heid van het apparaat in de gaten moet worden gehouden. Er is een pittige opdracht waarin satellietbanen op de 'grafische rekenmachine' moeten wor den berekend, en een andere waarin met pseudo-random getallen wordt gewerkt. Verder wordt ingegaan op kaartdatums, en worden WGS84 en ED50 uitgediept (van ETRS89 nog geen spoor), en worden driedimensio nale snijdingsberekeningen beschre ven. Als derde deel staan er nog wat aanwijzingen in over de manier waar op presentaties over (onder meer) dit onderwerp kunnen worden opgezet. Aan het slot volgen nog enkele 'aan wijzingen' die min of meer de ant woorden zijn op de vragen en vraag stukken in het boek. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel een paar keer heb ge spiekt... Het boekje is namelijk niet alleen interessant voor vwo-leerlingen, maar ook voor geodeten en land meters die nu weieens kennis willen maken met wat reken- en toepassings principes van een gps. Het taalgebruik is toegankelijk, zoals van een boek voor middelbare school- leerlingen mag worden verwacht. En hoewel het boek soms wat snel langs 'zwaardere' onderwerpen heen gaat (AGRS.NL, ellipsoïden), moet dat voor een vakgenoot geen bezwaar zijn. Ad van der Meer Sinds september 2000 is Maarten van Heest als salesma nager in dienst bij CycloMedia Interna tional nv. Hij zal daar de verkoop van de producten en diensten verder uitbouwen en structu reren nu het aantal gebruikers gestaag toeneemt en het bedrijf gestart is met de realisatie van een landsdekkende optische database. Bij zijn vorige werkgever, KLM Aerocarto, was Van Heest international program manager. Van 13 oktober 2000 tot 15 februari 2001 is Professor Ian Williamson gasthoogleraar bij de sectie Geo-infor- matie en Grondbeleid van de Afdeling Geodesie van de TU Delft. Professor Williamson is hoogleraar Surveying and Land Information en hoofd van de afdeling Geomatics van de Univer siteit van Melbourne. Gedurende zijn verblijf in Delft geeft hij enkele gast colleges op het gebied van grondregis- tratie en kadastrale hervormingen, en doet hij onderzoek naar de veranderin gen in grondbeleid en kadastrale regis tratie in Centraal- en Oost-Europa. 584 2000-12 GEODESIA GPS en wiskunde PERSONALIA

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 46