Inhoud 42e jaargang (2000) GEODESIA (De volledige bibliografie vanaf1959 is te vinden op de Geodesia-website: www.geodesia.nl) GEODESIE LANDMEETKUNDE GPS-hoogtemeting. Precisieverbetering door troposfeermodelle- ring, ir. F. Kleijer63 Bodemmeting op de Westerschelde. Een 'nat' Rijkswaterstaat- dagje, M. J. Scheele69 Marktoverzicht total stations. Geactualiseerde technische ge gevens over het geodetisch meetinstrumentarium, W. Kamp- borst 103 Het effect van de ionosfeer op precieze GPS-puntsbepaling. Langer meten door maximum in zonnevlekcyclus, ir. D. O dijk113 Schietloodafwijkingen bepaald uit geodetisch-astronomische waarnemingen. Nederland dertig meter dichter bij Green wich, ing. F. H. Schreutelkamp155 De weeskinderen van NeiCom. Een ingenieursbureau voor 'Infra Services', M. J. Scheele173 Tropen-ervaringen op Soemba, ing. A.L.P. Rietberg185 Analyse van historische geodetisch-astronomische waarnemin gen. Oriëntering van de Bessel-ellipsoïde, ing. F. H. Schreutel kamp 203 FLI-MAP, de mobiele luchtbrigade van Fugro. Wentelwiekend boven het Brabantse land, M. J. Scheele219 Is de Bessel-ellipsoïde scheef georiënteerd? De rotaties in de transformatie tussen RD en ETRS verklaard, ing. F. H. Schreutelkamp275 Meetwerk voor The London Eye. Reuzenrad als monument voor een nieuw millennium, R. Kooijman, P.J. van Os 283 VS stoppen met opzettelijke verslechtering van GPS, dr. ir. H. v.d. Marei289 Navigeren langs de spoorwegen. Programma ATB en Detectie (PAD), ing. E.M. T. de Bruijn291 Zwaartekrachtmetingen in België. Op weg naar een verbeterde geoïde voor Nederland, ir. M. E. Crombaghs343 Landmeten op de vrije school. Een redelijk alternatief voor de mbo-opleiding?, M. J. Scheele349 Een dagjeTU-zomerkamp, M. J. Scheele 459 Meervoudig ruimtegebruik, ir. C. R. M. Vencken 515 VASTGOED- EN GEOGRAFISCHE INFORMATIE Informatie- en communicatietechnologie: instrument in de waardebepaling. Opzetten van een informatiesysteem voor het monitoren van landhervorming en landgebruik in Est land, dr. ir. M. J.P.M. Lemmens17 ESRI Nederland en de toekomst van de gtpgrafische informatie voorziening, M.J. Scheele23 DataLand, toegankelijke gemeentelijke geo-data. Een visie van gemeenten, ir. L.A. Smit55 Een Geodetisch Gekleurd GIS-Boek (GGGB) voor 2000 ir. R. v.d. Schans127 OpenGIS. Wat is het en wat betekent het voor u?, dr. ir. P.J.M. van Oosterom, ir. M. W. Schram165 Kennisinfrastructuur van meervoudig ruimtegebruik. Verster king mogelijk door toepassing geo-ICT, drs. J. Berends, drs. A. S. Verrips 211 Hink, Stap, Sprong. De geschiedenis van het ontstaan van de GBKN. 25 jaar GBKN, ir. J. Polman 319 GBKN anno 2000. De stand van zaken en het perspectief voor de toekomst. 25 jaar GBKN, ir. L. M. Murre 327 Generaliseren van vlakkenpartities (1). GAP-trees, theorie en implementatie, drs. J.D. van Putten, prof.dr.ir. P.J.M. van Oosterom 443 Basiskaarten in een ruimtelijke database, B. van der Lely 451 Generaliseren van vlakkenpartities (2). GAP-trees, testresultaten en verbeteringen, drs. J. D. van Putten, prof. dr. ir. P.J. M. van Oosterom 499 OpenGIS Technical Committee meeting, drs. J. E. Stoter507 De GBKN en de kloof met Rijkswaterstaatsbestanden, A. M. den Boer513 Je weet meer dan je denkt. Verslag GIS-conferentie, M.J. Scheele 519 KARTOGRAFIE Het meer dat niet bestaat, ing. A.J. v.d. Meer179 De Groene Meridiaan, ir. R. v.d. Schans295 Een geometrische infrastructuur in het groen, ir. R. v.d. Schans, M. J. Scheele426 Typografische mental maps, F. Rurup471 JURIDISCHE ADMINISTRATIEVE GEODESIE Gemeentelijk voorkeursrecht, ir. D.A Groetelaers, ir. E.J. Klein- 543 THEMANUMMER STELSELHERZIENING GEOMETRISCHE INFRASTRUCTUUR NEDERLAND Naar een vernieuwde Europese aansluiting van RD en NAP. Inleiding, prof. dr.ir. P.J. G. Tennissen 371 De plaats van RD en NAP in Europa, dr.ir. H. van der Marei 373 Het NAP, houvast in Nederland én Europa, ir. R.E. Molendijk 385 De Rijksdriehoeksmeting sluit aan op Europa, dr.ir. M.A. Salz- mann395 Interviews. Gevarieerde meningen over de herziening van de geometrische infrastructuur van Nederland, W. Kamphorst, M. J. Scheele407 SERIE TECHNISCH METEN Deformatiemetingen aan kademuren (1), F.M.B. Schejfers, ing. W. Wiggers265 Maatvoering bij de ombouw van een kraanschip (2), S. Schroder 335 Rijkswaterstaat herprofileert (3), ing. IJ. W. van der Bent, ir. W. H. van Ooijen, ir. M. C. P. van Hengstum491 Het schaduwmeetsysteem van Rijkswaterstaat voor het afzinken van de Tweede Beneluxtunnel (4), C. den Hollander, ing. N. de Hilster551 Afzinken met QINSy (5), ir. D. Stelpstra555 591

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 53