ren op potentiële uitbreidingslocaties zitten dus in de luxe positie dat hun grond soms wel het tienvoudige waard is van de oorspronkelijke agrarische waarde en wachten dus graag op de hoogste bieder. Op binnenstedelijke locaties speelt deze problematiek minder, maar als het gaat om per celen die een sleutelpositie innemen in het plan, kan het feit dat binnenstedelijke plannen vaak minder flexibel zijn ook voor prijsopdrijving zorgen. Is die prijsopdrijving nu werkelijk een probleem? Er kan na vestiging van een voorkeursrecht toch alleen maar aan de gemeente worden verkocht? Dat leidt meteen tot een ander probleem waarmee de Wvg te maken heeft: de vrijstellin gen en ontduikingsconstructies. Uit het eerdergenoemde onderzoek van de TU Delft is een aantal knelpunten naar voren gekomen met betrekking tot het gebruik van de Wvg. Eén van die knelpunten had te maken met de moge lijkheden voor een eigenaar om onder het voorkeursrecht uit te komen. Ten eerste kan de gemeente geen beroep doen op hun voorkeursrecht als er een geregistreerde koop overeenkomst bestaat van vóór de vestiging van het voor keursrecht (Wvg art. 10 lid 2 sub d en e). Deze mogelijk heid is dus wettelijk geregeld. Maar daarnaast lijken ge meenten ook geen beroep te kunnen doen op hun voor keurspositie als de eigenaar - alleen of met derden - tot 'zelfrealisatie' wil overgaan. Uit de wetsgeschiedenis van de Wvg blijkt namelijk dat er geen bezwaar bestaat tegen (samenwerkings)constructies die tot doel hebben de door de gemeente gewenste bestemming te realiseren1). Met name deze laatste constructies hebben recentelijk veel stof doen opwaaien. Artikel 26 van de Wvg voorziet namelijk in de mogelijkheid voor gemeenten om constructies nietig te laten verklaren, die aangegaan zijn met de "kennelijke strekking om afbreuk te doen aan het belang van de in de De wijziging van de Wet voorkeurs recht gemeenten werd noodzakelijk geacht om de Vinex-verstede- lijkingstaakstelling beter te kunnen realseren. (Foto: Vinex-locatie DeLfgauw.) Gemeenten waar tot 1-1-2000 één of meerdere keren een voorkeursrecht Wvg geregelde voorkeurspositie van de gemeente". Een bekend voorbeeld van deze zogenaamde 'ontwijkings constructies', die geresulteerd heeft in een rechtszaak, is de constructie tussen een eigenaar en ontwikkelaar op de Utrechtse Vinex-locatie Leidsche Rijn. De betrokken eigenaar was benaderd door een ontwikkelaar, die een aantal woningen wilde bouwen op zijn grond. De 'samenwerkingsconstructie' Bestond uit het feit dat de eigenaar een van tevoren vastgesteld nettowinstaan deel 45,-/m2) werd gegarandeerd. In ruil daarvoor kreeg de ontwikkelaar de beschikkingsmacht over de grond (de eigenaar bleef wel eigenaar). Toen de gemeente lucht kreeg van deze con structie, stapte ze naar de rechter. In eerste instantie oordeelde de recht bank dat de gemeente niet voldoende kon aantonen dat de regierol door deze constructie werd ondermijnd2). De ontwikkelaar had namelijk aange geven bereid te zijn tot overleg en onderhandelingen met de gemeente. Deze uitspraak leidde tot veel onrust onder de gemeenten, omdat de Wvg makkelijk te 'omzeilen' leek. In het hoger beroep3) oordeelde het ge rechtshof echter dat hier sprake was van een verkapte eigendomsover dracht en dat dus de gemeente in de gelegenheid gesteld had moeten wor den om het perceel te kopen. De over eenkomst tussen de eigenaar en de ontwikkelaar werd vernietigd. Dat de gemeente in deze zaak uitein delijk heeft gewonnen, wil nog niet zeggen dat daarmee het probleem is opgelost. Er blijft voor alle partijen onduidelijkheid bestaan over de (on)- mogelijkheden van het voorkeursrecht als andere partijen dan de gemeente 546 2QOO-I2 GEODESIA 1 Zie onder andere Tweede Kamer, vergaderjaar 1995- 1996, 24 235 no. 5, p. 16; Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, Aan hangsel van de Handelingen no. 1116, vragen van het lid M. M. van der Burg. 2Rechtbank Utrecht, 21 juli 1999, in: Bouwrecht 1999, p. 883. 3 Gerechtshof Amster dam, 30 maart 2000, rek. no. 969/99. □□voorkeursrecht

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 8