Verbeteringen voor stads- inrichtingspraktijk 547 GEODESIA zich willen mengen in de locatie-ont wikkeling. De vraag is echter of het zo'n bedreiging is voor de gemeente dat niet zij, maar een ander de bestem ming realiseert. Je zou kunnen verde digen dat het er uiteindelijk toch om gaat wat er komt en dat het niet uit maakt wie ervoor zorgt. Verschillende organisaties van ontwikkelaars en bou wers zijn van mening dat marktpartij en vaak voldoende kennis en middelen hebben om de gewenste bestemming te realiseren. Onderzoek van Kolpron [5] heeft uitgewezen dat slechts 4% van de marktpartijen puur speculeert op de grondmarkt. Op het moment dat gemeenten niet meer in staat zijn om volledig de regie in handen te houden, maar dat toch wenselijk is, kunnen zij terugvallen op ander in strumentarium om de gewenste ont wikkeling te sturen. De rol van het be stemmingsplan wordt daardoor bij voorbeeld belangrijker. De titel van dit artikel is 'Gemeente lijk voorkeursrecht; nieuwe kansen voor verbetering stads- en landinrich tingspraktijk?', wat suggereert dat de Wvg ook positieve effecten heeft. In het voorgaande deel is een aantal knel punten en negatieve effecten toege licht, die de recente discussies rond het grondbeleid deels bepalen. Eerder werd al gemeld dat de wet veelvuldig wordt gebruikt. Sinds 1996 kan een voorkeursrecht, behalve voor stadsver nieuwingsdoeleinden, ook voor ande re (binnen)stedelijke vernieuwing en voor stadsuitbreiding worden ingezet. Uit het feit alleen al dat in nog geen twee jaar na de inwerkingtreding van de gewijzigde Wvg 145 gemeenten één of meerde keren een voorkeursrecht hadden gevestigd [3] en dat aantal bleef groeien [4], kan worden geconsta teerd dat het instrument een grote populariteit geniet en er zullen dus ook positieve effecten zijn. Dat het vestigen van een voor keursrecht niet tot verkoop hoeft te leiden, bewees de eigenaar van dit huis in Pijnacker. Hij hield zijn poot stijf en woonde dus de laatste maanden in een huisje op de prairie. De grootste Vinex-locatie is Leidsche Rijn bij Utrecht (30.000 woningen). Voor de hele locatie is een voorkeursrecht gevestigd. .pjrti*. 'V v ,-Sv^ Eén van die effecten is de verbeterde mogelijkheid voor ge meenten om actief grond te verwerven. Eerder in dit artikel staat dat gemeenten nauwelijks grond aangeboden krijgen, maar er ontstaat wel een zekere rust op de grondmarkt. Als gemeenten na vestiging van het voorkeursrecht een actieve verwervingsstrategie toepassen, lijkt het voorkeursrecht tot effect te hebben dat de verwervingsmogelijkheden groter zijn. Gewoon verkopen aan derden kan immers niet en echte grondspeculanten kunnen wel worden geweerd. Een ander effect kan zijn dat er meer duidelijkheid ontstaat voor de grondeigenaren over de plannen van de gemeente en de termijn waarop de ontwikkeling zal starten. Gemeen ten geven aan dat de termijnen van de Wvg aan de krappe kant zijn en dat structuur- en/of bestemmingsplannen daardoor ook sneller moeten worden gemaakt. Voor de grondeigenaar kan dat betekenen dat hij sneller weet waar hij aan toe is. Sommige gemeenten geven zelfs aan dat het goed is dat er (door de druk van termijnen) eerder en con creter over de plannen wordt gedacht. Een voor gemeenten interessante maar discutabele toepas sing die, naar zeggen, in de praktijk voorkomt, is de vesti ging van het voorkeursrecht ten behoeve van een derde, ontwikkelende partij (projectontwikkelaar, woningcorpo ratie). De gemeente is namelijk steeds minder vanzelfspre kend zelf de partij die het vastgoed verwerft om gewenste ontwikkelingen te realiseren. Woningcorporaties, in hun huidige zelfstandiger positie steeds meer als een normale marktpartij te beschouwen, en marktpartijen zullen vaker zelf het voor de uitvoering van het plan benodigde onroe rend goed verwerven. Vestiging door de gemeente van het voorkeursrecht, ten behoeve van de beoogde ontwikkelen de partij, zou de minnelijke verwerving door deze partij bij zonder ondersteunen. Zo kunnen de doelstellingen van de gemeente worden gerealiseerd zonder dat zij zelf de actieve rol speelt als verwerver. In dit geval is het echter belangrijk dat de vestiging van het voorkeursrecht onderdeel is van een concreet beschreven plan, van een brede visie op de be treffende stedelijke ontwikkeling. Over de wenselijkheid en de juridische houdbaarheid van dergelijke constructies is echter discussie mogelijk. Diverse partijen hebben namelijk al hun twijfels over de voorrangspositie van gemeenten en 107 KOOPWONINGEN

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 9