De ongewisse toekomst van museum Boerhaave en zijn geodetisch erfgoed m Collectie Campagne Van Leeuwenhoek als redder van Dou Nicolas de Hilster, vertegenwoordiger van de Scientific Instrument Society in Nederland 12 Geo-Info 2011-12 De Boerhaave-collectie bevat uiteraard meer dan alleen Van Leeuwenhoeks microscopen en Hollandse Cirkels. Naast deze voorwerpen zijn er objecten uit de Geneeskunde (18601), Natuurkunde (10932), Scheikunde (3616), Biologie (2839), Aardkunde (1256), Sterrenkunde (783) en Wiskunde (407). Bij elkaar vertegenwoor digen ze vijf eeuwen Nederlands weten schappelijk erfgoed. Zaken die het lezerspubliek van Geo-Info vooral zullen interesseren zijn uiteraard de geodetische, nautische en astronomische In 2010 werd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangegeven dat musea die door de staat worden gefinancierd, per 2012 zelf voor 17,5% van de inkomsten moeten zorgen. Op zich is dit een nobel en niet-onredelijk streven, ware het niet dat afgelopen juni staatssecretaris Zijlstra met het voorstel kwam de termijn niet per 2012 in te laten gaan, maar met terugwerkende kracht per 2010. Dit voorstel komt neer op het veranderen van de spelregels tijdens de wedstrijd en zorgt ervoor dat Museum Boerhaave te Leiden in zwaar weer terecht gekomen is. De 17,5% betreft niet alleen de inkomsten, maar ook de kosten van het gebouw, terwijl dit eigendom is van de staat. Indien het doel niet wordt gehaald, dreigt sluiting van een uniek museum. De collectie behelst de Geschiedenis van de Natuurwetenschap pen en de Geneeskunde en toont vijf eeuwen Nederlands erfgoed van wereld niveau. Naast de microscopen van Van Leeuwenhoek zijn diverse landmeetkun dige instrumenten, zoals de Hollandse Cirkel van Dou, te bewonderen. In 2007 was daarom ook de Donateursdag van de Stichting De Hollandse Cirkel in Museum Boerhaave. Door het tussentijds veranderen van de spelregels dient het museum voor het einde van 2011 €700.000,- aan eigen inkomsten te vin den. Een interna tionale campagne is gestart om het museum van een wisse dood te redden. Op nieuwsgroepen als Rete, in bladen als het Bulletin van de Scientific Instrument Society en het orgaan van de Stichting De Hollandse Cirkel is uitgebreid op de gang van zaken ingegaan. In nummer 2011-9 van Geo- Hollandse cirkel van AmsterdammerMetz. Info (p. 32) is al een persbericht van het museum opgenomen met een afbeelding van haar muurkwadrant van Snellius van rond 1610. (Pal daarvoor was in nummer 7/8 nog de aanwinst 'Landmeetkundig portret' vermeld!) Uiteraard heeft dit artikel een tweeledig doel: Het onder de aandacht brengen van de situatie waarin het museum verkeert en het werven van gelden om het ontstane gat in de begro ting te dichten.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Geo-Info | 2011 | | pagina 14