J.L.G. Henssen FIG (1926-2015) In Memoriam 66 I Geo-Info I 2015-5 Prof. mr.ir. Johan Leonard Gerard Hens- sen - geboren te Bocholtz op 14 augustus 1926 - overleed op 7 september 2015 op de leeftijd van 89 jaar. Tot het laatst bleef hij helder van geest. Met zijn overlijden is een tijdperk afgesloten. Hij heeft een unieke loopbaan gehad. Daar zag het aanvan kelijk niet naar uit. Hij had weinig met de geodesie en zijn werk als landmeter in Eindhoven (begin jaren '50) lag hem totaal niet. Nee, bij de mijnbouwkunde lag zijn hart. Maar om gezondheidsredenen moest hij die studie afbreken en werd het geode sie. Vanwege het onbevredigende van het landmeterswerk ging hij rechten studeren, Tijdens de geodesiestudie was hij student assistent bij prof. Roelofs (fotogrammetrie en astronomie). In deze functie heeft hij meegewerkt aan het samenstellen van enkele nomogrammen voor het door Roelofs geschreven boek over astronomi sche plaatsbepaling op aarde. Hij heeft ook proeven gedaan met het door laatstge noemde ontworpen zonneprisma en deed met ir. Piet de Wit lensaberratiemetingen van KLM-luchtfotocamera's t.b.v. luchtop namen in Nieuw Guinea. Het keerpunt kwam in 1958. Hij ging werken bij de directie Kadaster van het Ministerie van Financiën. Zijn werk voor de Staatscommissie inzake het Kadaster, zijn aandeel in de totstandkoming van de Kadasterwet, zijn baanbrekend werk in de internationale samenwerking van het Kadaster met tal van landen overal ter wereld en zijn hoogleraarschap aan het ITC te Enschede en nog veel meer, hebben er toe geleid dat het Kadaster naam heeft gemaakt in binnen- en buitenland. Vanaf 1958 tot 2000 is hij verbonden geweest met de FIG (Federation Internati onale des Géomètres) en was actief eerst als secretaris en later als president van het OICRF (Office International du Cadastre et du Regime Foncier), een permanent orgaan van deze Federatie. Hier lag de grondslag van zijn omvangrijk buitenlands werk. Bij gelegenheid van het FIG-congres in Scheveningen in 1958 werd de direc tie van het Kadaster door prof. Baarda (met wie hij persoonlijk goede contac ten had) in zijn hoedanigheid van secretaris generaal van de FIG benaderd om het OICRF naar Nederland te halen en onder te brengen bij het Kadaster, waarin door de minister van Financiën werd toegestemd. De heer Meelker (directeur Kadaster) werd presi dent van dit Office en Henssen secretaris. Tijdens het Toronto FIG-congres in 1987 is hij benoemd tot "Honorary Member" van de FIG. Mede vanwege zijn internationale ervaring werd hij per 1 september 1985 benoemd tot "visiting Professor" (Buitengewoon Hoogleraar) in Cadastre en Land Tenure aan het ITC te Enschede thans een faculteit van de Universiteit Twente. Het ITC-werk heeft hij met veel plezier gedaan tot 2000, nog tien jaren na zijn pensionering. Op 31 augustus 1991 werd hem officieel in de Ridderzaal een afscheid van het Minis terie en het Kadaster aangeboden. Het was een drukbezochte receptie. Ook buiten- landse collega's hadden de moeite geno men naar Den Haag te komen. Duidelijk aangedaan was hij bij het opspelden van de onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw door Staatssecre taris Heerma. Verrast was hij ook door de speech van Hoofddirecteur mr Besemer en de aanbieding van een Liber Amicorum met genealogische relatieschema's. Zijn werk, zowel nationaal en internationaal is gewaardeerd met de onderscheidingen: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1991), Officier in de Orde van Oranje Nassau (1984), Honorary Member of FIG (1987), Erelid van de Nederlandse Vereni ging voor Geodesie (1995). Hij was blij toen hij in 1994 de Veluwe kon verruilen voor Maastricht, want in Zuid-Limburg lag altijd zijn hart. Ondergetekende is 20 jaar lang de assistent van Henssen geweest. Ook na zijn pensio nering hielden we contact. Je leerde heel veel van hem. Er was altijd een onbegrensd vertrouwen tussen ons. Als er een belang rijke brief door hem getekend moest wor den en hij was niet op kantoor, dan vroeg hij mij om zijn handtekening onder de brief te zetten. "Als jij mijn handtekening zet, lijkt hij veel échter", zei hij dan. Hoewel hij over de hele wereld allerlei politici en andere hoogwaardigheidsbekleders ontmoette, bleef hij toch de gewone dorpsjongen uit Bocholtz. In het buitenland had hij altijd heimwee, zo vertrouwde hij mij toe. In datzelfde Bocholtz is hij op 12 september ter aarde besteld. In de kerk te Bocholtz spraken op zijn verzoek zijn dochter, zijn zoon en ondergetekende. Ik eindig met een spreuk die hij nogal eens gebruikte: SIC TRANSIT GLORIA MUNDI Zacharias Klaasse

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Geo-Info | 2015 | | pagina 68