GeoSpatial Awards 2016 op BeGeo GeoSpatial Award 2016 Professional Award 8 Geo-Info I 2016-2 inmiddels onder de naam Keuze-Commissie Geodetisch Erfgoed (KCGE) van start gegaan en staat voor de enorme uitdaging om de Historische Geodetische Collectie Nederland vorm en inhoud te geven. Overaanbod Tot slot nog even over het eerdergenoemde probleem van de aangeboden instrumenten of het afstoten van zelfs gehele collecties. Dit instrumentarium dient kritisch en deskundig beoordeeld te worden. Ten eerste omdat DHC geen zolder heeft waar we alles zo maar even op kwijt kunnen, en ten tweede omdat vaak rijp en groen door elkaar lopen. Is het potentieel materiaal voor de Historische Geodetische Collectie Nederland, dan verdient het extra zorg en dient er een veilige bestemming voor te worden gezocht. Daarbij kun je denken aan een museum. Een goed onderkomen is ook het Kadastermuseum in Arnhem, maar dat is in feite alleen maar bedoeld voor kadaster-gerelateerde objecten. Daarnaast hebben we natuurlijk ruimte in Kanaalweg 4 in Delft (het voormalige Geodesiegebouw) tot onze beschikking. Hier staat deels ook de zeer waardevolle collectie van de vroegere faculteit voor Geodesie. Voor instrumenten die niet dit 'first class'- predicaat krijgen moet een andere toekomst worden gezocht. Daarbij valt te denken aan Geofort in Herwijnen, onderwijsinstellingen, bedrijfsdonateurs, donateurs of een 'veilige' verzamelaar. Als om wat voor reden dan ook deze opties vervallen en het instrument te goed is om in de afvalcontainer te gooien, dan is er altijd nog de mogelijkheid voor een advertentie in ons blad, een advertentie op de website, of een bestemming in een ontwik kelingsland (bijvoorbeeld Congo). In sommige gevallen zal de eigenaar geadviseerd worden om de instrumenten zelf op www.marktplaats. nl te zetten. We prijzen ons gelukkig dat de eerderge noemde Keuze-Commissie Geodetisch Erfgoed op zich heeft genomen ook dit belangrijke selectiewerk te doen. Dat houdt ook in dat de aangeboden instrumenten beoordeeld moeten worden aan de hand van Instrumentnummer 1053, collectie 'Min.VenW/RWS/ AGI/DID', Caminada Rotterdam, ca 1870. In jubileum brochure 1931-1991 van RWS-MD nog beschreven als 'Waterpasinstrument (1935)'. de genoemde criteria, dat er een beslissing moet worden genomen over de bestem ming van de instrumenten, dat de potentiële ontvangers benaderd moeten worden en dat het transport of eventueel tijdelijke opslag geregeld zullen moeten worden. Het is de bedoeling dat de werkgroep IGIE hier nadruk kelijk bij betrokken wordt. Toekomst Activiteiten van de werkgroep IGIE voor de komende jaren zullen zijn: onderhoud van de huidige database, waar nodig nieuwe inventa risaties, supervisie bij het tot stand komen van de Historische Geodetische Collectie Neder land, supervisie bij het onderbrengen van aangeboden materiaal en last but not least het fungeren als vraagbaak voor moeilijke vragen vanuit het land, maar soms ook daarbuiten, betreffende het geodetisch instrumenteel erfgoed. De werkgroep IGIE bestaat momenteel uit 17 vrijwilligers, waarbij we een zo goed moge lijke regionale spreiding nastreven. En hoe gek het ook klinkt bij zo'n groot aantal medewer kers, met onze regionale spreiding is het niet helemaal goed gesteld! We zoeken momen teel nog versterking in de regio Noord Holland/Utrecht. De functie van projectleider is vanaf maart in zeer goede handen. Jan Ebbinge is namelijk bereid gevonden om na tien jaar deze functie van mij over te nemen. Literatuur Jan Schut, Inventarisatie geodetische instrumenten, in: De Hollandse Cirkel 2001-3, p. 17 Jan Ebbinge, Afscheid van Jan Schut als IGIE-voorzitter, in: De Hollandse Cirkel 2006-1, p. 26 Nicolas de Hilster, Oprichting KeuzeCommissie Geode tisch Erfgoed, in: De Hollandse Cirkel 2015-3, p. 127 Rob Ruitenbeek is gepensio neerd en bereikbaar via rob.ruitenbeek@gmail.com. Het congres BeGeo had plaats op 3 maart 2016 in THE EGG in Brussel. In het kader van deze conferentie, hebben AM/ FM-GIS Belux en FLAGIS de GeoSpatial Awards 2016 georganiseerd. Een van deze "GeoSpatial Awards" werd toegekend aan een professioneel initiatief dat gebruik maakt van geografische gegevens. Het Brusselse BruGIS Team, van de Directie Administratieve en Financiële zaken (BSO), had zich ingeschreven met het project "BruGIS Urbanalyse stedenbouwkundige inlich tingen voor iedereen in 1(3) klikken". Als u de tool urbanalyse wilt testen, dan vindt u die op de site www.brugis.brussels. www.stedelijke-ontwikkeling.irisnet.be AMFM GIS EUjium and Flaflis purstari tlw Service Public FÏOfliüfjarf tfc BrvxBttdS IJrfMrwIjnr ffJuGü.' «fnrntt urfjamirtfluf. j Jn coftrr rit Bun r*r. 1(1) rfrci (TiJirmflri AM/FM GlS Be#uir ivrw

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Geo-Info | 2016 | | pagina 10