Effectieve prestatiesturing voor de brandveiligheidsse Data-gedreven prestatiesturing is waardevol Binnen publieke organisaties bestaat steeds meer aandacht voor prestatiesturing. Zowel om de uitgaven te rechtvaardigen als om de publieke dienstverlening te verbeteren. Door de explosieve toename van data om de maatschappij en de activiteiten van de overheid in kaart te brengen heeft deze ontwikkeling een extra impuls gekregen. Effectieve prestatiesturing is echter niet makkelijk. Regelmatig leidt het tot frustratie, inefficiëntie en andere 'perverse effecten'. 18 Geo-Info I 2016-2 De kracht van data Door Barry van 't Padje, Michiel Jellema, Sisi Zlatanova en Ashwan Autar In dit artikel nemen wij de brandweer en de brandveiligheidssector als voorbeeld om de kansen en valkuilen van prestatiesturing in de publieke sector te laten zien. Na een korte schets over het conceptuele kader waarbin nen de brandweer werkt aan een systeem van prestatiesturing en de kracht van data, volgt een beschrijving van een casus. De casus gaat over de ontwikkeling van een economisch perspectief op brandveiligheid en hoe met data prestatie-indicatoren kunnen worden ontwikkeld. Tot slot trekken we enkele lessen over effectieve prestatiesturing die voor alle publieke organisaties kunnen gelden. Het Brandveiligheidsmodel Momenteel is de enige wettelijk vastgelegde prestatie-indicator voor de brandweer de opkomsttijd: de tijd die het duurt voordat de brandweer ter plaatse is vanaf het moment dat een melding via alarmnummer 112 bin nenkomt. In 2012 concludeerde de Inspectie van Veilig heid en Justitie voorzichtig dat door deze exclusieve aandacht voor de opkomsttijd er 'overschatting van het belang van opkomst tijd' dreigt. Naar aanleiding van deze conclusie gaf het Veiligheidsberaad (het bestuurlijk platform van de 25 veiligheidsregio's) aan TNO opdracht om een vooronderzoek te doen naar een model voor de operationele en maatschappelijke prestaties van de gehele brandveiligheidssector. Hieruit volgde het advies aan het Veiligheidsberaad om een Brandveiligheidsmodel te gaan ontwikkelen. Het Brandveiligheidsmodel is bedoeld als een vorm van prestatiemeting. Dit soort instru menten kan een aantal doelen vervullen, zoals: Transparantie: feitelijk weergeven van de prestaties. Leren: inzicht geven in de oorzaken en de effecten van de prestaties. Oordelen: onderscheid maken tussen goede en slechte prestaties. Afrekenen: verbinden van straf en beloning aan de prestaties. Deze doelen hebben een hiërarchie. Leren wordt pas mogelijk als er transparantie is, oordelen wordt pas mogelijk als er inzicht is en afrekenen zonder oordeel is niet zinvol. Aangezien de brandweer op dit moment nog niet beschikt over voldoende betrouwbare gegevens over de prestaties, en nog minder over de oorzaken en effecten van de prestaties is het nu niet mogelijk - en ook niet wen selijk - om de prestaties te normeren en de organisatie af te rekenen. Pas als er voldoende feiten en inzichten zijn, wordt het zinvol om specifieke normen te formuleren. Wel is het wenselijk om deze zienswijze verder te ontwikkelen en daarom heeft de project groep RemBrand in opdracht van het Veilig heidsberaad in 2015 een proof-of-concept opgeleverd van een digitaal Veiligheidsmodel waar met behulp van big data inzicht wordt gegeven in de prestaties van de brandvei ligheidssector. In de aankomende jaren zal dit proof-of-concept door zowel Brandweer Nederland als door individuele korpsen verder worden verfijnd, gevalideerd en geïmplemen teerd. De verkenning van de mogelijkheden van big data voor de brandveiligheidssector is rond 2012 begonnen met datagedreven risicoprofie len. Verschillende veiligheidsregio's begonnen de risico's in hun verzorgingsgebied te bere kenen met geo-data. Dit was een trendbreuk met de tot dan toe gehanteerde methode van risicobeoordeling. Het ontstaan van grote hoeveelheden, dynamisch en heterogene data (big data), over

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Geo-Info | 2016 | | pagina 20