Is crowdsourcing kinderspel bij het Kadaster? Column Jong Kadaster 2016-2 I Geo-Info 200 jaar topografie, iazen we in 2015 in Geo-lnfo. Een behoorlijke tijdspanne waarin technieken van data inwinnen en kaarten produceren enorm zijn veranderd. Is het Kadaster dan niet een 'oude grijze heer' geworden? JongGeo vraagt zich daarom af: hoe is het Kadaster 'jonggebieven'? Nieuwe technologie en veranderingen in de maatschap pij spelen een cruciale rol in de relatie tussen overheid en maatschappij. De ouderwetse manier om te denken dat de overheid het het beste weet is niet meer van toepassing. De burger wil graag meedenken en meedoen. Crowdsour cing (ook bekend als burgerparticipatie) kan in deze hernieuwde relatie een grote rol spelen. Het Kadaster heeft op verschillende manieren de inzet van burgers bekeken voor het verzamelen van geografische gegevens. Hieruit blijkt dat crowdsourcing een grote bijdrage kan leveren aan de actualiteit van topografische kaarten en databestanden. Maar hoe kunnen wij crowdsourced-data op landsdekkende en duurzame manier in winnen? En wat als we de burger van de toekomst laten crowdsourcen? Volgens ons zijn de antwoorden op deze vragen in het onderwijs te vinden! Dat crowdsourcing niet alleen voor volwassen burgers is, blijkt uit de enthousiaste reacties van basisschoolkinderen op ons nieuwe project 'Crowdsourcing in het onderwijs! In dit project oefenen kinderen op een speelse manier met hun geografische oriëntatie. Ook ontdekken zij hun rol als 'dataprovider' door crowdsourcing in de praktijk te brengen. Het mooie is, het is landsdekkend, want basisscholen zijn door heel Nederland verspreid. En ook actueel, want elk jaar is er een nieuwe groep kinderen die met behulp van het lespakket aan de slag gaat om "nieuwe" objecten in te winnen. In 2015 heeft het Kadaster een pilotlespakket ontwikkeld voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Het lespakket bestaat uit twee lesmodules maar is zo ingericht dat er in de toekomst meerdere lesmodules (voor een bredere doelgroep) bij kunnen komen. De eerste lesmodule gaat in op het Kadaster als organisatie: wat doen we, hoe doen we het en waarom? De tweede lesmodule gaat over crowdsourcing. Deze lesmodule heeft als doel om kinderen bekend te maken met het begrip. Het laat hen zien welke mogelijkheden die crowdsourcing biedt en hoe belangrijk de rol van kinderen daarin kan zijn. Kinderen gaan met een online applicatie aan de slag met het inwinnen van data. Actuele data is voor hulpdiensten (brandweer, ambulance en politie) heel belangrijk maar ontbreken vaak op de topografische kaart. Dit zijn bijvoorbeeld de paaltjes en drempels die vaak een belemmering zijn voor de voertuigen om op tijd op bestem ming te komen. De online applicatie biedt de mogelijkheid om allerlei objecten toe te voegen, de achtergrond kaarten te veranderen en in en uit te zoomen. Door deze functionaliteit oefent het kind aan zijn/haar geografische ontwikkeling en oriëntatievermogen. Bovendien leren kinderen met andere ogen te kijken naar hun omgeving en wat anderen-zoals de hulpdiensten- kunnen hebben aan hun ogen. Maar zijn basisschoolkinderen een betrouwbare bron van informatie? Vertrouwen de hulpdiensten de kwaliteit van de data van de kinderen? Het blijkt dat een tussenstap nodig is om de geleverde data te valideren en een kwaliteitsstempel erop te zetten. Bij het Kadaster hebben wij gelukkig veel ken nis om deze stap uit te voeren. De ambitie is om crowdsourcing een onderdeel van topografie te maken. En om dit uiteindelijk een vaste plek in het onderwijs te geven. In de toekomst zullen met behulp van crowdsourcing niet alleen de overheidsorganisaties, maar de hele samenleving profiteren. De kinderen worden bewust van het belang van samenwerking en zien het nut om op een duurzame manier actuele data te verzamelen. 'Crowdsour cing in het onderwijs' is een goede investering in slimme en betrokken burgers van de toekomst. Naast Nederland zijn ook andere landen, zoals Finland en Frankrijk, op zoek naar methoden om crowdsourcing een plaats te geven in de maatschappij. Meer dan ooit staat crowdsourcing op de agenda van veel mapping-agency's. De internationale gemeenschap onderkent het belang van crowdsourcing dat al in het vroegste onderwijs een plekje moet krijgen. Deze leerlingen zijn tenslotte onze toekomst! Daphne Bol Trainee Product- en Procesinnovatie. Kadaster, daphnebol@kadaster.nl Magdalena Grus Adviseur Product- en Procesbeheer Kadaster, magdalena.grus@kadaster.nl Lespakket bekijken? www.kadaster.nl/lespakket

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Geo-Info | 2016 | | pagina 29