Voor innovatie is een prettig ecosysteem cruciaal 'Daarvoor moet u bij het CBS zijn' Meer vrouwen aan top geo-sector Referenties 2016-2 I Geo-Info 31 veel bereiken" GeoBusiness en de topsectoren Innovatie staat bovenaan de strategische agenda van GeoBusiness Nederland. Als ambassadeur voor innovaties op het gebied van 'smart cities' denkt Marianne Linde daar graag over mee. Ze benadrukt dat voor innovatie een prettig ecosysteem cruciaal is. Het gaat hier dus niet enkel om innovatie in economische termen, maar ook om zachte waarden: een ecosysteem waarin verschil lende partijen bij elkaar komen en samen met passie iets willen bereiken. GeoBusiness Nederland kan bijdragen door aandacht te vragen voor het belang van innovaties op het gebied van location intelligence in tal van investeringsprogramma's. Belangrijke aanknopingspunten vormen de topsectoren, waarvan we als Nederlandse economie heb ben gezegd: hier zijn wij goed in. Deze top sectoren hebben veel geo-componenten, denk bijvoorbeeld aan de vraag hoe we in een bepaalde stad zorg kunnen verlenen aan ouderen. Lange tijd dachten we dat robots en slimme technologie in huis, de oplos sing zouden zijn. Inmiddels weten we dat het vooral gaat om een fijne leefomgeving. Een plek waar mensen niet vereenzamen en waar snel hulp is; ook hier draait het om locatie. Belangrijk dus dat wij in gesprek raken met de topsectoren, daar zitten veel potenti- ele klanten die zich nog niet bewust zijn van de waarde van geo-informatie. Hoe krijg je een stad slimmer? Naar verwachting woont 70 procent van de wereldbevolking in 2050 in de stad [Hajer et al, 2014]. Als lid van de taskforce 'Smart City' van het ministerie van I&M denkt Marianne Linde hier veel over na. Het 'smart city'-concept is ontstaan als branding van totaaloplossingen voor de datastromen door een stad, denk aan mobiliteit, afval of water. Hoewel de slimme leefomgeving geen Nederlandse topsector is, is er gelukkig het EIP (European Innovation Partnership) over 'Smart Cities Communi ties'. Nederland zet hier vanuit het Europees voorzitterschap goed op in. Er ontstaan steeds meer regionale kennisclusters, denk aan 'Heal thy Urban Living' in Utrecht, het 'Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Soluti ons' (AMS) en 'Smart Delta City' Rotterdam. Als GeoBusiness Nederland willen we met deze clusters in gesprek zijn. In Nederland hebben we ontzettend veel open data over stedelijke systemen. Met een steeds meer terugtrekkende overheid, zijn het vaker de burgers die onze stedelijke processen sturen; individueel of in samenwerkingsver banden met bedrijven, de kennisinstellingen en de overheid. Voortdurend gaat het daarbij om het verdelingsvraagstuk van leefomge vingskwaliteit versus geld. De stad die hierin een goede balans weet te vinden is een slimme stad. Marianne Linde voorziet dat dit voor de geo-branche een hele belangrijke markt wordt. Investeringsstromen lopen nu nog vooral via de ministeries of infrabeheer- ders, denk aan het 'Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport' (MIRT), de zorg of het watersysteem. Het zijn enorme geldstromen die uiteindelijk gaan over de slimme stad. GeoBusiness Nederland wil zich inzetten om deze markt in de volle breedte te kunnen benutten. De uitdaging daarbij is om elkaar voortdurend de vraag te stellen: wan neer is het nog precompetitief en werken we samen, en wanneer gaat het om de belangen van onze individuele leden? Precompetitief onderzoek Een succesverhaal van precompetitief onder zoek is Geonovum. Denk aan alles dat mede dankzij Geonovum is ontstaan, zoals PDOK of RO-Online. Marianne Linde ziet veel waarde in het oprekken van het precompetitieve sta dium. Naast Geonovum is de emissieregistratie (1974) hier een goed voorbeeld van. Ook hier is ontzettend veel geo-business uit voortgeko men. Hierbij kun je denken aan het 'Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit' (NSL) of AERIUS, het rekeninstrument van de 'Programmatische Aanpak Stikstof'. Theo Overduin schreef ooit in de Geo-Info dat de geo-sector wordt gedomineerd door mannen op leeftijd. Het netwerk Vrouwen op de Kaart (VodK) pleit al lange tijd voor meer diversiteit en meer vrouwen op topposities. Als bestuurslid van GeoBusiness Nederland en directielid van Geodan geeft Marianne Linde het goede voorbeeld. Ze geeft aan dat als je dat wilt, je na je studie volledig open moet staan voor nieuwe leerervaringen en vooral heel hard moet werken. Zelf heeft ze gelukkig nooit discriminatie op grond van geslacht meegemaakt. Één keer, tijdens een sollicitatie gesprek bij een softwarebedrijf, kreeg ze de vraag: "Wat is de kans dat u binnen twee jaar kinderen krijgt?". Haar antwoord: "Daarvoor moet u bij het CBS zijn". [1] Hajer, M. T. Dassen, Slimme steden. De opgave voor de 2ie-eeuwse stedenbouw in beeld. Naioio uitgevers PBL uitgevers, Rotterdam 2014. Felix van Veldhoven, redacteur Geo-Info. Hij is bereikbaar via felix.van.veldhoven@geodan.nl

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Geo-Info | 2016 | | pagina 33