INSPIRE verankert zich in In het kader van de INSPIRE- richtlijn realiseren de Europese lidstaten een netwerk voor het uitwisselen van gegevens over de leefomgeving. Nu de basis van het digitale netwerk staat, kan ook het gebruik ervan vorm krijgen. Zo gaat Europa het INSPIRE-netwerk gebruiken voor het aanleveren van data voor de verplichte Europese milieurapportages. De data voor rapportages in het kader van de richtlijn voor Luchtkwaliteit zijn als eerste aan de beurt. INSPIRE a. c. 44 Geo-Info I 2016-2 Door Michel Grothe De wet INSPIRE beschrijft hoe de Europese lid staten gegevens over de fysieke leefomgeving uitwisselen. Denk aan gegevens over de topo grafie, vervoersnetwerken, bevolkingssamen stelling, emissie van vervuilende of gevaarlijke stoffen, waterkwaliteit en energiebronnen. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen en monitoren van Europees milieubeleid. INSPIRE is een horizontale EU-milieurichtlijn die algemene voorschriften bevat voor de vele verticale milieurichtlijnen waarin gegevensuit wisseling met de EU plaats heeft. Uitwisseling van milieugegevens zal in toenemende mate plaatsvinden via de principes en componen ten van INSPIRE. In de richtlijn Luchtkwaliteit en de richtlijn Mariene Strategie is het gebruik van INSPIRE nu al wettelijk verankerd. Wat dit in de praktijk betekent, beschrijven we aan de hand van de richtlijn Luchtkwaliteit. Luchtkwaliteit en INSPIRE De luchtkwaliteit heeft grote impact hebben op de gezondheid van mens en het milieu. Het lastige van lucht is, net als veel andere leefomgevingsthema's, dat zij zich weinig aantrekt van landsgrenzen. Vervuilde lucht uit Duitsland of België kan - afhankelijk van de windrichting - ook in Nederland impact heb ben en vice versa. Het is daarmee bij uitstek een onderwerp om ook grensoverschrijdend onder de loep te nemen. Om de luchtkwaliteit te bepalen, monitoren en erover te rapporteren en te communice ren zijn diverse gegevensbronnen relevant. Deze gegevensbronnen vormen de basis voor de levering van informatieproducten voor Europese rapportageverplichtingen. In de EU- regelgeving voor luchtkwaliteit (AQD 2008/50/ EC, Artikel 26) is nu opgenomen dat de richtlijn INSPIRE moet worden toegepast (zie figuur 3). Voor de uitvoering van de richtlijn Luchtkwali teit heeft de Europese Commissie samen met domeinexperts een nieuw informatiemodel gemaakt. Dit informatiemodel beschrijft welke informatie je moet uitwisselen om aan de vereiste informatieproducten van de richtlijn Luchtkwaliteit (zie figuur 4) te voldoen en hoe je dat doet. INSPIRE draagt bij aan dit informa tiemodel met een ISO-19156-standaard voor observaties en metingen (zie figuur 3) en door de voor luchtkwaliteit relevante gegevensty- pes te integreren vanuit verschillende INSPIRE- thema's (onder meer 'milieubewakingsvoor zieningen' en 'menselijke gezondheid'). In het kader van de INSPIRE-richtlijn maken overheidsorganisaties in de Europese lidstaten informatie over 34 thema's (figuur 1) vindbaar en downloadbaar. Ook harmoniseren de lidstaten hun datasets, zodat de gegevens binnen en over landsgrenzen heen vergelijkbaar worden. En zij zorgen voor leveringsvoorwaarden die het gebruik niet onnodig belemmeren. Hierdoor is Europese milieu-informatie van goede kwaliteit beschikbaar, vindbaar en bruikbaar en is de inhoud ervan, ook over de landsgrenzen heen, op elkaar afgestemd. Alle Europese INSPIRE-data komen bij elkaar in het Europese INSPIRE-portaal [1]. Basisgegevens Thematische gegevens leefomgeving 1. Admlnsttatieue ee rth eden A. Atmosferische omstandigheden k. Landgebruik 2. Adressen Biogeografische gebieden L- Menselijke gezondheid en veiligheid 3 Beschermde gebieden Bodem M. Meteorologische geografische 4. Bodem gebruik D. Energiebronnen kenmerken 5. Geografisch rastersysteem E. Faciliteiten voor landbouw N. Milieu bewa kin gsvoorziemn gen 6. Geografische namen en aguaculluur 0. Minerale bronnen 7. Geologie F, Faciliteiten voor productie en P. Nuts diensten en overheidsdiensten 8. Hoogte industne Q. Oceanografische geografische 9. Hydrografie G. Gebieden met natunrrisico's kenmerken LD. Kadastrale perceloi H. Gel: cos beheer, gebieden waar R. Spreiding van de LI, Octhobccid vorming beperkingen gelden, gereguleerde bevolking - demografie L2, Systemen voor verwijzing gebieden en rapportage-eenheden S, Statistische eenheden door middel van coördinaten I. Gebouwen T. Verspreiding van soorten L 3, Vervoersnetwerken J, Habitats en biotopen LL Zeegebieden Figuur 1 - De 34 INSPIRE-thema's onderverdeeld in basisgegevens en thematische gegevens leefomgeving.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Geo-Info | 2016 | | pagina 46