éSk INSPIRE en REFIT 46 Geo-Info I 2016-2 De Europese richtlijn INSPIRE helpt om de beschikbaarheid, kwaliteit, toegang tot en uitwisseling van gegevens en informatie over het leefmilieu van mens, dier en plant in Europa te standaardiseren en daarmee te verbeteren. INSPIRE wordt door de EU gepositioneerd als mechanisme om de gegevensuitwisseling voor de vele milieurapportageverplichtingen van de lidstaten te harmoniseren en standaardiseren. En daarmee ook te vereenvoudigen en zo bij te dragen aan de REFIT-doelstellingen van de commissie; minder regelgeving en het stroomlijnen van de EU-regelgeving. INSPIRE zal gegevensuitwisseling voor de toezicht- en rapportageverplichtingen voor diverse milieuthema's vergemakkelijken en stroomlijnen door: Basisinformatie over het milieu beschikbaar, vindbaar en bruikbaar te maken, waarvan de inhoud over de landsgrenzen heen, op elkaar is afgestemd; Een gestandaardiseerde basis en een kwaliteitsraamwerk te bieden voor het uitwisseling van gegevens; Diverse generieke modellen (o.a. Networks, Activity Complex en Observation Measurements) te leveren voor het modelleren van de informatiebehoefte; Een generieke infrastructuur te bieden die als basis dient voor monitoring en rap portage over de stand van het milieu. Naast voorschriften voor content en structuur, schrijft INSPIRE voor hoe de gegevensuit wisseling moet plaatsvinden. Dat gaat via diensten (services) op het Internet. Er zijn protocollen voor het bekijken en downloaden van geografische datasets. Maar ook voor het downloaden van tijdreeksen (metingen) en tabellen (bijvoorbeeld geaggregeerde gege vens en statistische informatie). Voor zover nu bekend, kunnen alle informatieproducten ver eist in de richtlijn voor Luchtkwaliteit, worden geleverd via de door INSPIRE gehanteerde technische protocollen. Deze protocollen zijn gebaseerd op internationale, open standaar den van de standaardisatieorganisaties OGC, ISO en W3C. Gegevens voor de milieubeleidscyclus De gegevensstromen en informatieproducten die Nederland en de andere lidstaten leveren voor Europese milieurapportages, maken deel uit van een groter geheel: de milieubeleidscy clus. De milieurapportages geven inzicht in de stand van het milieu (monitoringsfase). Van uit die monitoring ontstaat een dynamische wis selwerking tussen beleid, doelen, planontwikke ling en de uitvoering. Bij elke stap is er behoefte aan onderliggende gegevens. Voor Luchtkwali teit, biedt INSPIRE-gegevens vanuit verschillende INSPIRE-thema's (zie figuur 5): De luchtkwaliteit uit het thema Menselijke gezondheid en veiligheid; Luchtkwaliteitsmetingen en beschrijving van meetnetten en -programma's in het thema Milieubewakingsvoorzieningen; De ligging en functie van industriële com plexen en landbouw voor de emissieregis tratie, te vinden in Faciliteiten voor productie en industrie en Faciliteiten voor landbouw en aquacultuur; Wegen, spoorwegen, luchtvaartnetwerken en waterwegen uit het thema Transportnet werken; De atmosferische en meteorologische omstandigheden uit de thema's Atmosfe rische omstandigheden en Meteorologische geografsche kenmerken; 1 atv vtn wi S 1 *4$ vif* (*n --prvpi J iiif ctm*11 b Figuur 4 - Overzicht informatieproducten richtlijn Luchtkwaliteit en uitwisseling via INSPIRE.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Geo-Info | 2016 | | pagina 48