Jan van Mierlo (1935-2015) In Memoriam Nadat hij NGT een nieuwe vorm had gegeven werd het internationaal bekend onder de naam NGT Geodesia 48 Geo-Info I 2016-2 Op 12 juni 2015 stierf Prof. Ir. Johannes van Mierlo op de leeftijd van 79 jaar in zijn woon plaats Waldbronn-Reichenbach (bij Karls ruhe). Jan van Mierlo was van 1979 tot 2000 hoogleraar aan het Geodetisch Instituut van de Universiteit Karlsruhe (tegenwoordig Karlsruhe Institute of Technology). Jan van Mierlo werd op 27 september 1935 geboren in Rotterdam. In Delft ging hij naar school en haalde hij in 1954 het einddiploma Lyceum. Hij begon in hetzelfde jaar de studie Geodesie aan de TH Delft, waarin hij in 1960 afstudeerde als geodetisch ingeni eur. Daarna vervulde hij twee jaar militaire dienstplicht. Zijn eerste beroepservaring deed hij op in het buitenland, tot 1963 als landsurveyor bij het Department of Lands in Sydney. Daarna was hij tot 1979 wetenschappelijk medewerker in de Vakgroep van Prof. Baarda aan de TU Delft. In nauwe samenwerking met Baarda werkte hij aan landmeetkundige thema's, waarbij de nadruk lag op de elegantie van de wiskundige vormgeving. Een hoeksteen van zijn werk in Delft was de puntsbepaling door schrankingscoördinaten, en verder het gebruik van de quaternionalgebra voor het beschrijven van geodetische netwerken - een destijds sterk onderschat onderwerp. Talrijke publicaties ontstonden samen met Prof. Baarda. Van Mierlo's werk heeft duidelijk mede vormgegeven aan de 'Delftse School', en onderscheidde zich door streng theo retische oplossingen die tegelijk de prakti sche toepassing als uitgangspunt hadden. Daarvan profiteerden vooral de technische landmeetkunde, en in het bijzonder de bestudering van recente aardkorstbeweging. Van Mierlo's wetenschappelijke loopbaan had als hoogtepunt zijn benoeming aan het Geodetisch Instituut van de Universiteit van Karlsruhe in 1979. Hier bracht hij een opleving van de vereffeningstheorie en de statistiek. In het bijzonder legde hij een basis voor de statistische analyse van geodetische netten. Prof. van Mierlo bewoog zich met groot overwicht in de thema's complexe algebra, mathematische statistiek, vereffe ningsberekening en betrouwbaarheidstheo rie. Door toepassing daarvan op de gebie den datasnooping, deformatieanalyse en modellering van recente aardkorstbeweging gaf hij zijn theoretische producten betekenis voor de praktijk. Ook buiten Karlsruhe werden zijn weten schappelijke kwaliteiten gewaardeerd: te noemen is zijn redacteurschap van het NGT (Nederlands Geodetisch Tijdschrift): nadat hij dit orgaan een nieuwe vorm had gegeven werd het internationaal bekend onder de naam NGT Geodesia. Reeds in het jaar na zijn benoeming werd hij lid van de DGK (Deutsche Geodatische Kommission), waarvan hij na zijn emeritaat in 2000 corresponderend lid werd. Zijn des kundigheid inzake deformatieanalyse bracht hij in de toenmalige werkgroep 'recente hoogtevariatie en aardkorstbeweging'. Naast zijn wetenschappelijke prestaties mogen Van Mierlo's kwaliteiten als docent niet vergeten worden. Na het afscheid van zijn collega Kuntz nam hij de statistiek, de waarnemingsrekening en de landmeet kunde voor bouwkundigen over; later verrijkte hij de masterstudie Recources Engineering door het geven van cursus sen. Hij slaagde er in de studenten op ongecompliceerde wijze te bekwamen tot wetenschappelijke exactheid, en hen tevens ingenieursmatig denken bij te brengen. Beide zullen voor velen van zijn studenten een waardevol fundament blijven. Niet alleen herinneren wij ons zijn capacitei ten als hoogleraar maar ook de waardevolle impulsen die hij de geodesie gaf door zijn werk in commissies. Zij werden gevormd door zijn brede blikveld en strategisch inzicht. In talloze probleemsituaties heeft Jan van Mierlo er, door zijn ietwat afwij kende maar altijd doelgerichte gezichtshoek, toe bijgedragen een elegante en gedragen oplossing te vinden, waarbij hij overtuigde door zijn typische bondige, humoristisch- kritische inbreng. Het ging hem altijd om de zaak, niet om eerbetoon. Met Jan van Mierlo hebben wij een authentiek mens verloren, wie het belang van de geodesie tot aan zijn dood na aan het hart lag. Prof. Dr.-lng. Maria Hennes, Universiteit Karlsruhe (vertaling uit het Duits: Dr. Ir. Herman Quee)

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Geo-Info | 2016 | | pagina 50