data' i I V j. f „ÜLi 3 sj k p\ f 2016-2 I Geo-Info zeer hoge eisen te stellen aan het monitoring- syteem. De Combinatie Eiland van Dordrecht, bestaande uit van Oord en GMB, heeft na een openbare aanbesteding de monito ring gegund aan Sweco. De oplossing die Sweco heeft gekozen bestaat uit standaard verplaatsingsmeters. Diverse technieken zijn onderzocht die voldoen aan de hoge eisen in nauwkeurigheid (0,01 mm) en meetfrequentie (10 Hz). De keuze is gevallen op vibrating-wire- verplaatsingsmeters. Dit is bewezen technolo gie die nauwkeurig, stabiel en met een hoge frequentie kan meten (tot meer dan 100Hz). Er zijn 60 verplaatsingsmeters geïnstalleerd, die beweging tussen de oostelijke vijf tunnel moten registreren in beide tunnelbuizen. Verticaal 7 94 1 \A s d mm V a «Mar 11 DO 9 Har 13:BD ID Eton ujd Mar 13 DB 13 Har T97Ï 10S! f093 1103 1073 2Q83 2093 2101 - temp Grafiek van de gemeten verticale, relatieve verplaatsing op acht locaties, weergegeven in millimeters ten opzichte van de stand van oktober 2015 (linker Y-schaal). De groene lijn geeft de temperatuur weer in graden Celsius (rechter Y-schaal). De hoge meetfrequentie en de hoge meet punt-dichtheid helpt om trendveranderingen in een vroeg stadium te signaleren. De metin gen uit het automatische systeem worden ondersteund en gevalideerd door andere, niet automatische metingen en technieken. Het is de totaaloplossing die een volledig beeld geeft van de bewegingen van de tunnel. Grijze beschermingskisten met onder iedere kist drie sensoren voor het meten van de relatieve verplaat sing in drie richtingen. Deze oplossing geeft een zeer grote hoeveel heid meetdata. Elke seconde 10 metingen van 60 sensoren geeft ruim twee miljoen records per uur. Aangezien het project een geplande looptijd heeft van twee jaar dient de ICT-oplossing achter de sensoren 38 mil jard records te kunnen verwerken. En deze dienen ook nog eens beschikbaar te zijn voor analysedoeleinden.. Daarbij is gekeken naar hoe in andere branches wordt omgegaan met grote hoeveelheden data, zoals Facebook en Netflix. Hierdoor geïnspireerd heeft Sweco een IT-structuur ontwikkeld, die met speels gemak en grote flexibiliteit deze grote hoeveelheid data kan verwerken, bewaren en beschikbaar houden voor onderzoek. Deze oplossing past in het uitgangspunt van Sweco dat het voor monitoringoplossingen volstrekt onafhankelijk wil zijn in haar keuzes voor sensoren, datacommunicatie, ICT-net- werk en informatie-ontsluiting via websites. H ir. Bas van Goor is adviseur Geodesie bij Sweco Nederland BV. Bas is bereikbaar via j -o. bas.vangoor@sweco.nl

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Geo-Info | 2016 | | pagina 7