De Omgevingswet en geo i Omgevingswet Rechtszekerheid dankzij flexibiliteit Een eeneiige tweeling De Omgevingswet komt er aan. Aan de hand van de zes kerninstrumenten van die wet kunnen de opgaven in de fysieke leefomgeving het hoofd worden geboden. In dit artikel focus ik op het omgevingsplan en het toenemende belang van geo- informatie daarbij. Ik ga in op de toenemende bestuursrechtelijke sturingsmogelijkheden voor het bereiken van de gewenste omgevingskwaliteit. Geo-informatie is daarbij onmisbaar. Ik ga daar op in door het eindbeeld van het Digitaal Stelsel Omgevingswet te schetsen. (ULStsJQQSHÏsaaa Figuur 1 - Mengpaneel als ontwerpprincipe. 24 Geo-Info I 2017-2 Door Maarten Engelberts I l M+t LUI MUI ui i luilri v. jTi-Luiil Irtiilnc (jnir 'Iwidliiii i Het omgevingsplan kent een andere opzet dan het bestemmingsplan. Het plan maakt de beweging van 'nee, tenzij' - bekend van het veelal gedetailleerde bestemmings plan - naar 'ja, mits' mogelijk. In die opzet zijn activiteiten mogelijk, binnen door het omgevingsplan gestelde randvoorwaarden. In het huidige recht wordt veel afgeweken van bestemmingsplannen. De uitzonderingen op de hoofdregel vormen soms impliciet de hoofdregel. De stelselherziening van het omgevingsrecht biedt de mogelijkheid om dit tij te keren, zodat de hoofdregel weer echt de hoofdregel vormt. Dit vanuit de gedachte dat globale en flexibele regelingen soms meer rechtszekerheid bieden dan gedetailleerde regelingen, waarbij vooral de bestaande situatie wordt vastgelegd. Rechtszekerheid dankzij flexibiliteit dus. Het omgevingsplan kent een bredere reikwijdte dan het bestemmingsplan. Naast de ruimtelijke ordening heeft het instrument betrekking op het volledige domein van de fysieke leefomgeving. Die brede reikwijdte biedt de gemeente de gelegenheid om samenhangende oplossingen te formuleren en sectoren gelijkwaardig aan elkaar te laten functioneren. Dat stelt gemeenten in staat om effectief te reageren op de huidige omgevingsrechtelijke opgaven. Het gaat daarbij zoals bekend veelal lang niet alleen om ruimtelijke ordening, of alleen om milieu, maar om samenhangende opgaven. Denk aan krimpopgaven (bijvoorbeeld voor woningen, kantoren, of detailhandel), binnenstedelijke herstructurering (bijvoorbeeld bedrijventer reinen die via organische gebiedsontwikkeling geleidelijk transformeren naar gemengde woon-werkgebieden) en de energietransitie. Maatwerk generiek mogelijk In het voorgenomen Besluit activiteiten leefomgeving is maatwerk generiek mogelijk gemaakt. Dat betekent dat de gemeente veel mogelijkheden heeft om milieuregels in het omgevingsplan op te nemen. Bij het vormgeven van het omgevingsplan is het

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Geo-Info | 2017 | | pagina 26