Jan van Hemert In Memoriam (1948-2019) RWS'er zet Rembrandt op de kaart in Rijksmuseum 2020-1 Geo-lnfo 17 Jan van Hemert studeerdevan 1967 tot 1972 Geodesie. Hij kwam, nadat hij een paar jaar aan de TIJ onderzoekhad verrichtpp het gebied van de satellletgeodesie, bij het Kadaster terecht. Daar was hij tot fpfijn de provincie Utrecht verantwoordelijk voor het runnen van een aantal ruilverkavelings projecten. Zo werd hij bijvoorbeeld betastmethettoede- lingsonderzoek in het landinrichtingsproject in voorbereiding Eemland. In dit project stonden de vertegenwoordigers van de agrariscbeen de milieubelangen eind jaren '70 rechttegenover elkaar. Met name over het aantal te verplaatsen boerderijen naar het open gebied in de polder. Door concreet duidelijkte maken, tot op het niveau van de minister aan toe, wat de gevolgen voor de; verkaveling waren bij het verschillend aantal te verplaatsen boerderijen, kwam er uiteindelijk een model uit dat aanvaardbaar was voor alle partijen. Daarnaast stopte hij in Utrecht veel energie in de vervaardiging van de Grootschalige Basis Kaart van Nederland (GBKN). Zijn aanpak volgde niet altijd (of misschien beter; altijd niet) de gangbare conventies. Jan wilde eendaadwerkelijk'multipurpose' gebruik van de GBKN. Dat lukte hem wonderwel, ookal waren soms pittige aanpassingen inde productie systemen nodig, ledereen kwam in Utrecht kijken om te aanschouwen wat mogelijk was. In deze tijd wérkte hij ook veel samen met KLM Aerocgrto Sonnenberg) die in: vele gevallen de basis (de fotograrnmetrische kaartering) voor de GBKN vervaardigde. Deze samenwerkingveiliep zo goed dat die zich in de tachtiger jaren uitbreidde naar hef buitenland. Met name landen in ontwik keling, waar behoefte was aan een goed kadastraal systeem. Op deze wijze wist hij door middel van zijn grote kennis van het kadastersysteem en zijn onder nemingszin grote projecten (onder meer in Bolivia en; El Salvador) tot stand te brengen. Zo legde hij de basis voor de latere afdeling Kadaster International, die ontstond in 1989 en die inmiddels is uitgegroeid tot een belangrijke afdeling. Tot dietijd.eombi- neerde hij op zijn kenmerkendê.Cieatievewpï zijn werkzaamheden in Utrecht met zijn buitenlandse activiteiten. Maar in 1989 sfaptebij definitief over naar Kadaster International. Jan was een kleurrijkfiguur. Een aansprekende persoonlijkheid, Zjjn léfschijning als hoofd van International Consultancy raakte de juisteisnaar bij de autoriteiteawaardoor erveel consultancy en advieswerk gegenereerd werd. Als Jan et was> dan stond et jeimand in de karper. Hij had, op daarvoor geëigende momenten,|jggn moeite met overdrijven. Beroemd zijnpe wttkef kfaöierende verhalen over Water gdSeurt zödrseen kadaster niet functioneëtt, Mé| pen spajlnendedpbouw vanaf dag é#n (dag veor dag, week vpa week en maand voor maand) tchd^eronomie instortte. Binnen Kadaster International is Jan invelë ptöjèc1 ten all ovff thé world actief geweest, Erzijn Weinig landen die hij nfet heeft haaacht I negos nam hij afscheid van hetJKadaster. Daarna is hij nog ee n aantal malen ingehuurd door .diverse partijen als kadasterexpert. Helaas werd b.ij hem.sngeveg" driejaar geleden de ziekte van Alzheimer geeonstateerd.'Hfëraan overleed hij afgelopen jaafcèp 24 december. Martin Wabfce Adviseur vastgoedmanagement Tjaard van Holten is gek van landkaarten en kartogra- fie. Hij gebruikt ze zelfs als basis voor schil derijen. Zelfportretten van wereldberoemde en door hem bewonderde kunstenaars zoals Van Gogh en Frida Kahlo neemt hij daarbij vaak als uitgangspunt. Hij haalde er zelfs het Rijksmuseum mee! "Ik maakte het in het kader van het Rêmbrandt- jaar: dit.jaar is het 350 jaar geleden dat Rembrandt overleed. Daarom organiseerde het Rijksmuseum een. wedstrijd onder kunstenaars. De winnaars kregenèeri plaatsje in het Rijksmuseum. Mijn werk, 'Rembrandt van Uylenburgh', is opgebouwd uit 3 kaarten: zijn lichaam bestaat uit een kaart van Amsterdam, zijn hoofd is een kaart van Leiden, waar hij geboren werd, en Voor de achtergrond heb ik een andere kaart van Amsterdam gebruikt. Ook heb ik rivier de Rijn afgebeeld, omdat hij natuurlijk'Van Rijn' heette,Dé kaartfragrPenten zjjn van locaties die belangrijk waren Voor Rembrandt Die van Amsterdam bevat de plaats van museum Rembrandthuis bijvoorbeeld. Hier, aan de Joden- brèestraat, woonde en werkte hij. Helaas kon ik de oude 17e eeuwse kaarten van Amsterdam voor mijn werk niet gebruiken. Die zijn vrij leeg. Dus heb ik voor het lichaam een wat latere kaart genomen. De andere kaart is een weergave van modern Amsterdam." "Een groot deel van mijn werkdag bestaat uit het bestuderen, maar Vooral ook het maken van; kaarten." "Het is een groot onderdeel van mijn werk. Ik werk bij de afdeling vastgoedmanagement, in het team portefëtrlllemanagement (PFM). Voor' mijn werk maak ik gebruik van; geografische informatiesyste men (GIS), om het vastgoed.van RWS te analyseren. Ons team geeft ad vies over de inzetvan vastgoed. Een groot deel van mijn werkdag bestaat uit het bestuderen, maar vooral ook het maken van kaar ten. Ookin mijn vrije tijd ben ikveel met kaarten eq kartografie bezig. Ik verzamel oude kaarten, maak ër schilderijen mee of gebruik ze als inspiratie voor mijn kunsf" "Ik stuurde het in en kreeg na een paar maanden het mailtje: het Rijksmuseum had mijn 'schilderij' gekozen uit zo'n 8.000 inzendingen uit 95 landen! Waarom ze mijn werk uiteindelijk eruit pikten, weet ik niet precies. Ik heb geen juryrapport: Maar mis schien vonden ze mijn gebruik van kaarten en soft- war&wel origineel. Rembrandt associeert iedereen toch mét ouderwetse klodders verf en penselen. Wat ook leuk was: de afbeelding is door de mede werkers als een echt kunstwerk behandeld. Ze zijn het netjes komen ophalen, hebben het heel voor zichtig vervoerd en precies opgehangen. En dan mag je het op een dag zelf komen bekijken. Fantas tisch, opeens hang je in het Rijksmuseum, tussen a I die prachtige kunstwerken. Inmiddels is de expo sitie gestopt, maar dit was echt een hoogtepunt." Bron: Ad van der Meer, www.rerribra.ndtleeft.nl, 2019

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Geo-Info | 2020 | | pagina 19