KAARTBULLETIN no, 1 Oktober 1961 uitgegeven vanwege de Kartografische Sectie van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap redaktie-adres drs. J.E.Romein, Groet, Hargergat 4 Geachte lezer en lezeres, Bit is Kaartbuiletin no. 1, een nieuwe puhlikatie van de Karto- grafische Sectie van het Koninklijk Hederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, hestemd voor alle Nederlandse kartografen, Het zal te hooi en te gras verschijneng telkens namelijk als er behoefte aan is. De verschijning van Kaartbuiletin brengt geen verandering in de uitgave van Kartografie, noch als afdeling van het Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, noch als afzonderlijk "overdruk-periodiek" Kaartbuiletin wil niet een wetenschappelijk tijdschrift zijn, zoals Kartografie. Kaartbuiletin zal zijn een blad alleen voor kartografen, kaarttekenaars uiteraard inbegrepen, Het is voor- namelijk bedoeld voor binnenlands gebruik en zal slechts bij hoge uitzondering teksten in vreemde talen geven. Wij willen Kaartbuiletin het karakter, het klimaat geven van een briefwisseling tussen Kederlandse kaartmakers. In een brief kan men wat vrijer zijn in zijn bewoordingen, in zijn kritiek, in zijn denkbeeiden dan in een wetenschappelijk artikel. Zonder de traditie en de vaste verschijningsdata van een weten- schappelijk tijdschrift, zal het Kaartbuiletin, naar wij hopen, tijdiger en uitgebreider intern-kartografisch nieuws kunnen geven, Wij zullen proberen het klimaat van dit tweede kartogra- fische blad zo vrij te maken - zo gastvrij 00k - dat geen uwer zieh zal behoeven te voelen als in een vreemd pakhuis. Redakteur van Kaartbuiletin zal zijn drs. J. R. Romein,, wonende te Groet N.H.Hargergat 4, tel. 02209-385.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1961 | | pagina 1