- 9 - verlies van zelfs elke schijn van verhouding tussen dikke en dünne, letter- delen der romeinse typen. Wel vertieterde de typografie snel na de alge- mene opstand tegen de midden-victoriaanse lettertypen, maar de toenmalige kartografen hebben slechts aarzelend hun initiatief en bevoegdheden her- nomen bij het bepalen der kaartlettersMen liet dit in het algemeen aan de graveur over. Pas in de eerste helft van deze eeuw is het gehele pro- bleem van de kaartlettering opnieuw bezien. Redenen hiervoor zijn o.a. geweest de moeilijkheden bij het drukken van haarlijnen van de gekornde zinkplaten, benevens de vervanging van de steentechniek door de fotorepro- duktiemethoden. Heiaas zijn er op het terrein van het moderne kaart- schrift geen uitgebreide onderzoekingen verricht, terwijl uit het tegen- woordig lettergebruik in de kartografie al te vaak weinig begrip blijkt voor de belangrijkste beginselen der typografie, of voor de funktionele gebondenheid van de lettervorm Withycombe heeft destijds de v/ezen- lijke eisen der kaarttypografie als volgt aangeduid t ••1. LeesbaarlieidDe letters moeten niet alleen leesbaar zijn op ?/it papier, maar ook op de kaart met al zijn details. 2. Geschiktheid voor reproduktie bij de gebruikte fotografische methode... 3. Een goede vorm. en een innerlijke schoonheid, even goed als de beste letters der boek- drukkers; leesbaarheid is overigens een eigenschap van elk goed alfabet. 4. Klare verschillen in typen en grootten. Bepaalde groepen van namen dienen duidelijk in hun uiterlijk te verschillen van andere, en dit kan in het algemeen alleen bereikt wordt door gebruik te maken van verschil- lende typen van alfabet, lettergrootten en spatiering. 5« Ben zuiver ge- heel-^e alfabetten, in een kaart gebruikt, dienen verenigbaar te zijn, en in eenzelfde grafisch klimaat te liggen als de verdere kaartelementen (4). Deze analyse bevat de voornaamste factoren die bij de beoorde- ling van kaartbelettering in aanmerking komen. Wel kan men zeggen dat punt 2 al niet meer de betekenis heeft die het had toen Withycombe in 1929 dit vraagstuk bekeek.De reproteclmiek is intussen bijna revolutionair uit- gegroeid, zo zelfs dat een bekend amerikaans typograaf, en deskundige op het terrein van de litho-typografie, met alle beslistheid heeft kunnen verklaren dat "elk lettertype mooi in fotolithografie gereproduceerd kan worden..wanneer tenminste de betrokkenen hun vak verstaan en acht geven op hun werk" (5). Evenwel de reproduktie is in feite zelden volmaakt en de kartograaf kan nimmer de ogen sluiten voor het gevaar van het breken van lijnen, het dichtlopen van letters, of alle andere klippen waar de kaart-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1961 | | pagina 10