- 8 - pressieveeen beeidende kartografie 1 Deze houding tegenover kaartbeiettering isofschoon een uiterste, een weerspiegeling van de algemene moderne neiging tot beeld- expressie, in tegenstelling tot schriftelijke expressie (2). Voor deze zienswijze zijn misschien wel behoorlijke theore tische gronden te vinden voor wat betreft topografische kaarten van zeer grote schaal, maar zelfs in die gevallen mag men toch niet veronderstellen dat alle plaatsen en tekens "zichzelf verklären" of de lezer wel bekend zijn. Eenvoudiger gezegd, een kaart is een middel tot het voorstellen van aardrijkskundigealthans ruimtelijke gegevens; dit betekent, dat wanneer een dergelijk gegeven een verklaring, een verduidelijking van zijn iden- titeit eist, die identificatie (benoeming, benaming) een onmisbaar deel van de kaart wordt 3) De identificatie van plaatsen en andere aardrijkskundige ge- gevens heeft altijd een voorname plaats ingenomen in de kartografische technieken. Hoe vaak kan men kaarten niet thuisbrengen en althans tenaaste- bij dateren alleen door het schritt te bekijken? Hoewel er hierover, voor zover ik weet, geen systematische proeven genomen zijn, zou ik toch wel als bewezen willen aannemen dat, althans bij kleinschalige kaarten, de eerste reactme van de lezer de belettering betreft, bewust of onbewust. En natuurlijk is in veel gevallen het schritt zelfs onontbeerlijk voor het herkennen van het in kaart gebrachte gebied. Bovendien zijn letters in het algemeen donker tegen een lichte re acntergrond (uiterste zwart-wit), en deze tegenstelling is een be- langrijk element in alle waarneming. Hoewel de letter, met zijn scherpe hoeken en verschillende rondingen, een voor het oog zeer ingewikkeld ver- schijnsel is, is de lezer, doordat de lettervormen hem zo wel bekend zijn, zieh hiervan zelden bewust. Ook ai wordt dus het effekt van de ingewikkeld- heid der lettertekens getemperd door de vertrouwdheid ermee, het blijft een feit dat de altijd aanwezige vormverschillen tussen de letters en het overige lijnwerk van de gemiddelde kaart, het kaartschritt maken tot een afwijkend, in het oog vallend element. De ontwik1^"0"1-"-an het kaartschrift is een interessant voor- beeld van r»-. win«i-erking tuscen kunst, traditie en conventie. Bovendien is gedurende de laatste eeuwen de wijze van reproduktie van invloed ge- weests zolang graveren in koper de voornaamste repre^^+ir-^ochniek was, betekende het weergeven van ook de fijnste lijnen geen probleem. Naar de mate echter waarin het koper uit de VnarimaWij verdween, zijn de let ters in kaarten meer en !.r=r ontaard, wat zieh bij voorbeeld uitte in het

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1961 | | pagina 9