temperatuur en druk; losse, onverharde Sedimenten kunnen op natuurlijke wijze, b.v. door kalk uit het grondwater, verkit worden. De afzettingen van moeilijk oplosbare gesteentefragmenten noemt men mechanische Sedimenten of gruisgesteenten: zand, grind, klei. Door verkitting ontstaan hier- uit conglomeraten, zandsteen en kleisteen. Verder onderscheidt men chemische Sedimenten, welke gevormd worden uit Stoffen, die in oplossing meegevoerd zijn: steenzout, gips, kalk. Een derde groep Sedimenten is van organische oorsprong: rif- en schelpkalkensteenkool, aardolie. Stollingsgesteenten en Sedimenten kunnen na verloop van tijd onder de invloed van hoge temperatuur en druk volledig omgezet worden. Dit proces (metamorfosevindt diep in de aardkorst plaats; door de hoge druk ontstaat vaak een typische gelaagdheid in het gesteente. Belangrijke metamorfe ge- steenten zijn gneis (ontstaan uit graniet), kwartsiet (uit zandsteen), lei (uit kleisteen) en marmer (uit kalksteen) De samenhang tussen de vorming van verschillende soorten gesteenten kan als een kringloop voor- gesteld worden. Het uitgangsmateriaal is vloeibaar magma, waaruit door afkoeling stollingsge steenten ontstaan. Als deze aan het oppervlak treden, worden ze blootgesteld aan de vernielende werking van weer en wind. Ze vallen uiteen en worden in brokstukken of in oplossing door strömend water meegevoerd. Eiders vormen zieh hieruit afzettingen, die onder hoge druk en temperatuur in metamorfe gesteenten kunnen overgaan. Uit waarnemingen heeft men afgeleid dat deze op hun beurt door het magma opgenomen kunnen worden. oplossing verwering druk, temperatuur afkoeling absorptie magma stollingsgesteenten metamorfe gesteenten mechanische Sedimenten organische Sedimenten chemische Sedimenten Het gesteente van de aardkorst kan ook bestudeerd worden naar de uiterlijke vorm, waarin het op- treedt. Van de stollingsgesteenten werd reeds meegedeeld dat ze voorkomen als geweidige, niet gelaagde massa's of als cylindervormige aders of gangen tussen de aardlagen. Het kenmerkende van Sedimenten is hun gelaagdheid, welke een gevolg is van de afwisselende afzetting (bezinking) van grovere en fijnere componenten. Deze gelaagdheid wordt door aardkorstbewegingen vaak in- grijpend verstoord. De aanwezigheid van afwijkingen in de oorspronkelijke stand van de aardlagen, zoals breuken en plooien, is voor de bestudering en verklaring van oppervlakte-vormen van grote betekenis Het resultaat van het onderzoek der aardkorst vindt men vastgelegd in de geologische kaart. Een dergelijke kaart verschaft gegevens over de samenstelling van het gesteente (lithologie) over de ouderdom van het materiaal (Chronologie) en over de struetuur van de aardlagen (tectoniek) De struetuur wordt meestal verduidelijkt aan de hand van dwarsprofielen d.w.z. verticale doorsneden door de aardkorst. Endogene en exogene krachten De krachten en Processen, waardoor vormveranderingen van de aardkorst en het aardoppervlak veroorzaakt worden, kan men onderscheiden in endogene of inwendige krachten en exogene of 12 KB 20

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1969 | | pagina 14