Het afvalwaterprobleem is, wat betreft de zinklozing, door de groei van het aantal offsetbedrijven dan ook aanzienlijk verzwaard. Voor zover de toeleveringsindustrie niet tijdig de zinkbestanddelen zal uitwisselen tegen een voor het milieu ongevaarlijk element, dient de dient er in de toekomst rekening mee te houden, dat voor de ontgifting van het afvalwater van kopieerafdelingen installaties zullen moeten worden opgesteld, die al naar de zwaarte van het probleem, een investering van f 25. 000, - f 250. 000, - zullen vergen, als- mede honderdenguldensperjaar om een dergelijke installatie te runnen, qua chemicalienverbruik, stroom- kosten, onderhoudskosten en arbeidsloon. Daarbij komt nog de investering voor het in voorraad houden van essentiele onderdelen van de meet- en regelapparatuur, terwijl voorts op een 10% afschrijving per jaar voor de gehele installatie moet worden gerekend. Tenslotte doet zieh bij deze ontgiftingsinstallaties het probleem voor van de milieugevaarlijke reactiepro- dukten, in de vorm van een vochtige filterkoek van zwaar-metaalhydroxydenIn het blad 'Graficus' van 24 maart 1971, nummer 40, jaargang 52, verscheen een artikel, waarin werd gemeld dat men bij een cli- chebedrijf geen raad wist met de zieh opstapelende hoeveelheid zinkhydroxyde, ontstaan bij de ontgifting van de gebruikte etsbaden. Het verantwoordelijke gedrag van dit bedrijf m.b.t. de milieuhygiene en om schade van het betonnen mate- riaal van de gemeentelijke riolering te voorkomen, werd door de bestuurderen van de gemeente waarin het bedrijf gevestigd is, beloond met de raad het 'spul' maar ergens in zee te laten gooien. De overheid, die verantwoordelijk is voor het milieu van haar burgerij, althans daar de leiding aan dient te geven, weet vandaag de dag veelal niet meer te doen dan passief te verbieden. Het is trouwens ontstellend te moeten constateren hoe hogere politieke bestuurders, die verantwoordelijk zijn voor de toestand van het milieu, zieh van deze verantwoordelijkheid trachten af te maken door de mede- deling dat het uitsluitend een zaak van de industrie is om afvalstoffen op te vangen en te vernietigen, met welke laatste term dan bedoeld wordt omzetten. Er wordt op deze aarde en bij chemische Processen namelijk niets vernietigd; er verdwijnt niets. Er wordt slechts omgezet, van verdund tot geconcentreerd, van vloeibaar in vast enz. enz. Het essentiele giftig zwaarmetaalelement, in welke verbinding het zieh ook manifesteert, vraagt een legale, voor het milieu on- gevaarlijke stortplaats. Nog beter is, dat het in zijn natuurlijke kringloop weer nuttig wordt gemaakt. Het is ook niet de taak van de overheid alles zeH te doen. Zij dient het particulier initiatief te stimuleren, te coördineren, maar vooral toezicht uit te oefenen, opdat de verwerking van milieugevaarlijke Produkten op milieuhygienische wijze gebeurt, ook als dit niet op een economische wijze kan gebeuren. Vooral onder de laatste omstandigheden krijgt zij een sociale taak en dient zij zonodig door subsidie in ieder geval de milieuhygienische verwerking als uitgangspunt aan te houden. Heiaas moet geconstateerd worden, dat bij de tot nu toe, door de industrie alleen verzorgde Projekten, uit sluitend economische motieven worden gehanteerd, ook als deze tot een milieuhygienisch onverantwoord re- sultaat leidenHet is opmerkelijk dat daarbij de verbrandingsmethode steeds als de alleenzaligmakende me- thode naar voren wordt geschoven. Zelfs wanneer het om 'vernietiging', verbranding van onbrandbare anor ganische, minerale afvalstoffen, met name de zwaarmetaalhydroxyden van bedrijfsafvalwaterontgiftings- installaties gaat. Zeswaardige, giftige chroomverbindingen, die eerst bij het ontgiftingsproces door reduetie in ongiftige driewaardige chroomverbindingen zijn omgezet, zal men bij 'verbranding', zeg liever störten in een vuur- zee, weer in giftige zeswaardige verbindingen omzetten. In veel gevallen is het mogelijk de lozing van zinkverbindingen, ontgifting en een opgewekt reactieprodukten- probleem te ontgaan. Inmiddels zijn zinkvrije kopieerontwikkelaars en -etsen in de handel versehenen. KB 32 11

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1973 | | pagina 13