ZO KAN HET.... MAAR ZO KAN HET OOK! heerder per bedrijf het kwantum toelaatbare schadelijke Stoffen in het geloosde afvalwater zou vaststellen' 'Hierdoor zouden grote regionale verschillen in de kwaliteitseisen van het afvalwater kunnen ontstaan. Inderdaad, daar waar de grafische industrie zieh zeer dicht bij elkaar vestigt, zal eerder de limiet bereikt worden, dat de goede werking van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in gevaar komt en dat er een slibaan- bod ontstaat, dat voor landbouwdoeleinden, door zijn te hoge gehalte aan milieuvreemde zware metalen, onbruikbaar is, ja de drink- en bedrijfswatervoorziening van de grafische industrie in gevaar brengt. Bij de vaststelling van de vestigingsplaats zal het geschapen probleem van het bedrijfsafvalwater en zullen de te maken kosten om dit in de hand te houden, een belangrijke factor worden, nu meer en meer de factor milieu in de calculatie zal moeten worden opgenomen als een bedrijf wordt opgezetOverleg met de plaatse- lijke overheid, die opdrachten geeft tot ontgifting van bedrijfsafvalwater is nodig, ook wanneer tot aanschaf van neutralisatie- en ontgiftingsapparatuur wordt overgegaan. Een goede samenwerking voorkomt veel teleur- stellingenOnder de nederlandse leveranciers van buitenlandse afvalwaterontgiftingsapparatuur is nog wei nig ervaring in de juiste aanpak van een bedrijfsafvalwaterprobleem. Het is zaak dat de buitenlandse fabri- kant en niet de nederlandse vertegenwoordiging garanties geeft op basis van "no eure, no pay". Heiaas komt het nu al voor dat grafisch personeel weigert de ontgiftingsapparatuur te bedienen, omdat dit niet in de CAO Staat Zoals in het bovenstaande uitvoerig is uiteengezet en door ieder redelijk denkend mens zal worden beaamd, gaat het bij al deze zaken om het behoud van het milieu waarin wij zelf leven. Het is dus ons aller belang, dat bij de oplossing van alle voorkomende problemen die te maken hebben met de hygiene van ons milieu, de enig juiste oplossing wordt gekozen en uitgevoerd. Opdat wij elkaar verstaan, moeten wij een zo ruim moge- lijk inzicht hebben in de problemen, die zieh in ons levensmilieu voordoen en in de mogelijkheden die er zijn om dit met elkaar op de juiste technische en meest economische wijze op te lossen. De publikatie van dit artikel is bedoeld als een bijdrage tot deze inzichtverruiming, met name voor de deel- nemers aan de grafische technieken, opdat uit de drink- (en bedrijfs-) waterkranen van hun industrieen goed, betrouwbaar en voldoende water zal blijven vloeien. Slechts hierdoor zal het mogelijk blijven, dat wij allen mögen blijven profiteren van de bijdrage die de grafische industrie aan ons geestelijke levensmilieu levert. Als kartografen zijn we geneigd kaarten die ons onder ogen komen automatisch en onmiddellijk kritisch te bekijken. Ieder van ons komt af en toe in boeken of kranten of waar dan ook wel eens kaarten tegen waarvan hij denkt: hoe kan iemand het zo doen! Als ik dat kaartje had moeten maken had ik het heel anders gedaan. Welnu, laat u ons dan maar eens zien hoe u het gedaan zou hebben. Dan kunnen we er met zijn allen iets van opsteken. Dit nummer van kaartbulletin start met de eerste inzending van de nieuwe rubriek ZO KAN HET... MAAR ZO KAN HET OOK! We nodigen iedereen uit hiervoor in te zenden. Het moeten twee dezelfde fragmenten zijn, welke zonder kommentaar voor zichzelf spreken. De openingsinzending is van de heer E.P.Boode uit Delft. de redaktie 14 KB 32

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1973 | | pagina 16