De vragen uit groep A (op organisatorisch gebied) betroffen vooral het gebruik van lijnenkaarten, van foto- kaarten, de schalen van de kaarten uit beide categorieen, de uitvoering en de hoeveelheden van de gebruikte fotokaarten Doeleinden De in totaal 73 instituten noemden meer dan 90 verschillende doeleinden van de meest uiteenlopende aard, waarvoor kaarten werden gebruikt. Het kleinste as Sortiment kaarten wordt gebruikt door de groepen I (ar- chitectenbureaus) en VII (semi-particuliere instellingen)Deze vermelden namelijk slechts drie categorie en kaarten nl. de kadastrale plans, de stads- en gemeenteplans en de topografische kaarten. De overige groepen vermelden dat ze, naast de reeds genoemde, nog vele andere soorten kaarten voor hun werkzaamheden toepassen zoals technische kaarten, beheerskaarten, cultuurtechnische plans, waterstaats- en hydrografische kaarten en kaarten met een thematisch karakter zoals de geologische, hydrologische, economisch-statistische en bodemkaartenKarakteristiek voor groep III (pianologische diensten) is het ver melden van "historische kaarten", waarmee plattegronden en topografische kaarten uit de 16de-19de eeuw zullen zijn bedoeld. Schalen De schalen van de gebruikte lijnenkaarten liepen, zoals te verwachten was, sterk uiteen. Op de vraag of men zonder kaarten zou kunnen werken werd door 100% van de ondervraagden met "neen" geantwoord. Uit een dergelijk duidelijk antwoord mögen allen, die de kaartvervaardiging in de een of andere vorm beoefenen, de moed putten om verder te gaan Een interessant punt was of men vroeger of thans reeds fotokaarten gebruikte en in bevestigend geval werd men gevraagd op te geven welke schalen deze fotokaarten hadden of hebben. Uit het resultaat bleek dat 73% reeds fotokaarten gebruikt(e)Daarbij viel op dat 100% van de geenqueteerde architectenbureaus (groep I) fotokaarten gebruikte, dat 50% (twee van de vier) van de ondervraagde rijkswetenschappelijke instellingen (groep VI) geen fotokaarten toepaste evenals 50% van de bezochte waterschappen (groep VIII). Bij de schalen voor fotokaarten, die werden genoemd, telde men 118 antwoorden in de volgende verdeling: schaal 1 1000 of groter 12% 1 4.000 t/m 1 2.000 25% 1 10.000 t/m 1 5.000 36% 1 12. 500 of kleiner 18% diverse schalen 9% Hieruit blijkt dat de schalen 1 10.000 t/m 1 5.000 de voorkeur genieten met als tweede de schalen 1 2.500 en 1 2.000. De schalen kleiner dan 1 10.000 worden niet erg verkozen, waaraan de moeilijkhe- den van foto-interpretatie op kleinere schalen wel niet vreemd zal zijn Gebruik Vragen omtrent het gebruik van fotokaarten gaven een (te verwachten) groot aantal verschillende antwoor den te zien. De groepen I (architectenbureaus), IV (waterStaatsdiensten), V (rijksdiensten) en VIII (waterschappen) noem den de fotokaart een voorlopige vervanger voor lijnenkaarten. De groepen II (gemeentelijke landmeetkundige diensten), VI (rijkswetenschappelijke instellingen) en VII (semi-particuliere instellingen) gaan een stap ver der. Daar ziet men de fotokaart als permanente vervanger van de Conventionele kaarten. Zeer vaak (bij vrij- wel alle groepen) wordt de fotokaart gebruikt als basis voor terreinopname en/of als hulpmiddel voor zelf te ontwerpen kaarten KB 32 19

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1973 | | pagina 21