UIT DE BESTUURSVERGADERINGEN BERICHTEN (Vergaderingen 147 t/m 149; nov. 1972-febr1973) Bestuursmutatie De heer R. J.M. J. Bertrand kan door bijzondere omstandigheden niet meer aktief optreden als be- stuurslid en als penningmeester van de Kartogra- fische Sectie. Op de buitengewone algemene leden- vergadering, welke gehouden wordt op dinsdag 3 april 1973, draagt het bestuur de heer E.S.Bos als bestuurskandidaat voor(DrsESBos is we- tenschappelijk medewerker van de afdeling Karto- grafie van het ITC Studiedagen 1973 De studiedagen worden gehouden in Conferentieoord De Bosrand te Ede van 3 t/m 6 april. Thema: Drie- dimensionale kartografie. Organisatie en tentoon- stelling: P.W.Geudeke (Delft) en F.J.Ormeling (Utrecht). Voordrachten o.a. door de heren: H.Berann, Drs. J.R.de Groot, F.W.Michels en Drs. H.v.Steijn. Kartografendag 1973 Gedacht wordt aan een "Kartografendag" van twee dagen (een vrijdag en een zaterdag) met als onder- werpNederland en de ICADe werkzaamheden van de verschillende ICA-commissies en de Neder- landse aktiviteiten die daar parallel mee lopen zou- den dan besproken kunnen worden. De voordelen van twee dagen zijn o.a. dat er een diepergaande behandeling van het onderwerp kan plaats vinden dan andere jaren (meer ruimte voor discussies) en dat er ook wat meer tijd vrijkomt om rüstig met elkaar te praten. 100-jarig bestaan van het KNAG In verband met de zeer hoge kosten die verbonden zijn aan de inrichting van een tentoonstelling moet de Kartografische Sectie helaas afzien van deze bijdrage aan de manifestaties rond het 100-jarig bestaan van het KNAG in 1973. Tijdschriften Omdat het niet mogelijk was om op zo'n körte ter- mijn (v66r 1 jan. 1973) een beslissing te nemen, heeft het bestuur van het KNAG besloten om de hui- dige vorm en regelmaat van het tijdschriftenpakket voor 1973 te continueren. Om het probleem te be- studeren en advies uit te brengen is binnen het KNAG een werkgroep "KNAG-tijdschriftenpakket" ingesteld. Om hierin de belangen van de Kartogra fische Sectie te behartigen is, op verzoek van de voorzitter KNAG, een lid van de "commissie tijd schriften—K. Sin deze werkgroep opgenomen. F.J.Ormeling (Utrecht) is hiervoor aangezocht, terwijl P.W. Geudeke uit hoofde van zijn funktie als redakteur van "Kartografie" reeds zitting heeft in deze werkgroep. Ledenlij st Zoals u eiders in dit nummer kunt lezen is er een nieuwe ledenlij st in bewerking. T.a.v. niet-leden van de Kartografische Sectie is besloten dat deze lijst door de secretaris alleen beschikbaar wordt gesteld indien de adressen gebruikt worden om kartografiseh relevante informatie onder de leden te verspreiden. Ook is een ledenwervingsfolder in bewerking. ICA-NIEUWS 1. Op 15 december 1972 is te Parijs overleden de heer Ingenieur en Chef Gcographe Stephane de Brommer. De heer De Brommer was als een der oprichters van de ICA in deze organisatie een inter- nationaal bekende, alom gewaardeerde figuurHij was de eerste voorzitter van Commissie I van de ICA, die zieh bezig houdt met opleiding van karto- grafen, welke Commissie hij tot grote aktiviteit wist aan te sporen. Tijdens zijn voorzitterschap vonden in samenwerking met de UNESCO te Parijs een reeks vruchtbare symposia plaats, die door uiterst nuttige rapporten werden afgesloten. In het dagelijks leven was de heer De Brommer Directeur van de Ecole Nationale des Sciences Geographiques van het IGN te Parijs een funetie die hij in verband met het bereiken der pensioengerechtigde leeftijd in 1972 had neergelegd. De kartografenwereld ver liest in hem een goed vriend en een onvermoeibaar strijder voor haar belangen. 2. Het veeltalige kartografische woordenboek sa- mengesteld door Commissie II van de ICA onder leiding van Professor Dr. Emil Meynen (BRD) in samenwerking met een 12-tal nationale werkgroe- pen uit de medewerkende lidstaten, zal omstreeks april van dit jaar verschijnen. Het werk wordt uit- gegeven door Steiner Verlag, Wiesbaden, BRD. 3Verder is in voorbereiding, eveneens onder lei ding van Professor Meynen, een "Bibliography ICA 1956-1972" bevattende een opsomming van de arti- kelen enz. die in de vermelde periode van 16 jaar over de ICA zijn versehenen en die in het kader van de door de ICA georganiseerde conferenties, sym posia enz. zijn aangeboden c.g. voorgedragen Deze bibliografie, waaraan thans op het ITC de laatste hand wordt gelegd, zal eveneens omstreeks april aanstaande het licht zien. De prijs zal onge- veer 5, - bedragen. Bestellingen kunnen geschie den bij het ICA secretariaat via de nationale comi- tes voor kartografie d.w.z. voor Nederland via de Kartografische Sectie KNAG. 4De 7de ICA Conferentie zal, krachtens besluit van de Algemene Vergadering van de ICA te Otta wa, plaatsvinden te Madrid van 28 april - 5 mei 1974. Op een recente vergadering te Madrid, waaraan rapporteur als vertegenwoordiger van het ICA- Hoofdbestuur deelnam, zijn de onderwerpen van deze Conferentie als volgt vastgesteld: - Tourist cartography - Innovations in cartographic technology 2 KB 32

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1973 | | pagina 4