- Innovations in oceanic and aeronautical carto graphy - Application of information derived from space programs to cartography - Cartographic enhancement of Computer derived maps - Urban cartography and data banks - Cartography of the age of exploration De eerste Congrescirculaire met voorlopige bijzon- derheden Over deelneming, accommodatie, congres- papers, tentoonstellingen en excursies, zal eerst- daags door de Spaanse Organisatoren aan de natio nale comites worden toegezonden 5. Van 21-25 augustus 1973 zal te Budapest, Honga- rije een Symposium plaats vinden van Commissie III met als onderwerpRecente ontwikkelingen in de automatische kartografieNederland zal worden vertegenwoordigd door Ir. L.van Zuylen, die als corresponderend lid in genoemde ICA-Commissie zitting heeftT (F. J. Ormelmg) WERKGROEP HISTORISCHE KARTOGRAFIE Op vrijdag 20 Oktober 1972 werd te Utrecht in het Transitorium II van de Rijksuniversiteit een bijeen- komst gehouden van de Werkgroep Historische Kar tografie samen met de Vereniging de Topografisch- Historische AtlasDe voorzitter van de Werkgroep prof.dr.ir. C.Koeman sprak het openingswoord uit en heette iedereen welkom, in het bijzonder Miss Helen Wallis van het Brits Museum, Superintendent of maps Hierna sprak de voorzitter van de Ver. Topogra- fisch-Historische Atlas de heer L. J.van der Kloos- terHij memoreerde het feit dat het de eerste keer was dat er een gezamenlijke vergadering belegd werd en hij hoopte dan ook dat het niet bij deze ene keer zou blijven. Prof.Koeman leidde Miss Wallis in, die een lezing met dia's hield over de kaartenverzamelingen in de Map Room van het Brits Museum, hun ontstaan en hun inhoud. Dat de Map Room zoveel manuscript- en gedrukte kaarten bevat is niet verwonderlijk wan- neer men hoort dat in 1753, toen het Brits Museum officieel werd opgericht, reeds drie belangrijke verzamelingen van Sir Robert Cotton (1571-1631), Sir Hans Sloane (stierf in 1753) en Robert en Ed ward Harley, Earls of Oxford, aanwezig waren. Vervolgens schonk in 1757 Koning George II zijn verzameling die vanaf de 15de eeuw dateerde aan het Museum. In de 18de en 19de eeuw werden nog meer prachtige verzamelingen kaarten en atlassen aan de Map Room toegevoegd, zodat men terecht trots kan zijn op zijn bezit. Het feit dat in 1911 de copyright-act bepaalde dat het Brits Museum het recht kreeg al het gedrukte materiaal, inclusief kaarten, gepubliceerd in het Verenigd Koninkrijk, te bewaren, betekent dat van elke gedrukte kaart den exemplaar naar het Brits Museum moet worden gestuurd. Het Museum is daardoor de nationale verzamelplaats van de Britse kaartproduktie, voor verleden zowel als heden. De ochtend werd besloten met de bezichtiging van een kleine tentoonstelling van kaarten uit de kollek- tie Moll in de kaartenzaal van het Geografisch Insti- tuut. Enkele prachtige manuscriptkaarten van Ste den en zeekaarten van Isde Graaf kon men er be- wonderen In de middagvergadering gaf drs E.H.de Waal (R. U. Utrecht) een uiteenzetting over de werkzaamhe- den van de Centrale Catalogus Kartografie betref fende de titelbeschrijving van kaarten en de auto- matisering. Het opbouwen van een 'databank' per Computer, van de titels van kaarten en andere ge- gevens die een kaart bevatten, maakt het mogelijk een overzicht te hebben van alle kaarten in de ver zamelingen in Nederland. Daar dit een proefpro- jekt is zal er nog wel enige tijd overheen gaan voor- dat alle zaken rond zijn. Het tijdrovende werk om een bibliografie samen te stellen van welk onder werp ook, zal dan tot het verleden behoren. De ge- bruiker zal dan zijn vraag in een bepaalde code om moeten zetten zodat de Computer in staat is, hetzij op het beeldscherm, hetzij op papier, het gevraag- de te leveren. U vraagt naar bijv. alle kaarten die van Amsterdam zijn versehenen, en de Computer zal bijv. in chronologische volgorde al de titels van kaarten van Amsterdam op papier zetten, die in het geheugen van de Computer zijn opgeslagen. Afhangend van de hoeveelheid gegevens die zijn in- gevoerd per code, kunt u uw vragen stellen. Dat er aan de bibliotheken in Nederland dringend gevraagd wordt mee te werken aan het C. C.K.pro- jekt en aan het PIKA-projekt (dat de bibliotheekau- tomatisering behandeld)is begrijpelijk. Een een- maal gemaakte titelbeschrijving kan door de Com puter op vele wijzen benut worden. Doordat de taken verdeeld worden is het bijv. mogelijk om meer gegevens te benutten. Afhankelijk van wat een bibliotheek voor werk kan verzetten, was het tot nog toe alleen mogelijk ter plaatse kennis te nemen van het aanwezige materiaal, en dat soms nog ge- brekkig. Wanneer dit C. C. K.projekt werkelijk gaat funktioneren, is het mogelijk om te weten wat zieh waar bevindt, en bovendien kan men te weten kö rnen wat er over een bepaald gebied of onderwerp aanwezig is. De bedoeling van het PIKA-projekt is om alle universiteitsbibliotheken van "terminals" te voorzien, zodat zij in verbinding kunnen staan met de "databank" en in Staat zijn om de gevraagde gegevens te verschaffen, of het nu boeken of kaar ten zijn, of gegevens over onderwerpen. Aangezien al deze Projekten veel geld kosten, zal het van het beleid afhangen hoe vlug ze zullen worden gereali- seerd. Door gebrek aan personeel en tijd zal in de toekomst de balans weleens door kunnen slaan naar de automatisering. Verdere informatie wat er in Nederland op dit ge bied gebeurt geeft het vaktijdschrift voor biblio- thecarissen, literatuuronderzoekers e.d. OPEN. Open, jrg 2, okt. 1970 blz. 709-710 bericht over de oprichting van de NedStichting Informatie- en Documentatiecentrum voor de Kartografie Open, jrg 4, dec.1972, blz. 743-751. Waal, E.H. van de, Over titelbeschrijven van kaartenErva- ringen opgedaan tijdens de eerste fase van het proefproject CCK. Open, jrg 2, nr.9, 1970, blz.589-600 Sicking, LMCJVerwachting voor morgenautoma tisering etc. Open, jrg 3, nr.10, 1971, blz.625-645. Scherer- Goossens, P. (mevrAutomatisering in biblio theek en informatiecentrum. Open, jrg 4, nr.10, 1972, blz.589-597. Wesemael, S.L., PIKA. KB 32 3

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1973 | | pagina 5