De laatste drie artikelen geven een beeld van wat er op bibliotheekgebied gaande is met betrekking tot automatisering. Mej M R Q y£m Alkemade ITC-NIEUWS 1. Begin januari maakte een groep van elf Studen ten in de kartografie van het ITC samen met een vijftal Utrechtse Studenten van Professor Koeman, een studiereis naar Engeland. De tocht was voorbe- reid door de heer Van der Waag (ITC), die samen met de heren Oxtoby (ITC) en Ormeling Jr (Utrecht) de groep vergezelde. Bezocht werden de Ordnance Survey in Southampton, de kaartenverzamelingen van het British Museum, het Directorate Overseas Surveys (DOS) te Toiworth en David L. Fryer Co. te Henley-on-ThamesAan het laatstgenoemde be- zoek lag de overweging ten grondslag de Studenten, die gewoonlijk alleen de grote, alom bekende kaar- tenfabrieken bezoeken, nu ook eens in de gelegen- heid te stellen kennis te maken met het kleine kar- tografische bedrijf in de commerciele sfeer. De keuze was gevallen op het bedrijf van David L. Fryer die enkele jaren geleden de moed heeft gehad voor zieh zelf te beginnen en wie het nu blijkbaar goed gaat. 2. Genoemde studiereis vormde min of meer de af- sluiting van de eerste ITC-cursus in de kartografie, welke eind januari met de uitreiking der diploma's zijn beslag vond. Aan 8 Studenten werd het diploma van "Cartographic Engineer" uitgereikt (C3), ter- wijl 2 Studenten het diploma van "Cartographic Technician" (C4) behaalden. Na de ontvangst der zo begeerde documenten keerde het merendeel der Studenten naar huis terug. Enige hunner blijven nog enige tijd in Nederland teneinde zieh op diverse terreinen nader to orienteren. 3Terwijl de eerste groep bezig was te vertrekken, arriveerden reeds de Studenten voor de tweede cur- susHun aantal bedraagt 25, hetgeen vergeleken met het tiental waarmede vorig jaar werd begonnen, wel een aanwijzing vormt van de groeiende bekend- heid van de kartografiecursüssen van het ITC. Ook de spreiding van de Studenten naar land van her- komst is interessant, hl totaal zijn deze 25 Studen ten uit 20 verschillende landen afkomstig! Voor de eerste maal is ook Nederland (met ccn Student) vertegenwoordigd 4. In maart 1973 zal de eerste aflevering van het ITC-Journal verschijnen. Dit tijdschrift dat twee- talig, met artikelen in het Engels en Frans, vier- maal per jaar zal uitkomen gaat de volgende rubrie- ken bevatten: - Artikelen - Boekbesprekingen - Aankondigingen van nieuwe public aties - Wetenschappelijk nieuws - Forum - ISP-, ICA-, IGU-nieuws - Zoeklicht op - Personalia - Congreskalender - ITC-kroniek - Nieuwe apparatuur - Vraag en aanbod (personeel en instrumenten) Het tijdschrift zal fungeren als publicatiemedium voor de diverse afdelingen van het ITC, dus inclu- sief de kartografie. De omvang zal wisselen tussen 120-180 pagina's per aflevering. De abonnements- prijs voor Nederland zal f 30, - per jaar (4 afleve- ringen) bedragen. Voor Studenten is dit bedrag vastgesteld op 10, -. F.J.Ormeling RIJKSWEG 12'HET HAZEPAD' Met veel belangstelling heb ik in de Kaartbulletins 30 en 31 het artikel van prof. Huisman: "De auto- weg als namengenerator" gelezen. Tot mijn spijt heb ik daar niet vermeld gezien dat rijksweg 12 (de vierbaansweg Utrecht-Arnhem) ter plaatse wel "het Hazepad" genoemd werd. Lange tijd is deze benaming zelfs zo algemeen geweest, dat in de na- oorlogse jaren, toen alleen het talud er nog maar lag, de aanwezige kunstwerken ook in officiele pu- blikaties wel zo werden aangeduid, zij het meestal voorzien van aanhalingstekens of het adjectief "zg.". Dit is nu al weer lang verleden tijd, en het komt me voor dat ook in het mondelinge verkeer de naam in onbruik begint te raken. Jammer, want hiermee wordt niet alleen een van de toch al zo schaarse recente produkten van spontane kollektieve kreati- viteit in toponymicis vervangen door een fantasie- loos nummer, maar ook nog een produkt dat zo'n mooi voorbeeld was van volkshumor en kollektief beleven van een stuk geschiedenis. Als geboren en getogen Wageninger heb ik het ontstaan bijna op de voet kunnen volgen Met de aanleg werd kort na het begin van de bezet- ting een aanvang gemaaktDe plannen moeten dus bij Rijkswaterstaat al v66r de oorlog klaar gelegen hebben, maar voor ons stond het buiten kijf dat een dergelijke aktiviteit juist op dat ogenblik, van de bezetter uit moest gaan, die nu toch feitelijk de overheid uitmaakte Om te beginnen bestond namelijk de eerste fase uit het voor iedereen vanuit de trein zichtbaar kappen van grote stukken bos, wat een gevoel van machte- loze woede opwekte: "ze doen maar, ze vernielen önze bossen om htm weg te maken". Verder zou de nieuwe weg een "Autobahn" worden, een voor Ne derland nog zeldzame duitse konstruktie waaraan de auteursnaam van Hitler verbonden was en waar- mee deze, zoals iedereen wist, militaire bedoelin- gen had. Tenslotte ging de Autobahn in de richting Duitsland en zou hij uiteindelijk aansluiten aan het duitse net. Dan zou er een rechtstreekse verbin - ding Den Haag - Duitsland bestaan Hier kwam onze conceptie van de agressieve bedoe- lingen met de Autobahnen in botsing met ons on- schokbare geloof aan een spoedige duitse nederlaag. Het kwam dan ook -tamelijk inkonsekwent - niet bij ons op om aan te nemen dat de nieuwe weg be- doeld zou zijn om een offensief tegen Engeland te vergemakkelijken, maar integendeel, om het de Duitsers mogelijk te maken zo snel mogelijk het hazepad te kiezen als het in het Westen misging. Wie de naam "Hazepad" het eerst gebruikt heeft zal wel nooit meer vastgesteld kunnen worden, maar hij sloeg onmiddellijk in als een bom. Hij gaf een adekwate uiting aan onze onlust en afkeer, hoop en antieiperend leedvermaak, vooral ook door het ridi- culiserende kontrast tussen de - voor het toenmali- ge besef- enorme konstruktie en het nietige wild- spoor. Natuurlijk spreekt dit naoorlogse generaties 4 KB 32

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1973 | | pagina 6