Over zieht van de lessen Examen Het ligt in de bedoeling dat aan het eind van de cursus, onder auspicien van de Kartografische Sectie van het KNAG, door PBNA een examen wordt afgenomen dat zal bestaan uit een schriftelijk en/of mondeling gedeel- te. Om te bevorderen dat in de toekomst zowel de cursus als de examens aan hoge eisen blijven voldoen, zal het bestuur van de Kartografische Sectie een z.g. "Begeleidingscommissie" insteilen, die met PBNA - en waar nodig met de auteurs van de lessen - contact zal onderhouden ten aanzien van alle zaken die voor het gehalte en het "up to date" zijn van de cursus en de examens van belang kunnen zijn. De commissie zal jaarlijks aan het bestuur van de Kartografische Sectie verslag uitbrengen van haar werkzaamheden en het nodige contact onderhouden met de auteurs van de lessen. Voor gei'nteresseerden in de cursus, die niet volledig de vereiste vooropleiding hebben gehad, bestaat de mogelijkheid om, door de zorg van PBNA, zoveel inleidende lessen te krijgen als nodlg zijn voor het met succes volgen van de cursus Voor degenen, die reeds een gevorderde of volledige tekenopleiding hebben genoten, bestaat de mogelijkheid om van een deel van de praktische lessen te worden vrijgesteld. Belangstellenden kunnen zieh voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over een en ander het beste recht- streeks wenden tot PBNA in Arnhem! Om enige indruk te verkrijgen van wat in de cursus wordt onderwezen, volgt hier een körte, globale samen- vatting van de te geven lessen. Van het theoretisch gedeelte omvat het vak kennis van gereedschappen en materialen: Behandeling van verschillende soorten tekeningdragers en graveerlagen, toepassing van diverse teken- en graveermaterialen en radeermiddelen, gebruiksmogelijkheden van inkt, verf en penseien. Gebruik van de reduetiepasser en toepassing van verschillende soorten pantografen (mechanisch en optisch) voor het verkleinen of vergroten van kaarten landmeetkünde Behandeling van een aantal algemene begrippen uit de landmeetkundeDe toepassing van richtingen, afstan- den en coördinaten, idem van driehoeksmeting, grondslagmeting (polygoonmeting, voorwaartse en achter- waartse insnijding, e.d.), verdichting van een puntennet, situatiemeting, detailmeting, het uitwerken van een eenvoudig veldwerk De betekenis van het NAP, enkele waterpasmethoden, het meten van profielen, behandeling van enkele wa- terpasinstrumenten en hun toepassing. De vervaardiging en het gebruik van luchtfoto's, de toepassingsmogelijkheden van enkel- en dubbelbeelds- fotogrammetrie voor karteringsdoeleinden geografie De mens en zijn woongebied (körte inleiding over wezen en taak van de geografie) Behandeling van de fysische aspecten van het woongebied: de aarde als geheel, het relief, het klimaat, de vegetatie, de bodem en het water De opbouw, samenstelling en verspreiding van de bevolking. Behandeling van de wijze waarop de mens in zijn woongebied in zijn bestaan voorziet: de landbouw, ambacht en industrie, verkeer en vervoer. Nederland en de wereld. KB 33 11

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1973 | | pagina 13