DE ICA COMMISSIES EN WERKGROEPEN EN DE MOGELIJKHEDEN VAN DERGELITKE WERKGROEPEN IN NEDERLAND A.van der Waag Van de activiteiten van de ICA-commissies kan een stimulerende invloed uitgaan op de werkzaamheden van de nationale kartografische verenigingenDat dit in Nederland nog onvoldoende het geval is, wordt voornamelijk veroorzaakt door onbekendheid met deze activiteiten Gelukkig zijn er gunstige uitzonderingen, zoals de Nederlandse werkgroep "Kartografische termino- logie", die onder deskundige leiding van Romein duizenden uren -veelal als vrijetijdsbesteding- maakte en dankzij de energieke secretaris Bos, gereed kwam met de Nederlandse bijdrage aan de "Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography", die dit jaar verschijnt (F.Steiner Verlag GmbH, Wiesbaden/ Germany) Overigens is ICA-Commissie II onder leiding van E.Meynen hier niet mee klaar en voor de periode 1972-76 staan de volgende punten op het programma 1In samenwerking met de nationale werkgroepen komen tot uitgave van kartografische woordenboeken van de verschillende landen; 2. Het voorbereiden van een tweede herziene druk van de meertalige dictionaire met verwijzingen naar an dere woordenboeken, onmiddellijk na het verschijnen van de eerste uitgave; 3. Het bevorderen van standaardisatie van kartografische termen in de verschillende landen. De Nederlandse werkgroep heeft dus nog veel werk te verzetten. Tot formering van een Nederlandse werkgroep "kartografische opleidingen" kwam het helaas nog steeds niet, ondanks de pogingen hiertoe sinds 1968. De voornaamste moeilijkheid was het vinden van de juis- te voorzitter voor deze groep. Overigens was het organisatorisch al direct anders dan bij de hiervoor ge- noemde werkgroep. Zo bestond er reeds verscheidene jaren een redactie-commissie "beroepsopleiding kar- tografen die schriftelijke cursussen zou samenstellen. Deze werkzaamheden zijn nu nagenoeg voltooid en in de loop van dit jaar start PBNA met een cursus kartografisch tekenaar. De commissie bestaat uit de heren Ooms, Piket, Rietveld, Waalewijn en van Zuylen. (Eiders in dit nummer vindt u meer over deze commissie ende cursus. red.) Ondertussen verzette ICA-Commissie I (Education in Cartography) onder de bezielende leiding van de helaas 15 december 1972 overleden fransman de Brommer veel werk. Door middel van enquetes aan Instituten en be- drijven, door tussenkomst van de nationale correspondenten (voor Nederland van der Waag, die in 1968 deze taak overnam van Piket) kwamen diverse belangrijke publicaties tot stand in de periode 1968-72: aEen overzicht van instituten, die kartografen opleiden (Catalogue of Institutions providing Instruction in Cartography) b. Een beknopt ontwerp programma voor de opleiding van kartografen (Typical Syllabuses of Instruction for the Education of Cartographers) c. Een internationale boekenlijst voor de opleiding van kartografen (International Bibliography for Education in Cartography) Tijdens de ICA-conferentie vorig jaar te Canada nam Prof.Koeman het voorzitterschap van ICA-commissie I over. Voor de periode 1972-76 staan de volgende activiteiten op het programma: 1Het voorbereiden van een meer gedetailleerde uitgave van het overzicht van instituten, die kartografen opleiden; 2. Het samenstellen van ontwerp instructie-handboeken; 3Het onderzoeken van de mogelijkheid om een dergelijk handboek voor internationaal gebruik voor te be- reiden 14 KB 33

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1973 | | pagina 16