De commissie bestaat uit een Amerikaan, een Rus, een Japanner, een Duitser en een Fransman, terwijl ook de nationale correspondenten hun bijdragen leveren. De taak van een KS-werkgroep zou kunnen zijn: mede- werking (voor wat betreft Nederland) aan de activiteiten van ICA-Commissie I voor de periode 1972-76, in eerste instantie (direct of indirect) gericht op de belangen van de Nederlandse kartografen. ICA-Commissie III, "Automatisering in de kartografie" wordt nu geleid door de Amerikaan G.Stine, terwijl L.van Zuylen als Nederlands correspondent optreedt. Het aantal Nederlandse specialisten op dit gebied is nog klein, bovendien bestaat er veel onderling contact, zodat een werkgroep automatisering mo- gelijk nog niet direct zinvol is. In ieder geval dient dit bekeken te worden. De commissie ziet zieh voor de periode 1972-76 voor de volgende opdracht gesteld: 1Bestudering van de toepassing van de geautomatiseerde werkwijzen, in het bijzonder van de digitale kar- teringstechnieken, van de volgende kartografische aspecten: a. het verzamelen van kartografische gegevens; b. de samenstelling van de kaart (waaronder fotogrammetrie) c. de aanbieding van kartografische informatie; d. de ontwikkeling van kartografische Systemen; e. de kaartreproduetie. 2. Verzamelen en verspreiden van informatie aan lidstaten. 3. Ontwikkelen en uitgeven van een beknopte bibliografie betreffende automatisering in de kartografie. 4. Samenstellen en verspreiden van een verklärende woordenlijst van uitdrukkingen en definities Over automatisering in de kartografie. De nieuwe ICA-Commissie IV, "Thematische kartografie" o.l.v. de Hongaar Radö zal zeker in Ne derland weerklank vinden en een werkgroep zal stimulerend kunnen werken op de Nederlandse kartografen. Deze commissie heeft zieh voor de periode 1972-76 de volgende taken gesteld: 1Voorstellen doen voor een standaardsysteem van thematische kartering van natuurlijke hulpbronnen en menselijke activiteiten. Dit betreft niet slechts gedrukte kaarten, maar ook electronische visuele uit- beelding 2De beste voorbereiding tot deze primaire taak zou kunnen zijn de vervaardiging van nationale overzichten van de stand van zaken en toekomstmogelijkheden van thematische karteringen, waarbij het door Frank- rijk gemaakte overzicht als een eerste voorbeeld kan dienen 3. Het bevorderen van de instelling of uitbreiding van nationale werkgroepen betreffende de thematische kartering. 4. Samenwerken met andere ICA- en IGU-commissies, vooral met de IGU-commissie voor nationale en regionale atlassen. Als corresponderend lid voor Nederland treedt Piket op. Ook de nieuwe ICA-Commissie V, "Kartografische communicatie" o.l.v. de Pool Ratajski vraagt zeker onze aandacht, al ligt de eerste taak meer in het theoretische, dan in het praktische vlakToch zijn on- derzoeken naar het overkomen van de kartografische weergave bij de kaartgebruiker dringend gewenst. Koe- man vertegenwoordigt deze commissie als corresponderend lid. Tenslotte de nieuwe ICA-Commissie VI "Kartografische technologie" o.l.v. de Zwitser Spiess, die van direct belang kan zijn voor de Nederlandse kartografen, mits nieuwe procedures en dergelijke snel doorkomen naar een eventuele werkgroep, die dan interessant en nuttig werk zou kunnen doen. KB 33 1c;

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1973 | | pagina 17