KAARTBULLETIN 33 September 1973 INHOUD BERICHTEN blz. 2 en blz. 13 VERSLAG STUDIEDAGEN, APRIL 1973 door A J. Karssen blz. 6 DE OPLEIDING VOOR KARTOGRAFISCH TEKENAAR door J.Ooms blz. 8 DE ICA-COMMISSIES EN WERKGROEPEN EN DE MOGELIJKHEDEN VAN DERGELIJKE WERKGROEPEN IN NEDERLAND door A van der Waag blz14 VERKIE Z IN GSKA ARTEN DE TOEPASSING VAN VERSCHILLENDE METHODEN BIJ HET WEERGEVEN VAN VERKIEZINGSRESULTATEN door F.J.Ormeling blz. 17 EEN GROOTSCHALIGE BASISKAART door AH. Verroen blz. 20 ERVARINGEN MET EEN WERKSCHEMA BIJ DE KAARTVERVAARDIGING door AH. Verroen blz. 22 Kaartbulletin is een onregelmatig verschijnende uitgave van de Kartografische Sectie van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. redaktie: A.J. Karssen, A. Ras, A.H. Verroen redaktieadresA.H. Verroen, Gijsbrecht van Nijenrodestraat 163, Breukelen, gironr. 143234 losse nummersf 2, 50, aanvragen bij het redaktieadres leden-administratie: drs. G.F. Willems, secr. van de Kartogr. Sectie, Zichtenburglaan 52, Den Haag lidmaatschap Kartogr. Sectie: f 20, - p.j.inst.leden f 55, reductie voor Studenten en KNAG-leden kontributie Kartogr. Sectie: gironr. 13315, t.n.v. KNAG-Amsterdam losse nummers van Kartografie (overdruk uit Geografisch Tijdschrift) aanvragen bij de secretaris

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1973 | | pagina 3