16. Cauchy: Rapport sur un memoire de monsieur Leon Laianne, ayant pour objet la Substitution de plans topographiques des tables numeri- ques double entröe, in Comptes rendus 17, juli-december 1843, blz. 492-494. De verhandeling van Laianne dateert van mei 1843, en hoewel het bovengenoemde kommissie- verslag de aanbeveling deed tot publikatie in het Recueil des savants etrangers, is het daarin, voorzover ik heb kunnen nagaan, nooit versehenen. Wel publiceerde Laianne na- derhand een groot artikel geheten: Sur les ta bles graphiques et sur la gcometrie anamor- phique appliquee diverses questions qui se rattachent l'art de l'ingenieur, in: Annales des Ponts et Chaussees, tweede reeks, 1846, deel 11, 1, Mfemoires et documents, no. 137, blz. 1-69. 17. Laianne, LeonSur la representation graphi- que des tableaux meteorologiques et des lois naturelles en ggnßral, een aanhangsel bij Kaemtz, Ludwig Frederick: Cours com- plet de metßorologie (vertaald door Ch. Martins), Parijs 1843. Dit boek is naderhand uit het frans in het engels vertaald en in 1845 in Londen versehenen. 18. Deze kaarten bevinden zieh tussen de blz. XVI en XVII van de Einleitung bij de Statische Tabellenwerke, nieuwe reeks, deel 12, duit- se uitgavq Bureau voor statistiek, Kopenhagen 1857, blz. I-XLIII. Herdruk in 1874. Vgl. lite- ratuurverwijzing 22. 19. Petermann, A. Die Verbreitung der haupt sächlichsten Kulturprodukte der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, in Petermanns Geogr. Mitteilungen 2, 1856, platen 20-35. BIJSCHRIFT VAN DE VERTALER 20. Luitenant ter zee Ravn: Bevölkerungskarten über die dänische Monarchie, twee bladen op de schaal 1 1 930 000, Kopenhagen, in: Petermanns Geogr. Mitteilungen 4, 1858, 435. Hoewel de rubriek Neueste karto graphische Literatur in dit zeer belangrijke (thans oostduitse) tijdschrift anoniem ver- scheen, is er weinig twijfel aan dat hij door Petermann geredigeerd werd. 21Voor een levensbeschrijving van Ravn verge- lijke men: Tops^e-Jensen, T.A. en Marquard, EmilOfficerer i den Dansk-Norsk sfietat 16 60- 1 814 og den Dansk sgletat 1814-1932, 2 delen, Hagerup, Kopenhagen 1935, deel 2, blz. 363-364. 22. Tillag til Statistik tabelwaerke, tredie raekke, attende bind, inholdende Popu- lationskaart over Kongeriget Danmark for aaret 1870 samt for Aarene 1855 og 1845, Bu reau voor statistiek, Kopenhagen 1874, blz. 1-8, drie kaarten. 23. Als 22, blz. 4. 24. Andersen, Einer: C. C. G. Andr a e publi- cation l'occasion du centenaire de sa nominalion de directeur des Travaux göodesiques, Kopenhagen 1955. 25. Andrae, PoulAndrae and his invention of the proportional representation method (vertaling uit het deens door Vaughn Meisling), gepubliceerd door de schrijver, Kopenhagen 1926 26. Sydow, Emil von Der kartographische Stand punkt Europa's am Schlüsse des Jahres 1858 in: Petermanns Geogr. Mittei lungen 5, 1859, blz. 209-256. Literatuur blz. 255. Bijgaand artikel van de amerikaan Robinson is een vertaling van The genealogy of the isopleth, versehenen in The cartographic journal van juni 1971, blz. 49-53, herdrukt in Surveying and mapping van September 1972, blz. 331-338. De schrijver en de beide tijdschriftredakties hebben gaarne hun toestem- ming gegeven voor het afdrukken van bijgaande, wellicht niet feilloze maar wel zeer doorwerkte vertaling van de bejaarde plaatsvervangend voorzitter van de Kartografische sektie. Ik dank hierbij M. C. Breemans, medewerker aan de kartografische afdeling van het laboratorium voor geodesie van de Technische hoge- school in Delft, en F. J. Ormeling, wetenschappelijk medewerker voor kartografie aan de rijksuniversiteit van Utrecht, voor het kritisch lezen van de vertaling en het voorstellen van verscheidene wezenlijke verbe- teringen en aanvullingen Het vertalen van het artikel van grootmeester Robinson, thans mede op nederlands aandringen voorzitter van de Internationale kartografische vereniging, is voor mij aanleiding geweest voor een kleine bedevaart naar het ontroerend-mooie zestiende-eeuwse gebouw van het Hoogheemraadschap Rijnland, Breestraat 59, in de nog altijd hoogst indrukwekkende binnenstad van Leiden. Een zeer vriendelijk heer legde mij hier een tiental kaarten van Pieter Bruinsz voor die in het kaartenarchief van het hoogheemraadschap bewaard wor den, in het bijzonder no. 324, de in kartografisch milieu wereldberoemde kaart van het Spaarne van 1584 op de schaal van ca. 1 17 000, met de eerste dieptelijnen uit de kaartgeschiedenis(Vgl. De oude archieven van het hoogheemraadschap van Rijnland 1255-1857. Beknopte inventaris door mr. S.J.Fockema Andreae, archivaris van Rijnland, Leiden 1933.) De kaart blijkt een met waterverf gekleurde pentekening te zijn, op perkament. Dit perkament, vel van jonge kalveren of Schapen zoals de geleerde lezer wellicht weet, bleek merkwaardig soepel als men bedenkt dat het vierhonderd jaar oud is. Het is dun, en op het eerste gezicht en bij eerbiedige betasting nauwelijks van goed modern papier te onderscheiden. De kaart ziet er in zekere zin uit alsof hij vorig jaar getekend is: inkt en waterverf lijken niet of nauwelijks verkleurd. De tekening is overigens meer het werk van een eenvoudig ambachtsman dan van een kunstenaar (voor zover deze onderscheiding zin heeft)Hij doet eerder denken aan de zestiende-eeuwse dorpstimmerman dan een Dürer. Hij is lief, aandoenlijk, trouwhartig, meer dan grafisch overweldigend. 14 KB 34

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1973 | | pagina 16