K.J.I.Rosier overleden UIT DE BESTUURSVERGADERING Op 16 Oktober 1973 overleed plotseling, en ook voor zijn naaste medewerkers geheel onver- wacht, ons medelid K.J.I.Rosier, chef teken- zaal bij de afdelitig Landmeten en Kartografie van de dienst der Publieke Werken te Amster dam. Karel Johannes Ignatius Rosier werd geboren op 17 maart 1924 te Poerwokerto op Java. In 1942 behaalde hij te Buitenzorg het H.B.S.-B diplo- ma. Direct daarna werd hij in een Japans kamp geihterneerd Na de oorlogsjaren is hij, zoals velen, naar Nederland gegaan. In 1950 behaalde hij aan de Akademie te Rotterdam de akte LOtekenen, waarna hij nog studeerde voor de akte M.O.-A. Deze tekenopleiding zou blijken van beslissende invloed op zijn verdere loopbaan te zijn. In September 1953 trad hij in dienst van de directie Algemene Dienst van de Rijkswater- staat. Hij was daar 10 jaar werkzaam aan de w ater staatskaarten Op 1 november 1963 kwam hij in dienst van de gemeente Amsterdam bij de afdeling Landmeten en Kartografie van de dienst der Publieke Wer ken. Hier gaf hij leiding aan de vervaardiging en bewerking van de Kaart van Amsterdam op schaal 1:1000. Deze taak heeft hij gedurende deze jaren met grote toewijding en bekwaam- heid vervuld. Hij heeft daarbij een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering en dever- fraaiing van deze kaart. Hij legde zichzelf strenge maatstaven aan t.a.v. plichtsvervulling en menselijkheid. Zijn naaste medewerkers hebben hem dan ook leren kennen en waarderen als een vriendelijke en wellevende man met be- langstelling voor hun menselijke Problemen, maar ook als een voorbeeld van toewijding aan de hem toevertrouwde taak Zijn belangstelling reikte ook verder dan tot het werk en de medewerkers en hij sprak graag over zijn hobbies zoals fotografie, schepen, vogels en barokmuziek. Zijn overlijden kwam voor ons geheel onver- wacht, voor hemzelf, naar achteraf is geble- ken, in veel mindere mate. Hij hield er reke- ning mee dat het plotseling kon komen. Zijn diep religieuze overtuiging is hem ongetwijfeld tot steun geweest om dit onbevreesd onder ogen te zien. Zijn vrouw en beide kinderen möge de ze gedachte bij het zeer zware verlies dat zij lijden, tot troost zijn. Onze gedachten gaan bij dit voor de afdeling grote verlies, toch in de eerste plaats naar hen uit. Ir. P.J.Bakker (Vergaderingen 150 t/m 156; maart-oktober 1973) ICA-commissie VI De Werkgroep Kaartproduktie, bestaande uit de he- ren: Ir. H. L.v.Gent, Prof.Dr.Ir.C.Koeman, G. Piket, ing., G.D.Raasveldt, Ir. H.Rietveld en IrL.v. Zuylen, heeft zieh beschikbaar gesteld om te fungeren als de Nederlandse Werkgroep van de ICA-commissie VI (Cartographic Techniques) Verhouding KNAG-KS Door het bestuur is een commissie ingesteld om de relatie KNAG-KS aan een onderzoek te onder- werpen. Deze commissie, bestaande uit E.S.Bos, A.Ras en G.F.Willems, heeft een aantal raakpun- ten KNAG-KS onderzocht en op funktionering ge- toetstGeen uitspraak kon zij doen over het raak- punt tijdschriften. Om hierover ook geinformeerd te worden is een aparte commissie ingesteld, be staande uit E.S.Bos, F.J.Ormeling (Utrecht) en A.H.Verroen. Met diverse drukkerijen is contaet opgenomen. Een en ander is voortdurend onder- werp van bespreking op de vergaderingen en het bestuur wil de K.S. nu gaan omvormen tot een zelf- standige vereniging van Kartografen. Tijdens de ledenvergadering van 29 november werd dit bespro- ken. Cursus Kartografisch tekenaar Door het bestuur is een Begeleidingscommissie voor de PBNA-cursus "Cartografisch tekenaar" ingesteld. Deze commissie heeft o.a. tot taak om er voor te waken dat het niveau van de cursus op een hoog peil blijft. Tevens zal de commissie advi- seren in de aanvragen voor vrij Stellingen van di verse gedeelten. De commissie bestaat uit vijf le- den, t.w. vier leden van de Kartografische sectie en een lid van PBNA. Zij brengt eenmaal per jaar verslag uit aan het bestuur. De voorzitter van de redaktiecommissie van de cursus "Cartografisch tekenaar", de heer J.Ooms, heeft het bestuur zeer uitvoerig op de hoogte ge bracht van de stand van zaken m.b.t. de cursus. Genootschapsraad van het KNAG De heer A.v.d.Waag heeft bedankt voor het lidmaat- schap van de Genootschapsraad van het KNAG. Secretaris G. F.Willems volgt hem op. Bestuur smutaties Op de jaarvergadering traden de heren C.Koeman, G. D.Raasveldt en J. A. C. E v.Roermund af wegens voltooiing van de zittingsperiodeDe heer Koeman Steide zieh niet meer herkiesbaar, de heren Raas- veldt en v. Roermund wel. Het bestuur droeg als bestuurskandidaten voorF.J.Ormeling (weten- schappelijk medewerker van het Geografisch Insti- tuut van de Universiteit van Utrecht), G.D.Raas veldt en JACEvRoermund Contributie Door de stijgende kosten is contributieverhoging nodig geworden. De ledenvergadering op 29 novem ber ging hiermee akkoord. (De nieuwe bedragen vindt u op blz. 1. red.) 2 KB 34

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1973 | | pagina 4