465 DE 'VINLAND MAP' toegeworpen aan de geleerde wereld en men mag verwachten dat na enkele maanden de eerste goed gedocumenteerde kritieken op de meningen van de auteurs wel zullen ver schonen en dat dit tot in lengte van jaren zal doorgaan. Want juist de onderwerpen van de prioriteit van de ontdekkingsreizen in de Atlantische Oceaan en van de ontwikkeling van de stuurmanskunst zijn zeer explosief wanneer men ze in de nabijheid van zekere Italiaanse, Portugese of Spaanse geleerden brengt. (Men leze daarvoor de betreffende artikelen in Imago Mundi). Een dwaze belijding van nationaal gevoel Staat dan objec- tieve wetenschapsbeoefening in de weg. Het is daarom zo verheugend dat in het hier besproken boek een menigte van bronnen op volstrekt objectieve wijze ge'interpreteerd wordt. Het is een monument van integere geschiedvorsing. R. A. Skelton, Thomas Marston G. D. Painter, The Vinland Map and the Tartar relation, met een voorwoord door Alexander O. Vietor. New Häven London, Yale University Press, 1965. XII -f- 291 blz.. Illustraties en facsimiles. 105 sh.. lnhoud-, Voorwoord door Alexander O. Vietor, Curator of Maps, Yale University Library. 1. The Manuscript, History and description, door Thomas Marston, Curator of Medieval and Re naissance Literature in the Yale University Library. 2. Facsimiles van de Vinland Map en de Tartar relation. 3- The Tartar relation, door George D. Painter. Assistant Keeper of Printed Books in het British Museum. 4. The Vinland Map, door R. A. Skelton, Superintendent of the Map Room in the British Museum. 5. The Tartar relation and the Vinland Map: An Interpretation, door George D. Painter. Bibliography, indexes. KAARTENVERZAMELING AFRIKA STUDIECENTRUM Het interuniversitaire Afrika Studiecentrum te Leiden heeft voorbereidingen getroffen voor de opbouw van een kaartenverzameling betreffende Afrika, waarmee medio 1966 een begin zal worden gemaakt. Als doelstelling van het Afrika Studiecentrum Staat in de akte van oprichting vermeld: „het bevorderen van wetenschappelijke Studie van Afrika, in het bijzonder op het gebied van de geesteswetenschappen en bevorderen van de coördinatie der betreffende Studien hier te lande; het bevorderen van de verspreiding der kennis van wetenschappelijke en culturele vraagstukken betreffende Afrika". Een belangrijke steun hierbij is de grote verzameling boeken, rapporten en tijdschrif- ten, waaruit de bibliotheek van het Afrika Studiecentrum is opgebouwd. Minder aandacht is tot op heden besteed aan de opbouw van een kaartenverzameling, hoewel de kaart toch 00k een belangrijke functie kan vervullen bij het nastreven van bovengenoemde doelstellingen. Tot het opzetten van een kaartenverzameling zou voor het Afrika Studiecentrum min der noodzaak bestaan, indien goede kaarten van Afrika door andere instellingen in Ne- derland op systematische wijze zouden worden aangeschaft; dit bleek bij navraag evenwel niet het geval te zijn. Het Afrika Studiecentrum heeft daarom besloten als inter-universi- taire organisatie en als nationaal centrum voor Afrika-studien in deze lacune te moeten voorzien. De op te zetten kaartenverzameling zal uit een viertal categorieen bestaan: a. Overzichtskaarten, b. Topografische kaarten, c. Thematische kaarten, d. Atlassen. Overzichtskaarten Als basis van de verzameling zal dienen een serie overzichtskaarten, schaal 1 1 min., vervaardigd of uitgegeven door de Amerikaanse 'Army Map Service'. Deze serie beslaat bijna geheel Afrika; een uitzondering moet slechts gemaakt worden voor het uiterste

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1966 | | pagina 15