474 AANKONDIGINGEN Hydrografische Dienst der Koninklijke Marine De Kaarten voor Zeil- en Motorjachten, uitgegeven door de Afdeling Hydrografie van het Mi- nisterie van Defensie, zijn speciaal ontworpen voor de watertoerist. Hij kan op deze kaarten de voor hem noodzakelijke gegevens vinden, terwijl de kaart door toepassing van meerkleurendruk voor de niet nautisch geschoolde watersportbeoefenaar veel begrijpelijker is geworden. De reeds lang verkrijgbare zeekaart is bedoeld voor de vakman die met veel diepergaande en veel grotere zee- of binnenvaartschepen moet navigeren en bovendien beschikt Over de noodzakelijke ruimte om de betrekkelijk grote zeekaart te kunnen raadplegen. De kaarten voor zeil- en motorjachten hebben slechts een formaat van 52 x 36 cm, d.i. een kwart van het formaat van de normale zeekaart. Een apart bij te leveren plastic hoes maakt het mogelijk de zeilkaart zelfs bij regen of overkomend buiswater te bestuderen. Tevens worden de kleuren van de lichten en van de tonnen op de zeil kaart weergegeven door de kleuren zoals ze die in werkelijkheid hebben en niet door een arcering. En, door de voor de watertoerist van minder belang zijnde gegevens zoals grotere diepten, zichtbaar- heidsgrens van lichten, plaats van 10-meter en 5-meter lijnen, e.d. hetzij geheel weg te laten dan wel minder gedetailleerd weer te geven, heeft de zeilkaart een dusdanig uiterlijk verkregen, dat de voor de watertoerist werkelijk van belang zijnde informatie in een oogopslag uit de kaart is af te lezen. Tevens werden op de zeilkaarten meer 'plannenkaartjes' van havens aangebracht dan op de zee- kaarten het geval is, terwijl het (op vereenvoudigde wijze) afbeelden van de wegen op het land- gedeelte van de zeilkaarten de gebruiker althans enige indruk van de verbindingen met andere plaatsen geeft, zonder dat zij wil pretenderen een werkelijke wegenkaart te zijn. Op de legendapagina worden nog gegevens omtrent havenaccommodatie en -faciliteiten, storm- seinen, de betekenis van de verschillende Symbolen en afkortingen en andere wetenswaardigheden gegeven. Aangezien in de zeearmen, meer nog dan dit bij het IJselmeer het geval is, de vaarwaters sterk aan verandering onderhevig zijn en de door het Loodswezen uitgelegde betonning steeds wordt aan- gepast aan de gewijzigde toestand, is het duidelijk, dat slechts kaarten, waarop de meest recente ge gevens zijn gekaarteerd, geschikt zijn voor een veilige navigatie. Daar de watersportbeoefenaar Over het algemeen onvoldoende of niet in de gelegenheid zal zijn om zijn kaarten bij te werken, zullen de zeilkaarten ieder jaar omstreeks april verniettwd worden; dan zal een nieuwe editie verschijnen waarin de laatst bekende gegevens verwerkt zullen zijn. Gedurende het geldende jaar zullen de zeilkaarten echter niet door het Bureau Hydrografie bijgewerkt worden voor eventuele veranderingen welke na het drukken van de zeilkaarten mochten zijn opgetreden. Met het Bureau voor Water- toerisme ANWB-KVNWV-NKB werd overeengekomen de van belang zijnde veranderingen perio- diek in De Waterkampioen op te nemen, zodat de gebruiker van de zeilkaart deze verbetering desgewenst zelf zal kunnen aanbrengen. Hoewel het Bureau Hydrografie de zeilkaarten zo goed mogelijk samenstelt worden aanvullende gegevens, wensen, op- en aanmerkingen betreffende de zeilkaarten toch gaarne tegemoet gezien door: de Chef der Hydrografie Badhuisweg 171 's-Gravenhage UITTREKSEL UIT DE PRIJSLIJST HYDROGRAFISCHE PUBLIKATIES VOOR WATERTOERISME (Prijswijzigingen voorbehouden) Uitgegeven door de Hydrografische dienst van het Ministerie van Defensie (Marine). (Voor volledige gegevens zie de Catalogus van Ned. zeekaarten en boekwerken). Zeil- en motorjachtkaarten 1803 Westerschelde f 6, 1805 Oosterschelde, Krammer en Volkerak f 8, 1807 Grevelingen, Haringvliet, Hollandsch Diep f 6, 1809 Nieuwe- en Oude Maas, Hollandsch Diep, Brielse Meer f 8, 1810 IJselmeer f 6, Plastic hoes voor het opbergen van deze kaarten 1,25

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1966 | | pagina 24