KARTOGRAFISCHE SECTIE 1 Bestuur: Prof. dr. F. J. Ormeling, V oorzitterBachlaan 39, Hilversum; Dr. J J. C. Piket, Secretaris, St. Annastraat 418, Nijmegen; M. DE Smit, PenningmeesterLaan van Poot 124, 's-Gravenhage, giro 484407; Drs. J. E. Romein, Vice-Voorzitter, Groet; Leden: Drs. W. F. Heinemeyer, Amsterdam; W. F. den Hengst, Delft; Dr. ir. C. Koeman, De Bilt; G. D. Raas- veldt, 's-Gravenhage; A. J. van der Waag, Delft; Drs. G. F. Willems, Amsterdam. Ere-lid: J. Schokkenkamp, 's-Gravenhage. Sub-Redactie-Commissie: Dr. ir. C. Koeman, Secretaris. Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie: Mr. B. van t Hoff, Burnierstraat 42. 's-Gravenhage, Voorzitter, Dr. ir. C. Koeman, Park Arenberg 71, De Bilt, Secretaris. Alle correspondentie betreffende het lidmaatschap van de Kart. Sectie (adreswijzigingen etc.) dient uitsluitend aan het Secretariaat, St. Annastraat 418, Nijmegen, gericht te worden. Losse nrs. en ab. van de 'Mededelingen' kunnen eveneens aangevraagd worden bij het Secretariaat. Prijs van de losse nrs. 1,50 per aflevering. Jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van de Kartografische Sectie: Gewone leden: 12,—; Institutionen leden f 40,Voor leden die tevens lid zijn van het K.N.A.G. zijn deze bedragen resp. f 6,— en f 20,Junior leden en Studenten 6,-. Verzoeke alle kopij, advertentie-opdrachten en recensie-exemplaren te zenden aan het Redactie- Secretariaat van het T.A.G., Noord Houdringelaan 28, Bilthoven. INHOUD Samenstelling Bestuur en Bestuursmededelingen452 Artikel en-, Enkele aantekeningen betreffende de oppervlaktebepaling ten behoeve van de grondgebruiksstatistiek en de grondgebruikskaart (met 3 figuren) L. van Zuylen 453 De 'Vinland Map'. Een wereldkaart uit c. 1440, met een afbeelding van Amerikaans gebied (met 1 figuur) C. Koeman460 Kaartenverzameling Afrika studiecentrum J. H. Sterkenburg465 Besprekingen: Weltatlas. Die Staaten der Erde und ihre Wirtschaft (R. A. van Zuidam), 467. Schoolwandkaarten (J. Schokkenkamp), 468. Suriname (J. Schokken kamp), 468. Belgie en Luxemburg (J. Schokkenkamp), 469. Berichten uit de Kartografie: Verslag van de ledenvergadering van de Kartografische sectie van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, gehouden op 17 juni 1966 in het I.T.C. te Delft (J. J. C. Piket), 469. ICA technische conferentie te Amsterdam in 1967, 471. Uit de tijdschriften472 Geodesia; Bulletin du Comite Francais de Cartographie; Kartographische Nachrichten; Nachrichten aus dem Karten- und Vermessungswesen; Surveying and Mapping; The Nigerian Geographical Journal; Bulletin of the Geographical Survey Institute Japan. Äankondigingen473 Nieuwe Atlassen, 473. Kaarten, 473. Publicaties, 473. Hydrografische Dienst der Ko- ninklijke Marine, 474. Facsimile reproductie in kleuren van de Carte de Cabinet van Ferraris, 475. Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst, Rivierkaarten, 476. Topografische Dienst, 476. WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR Drs. P. Pronk heeft wegens gezondheidsredenen bedankt als bestuurslid van de Kartografische Sectie. MEDEDELING AAN DE LEDEN Tijdens de ledenvergadering te Delft op vrijdag 17 juni 1966 werd een commissie onder voor- zitterschap van de heer A. Karssen in het leven geroepen, welke commissie tot taak zal hebben zieh te beraden op de speeifieke belangen van de kaarttekenaars en over de wijze waarop deze doot de Kartografische Sectie kunnen worden gediend. Q

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1966 | | pagina 2