Kartografische Sectie De Luiwagen van Willem Janszoon Blaeu Onder de lezers van dit tijdschrift zal zeker niemand zijn te vinden die niet de naam kent van Willem jansz. blaeu (1571-1638), grondvester van een bedrijf dat een wereldreputatie verwierf en dat na hem werd voortgezet door twee ge suchten blaeu. Men kent hem in de eerste plaats als maker en uitgever van kaar- ten, allassen en globes, voorts als drukker en uitgever van boeken. Men eert hem als verdienstelijk beoefenaar der wiskunde en sterrenkunde en als maker van zee- vaartkundige instrumenten. Willem janszoon blaeu's naam - en mede die van zijn zoon joan en van diens zonen - zijn voor ons verbonden aan de tijd waarin ons land op politiek, economisch en wetenschappelijk gebied, op dat der kunst en letterkunde op het hoogste punt stond. Dank zij voortreffelijke Verhandelingen gewijd aan de blaeu's en tentoonstellingen van de door hen uitgegeven werken kent de lezer het bewonderenswaardige oeuvre dezer „beschrijvers van land-, hemel- en waterwereld". In het hier volgende zal in het bijzonder de aandacht worden gevestigd op ver dienstelijk werk van Willem janszoon ten behoeve van de zeevaart en de zeeman, Denken wij hierbij dadelijk aan enige prachtige overzichtskaarten van verschil- lende zeeen op duurzaam perkament gedrukt en bestemd voor gebruik aan boord, het zijn twee door hem uitgegeven, omvangrijke zeemansgidsen, die het onder- werp uitmaken, althans inleiden, van dit opstel. Dit waren Het Licht der Zee-Vaert (zie fig. 1), voor het eerst versehenen in 1608 en ter vervanging van dit werk de MEDEDELTNGEN NR 41 (1968) Bestuur: Prof. dr. f. j. ormeling, VoorzitterBachlaan 39, Hilversum; Dr. j. j. c. piket, Secretaris, St. Annastraat 418, Nijmegen; m. de smit, Penningmeester, Laan van Poot 124, 's-Gravenhage, giro 484407; Leden: Dr. w. f. heinemeijer, Amsterdam; w. f. den hengst, Delft; Dr. ir. c. koeman, De Bilt; g. d. raasveldt, 's-Gravenhage; Drs. j. e. romein, Groet; a. van der waag, Delft; Drs. G. F. Willems, Amsterdam. Ere-lid: j. schokkenkamp, 's-Gravenhage. Sub-Redactie-Commissie: Dr. ir. c. koeman. Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie: Mr. b. van 't hoff, Burnierstraat 42, 's-Gravenhage, Voorzitter; Dr. ir. c. koeman, Park Arenberg 71, De Bilt, Secretaris. Alle correspondentie betreffende het lidmaatschap van de Kartografische Sectie (adreswijzi- gingen etc.) dient uitsluitend aan het Secretariaat, St. Annastraat 418, Nijmegen, gericht te worden Losse nrs en ab. op de 'Mededelingen' kunnen eveneens aangevraagd worden bij het Secretariaat. Verzoeke alle kopij en recensie-exemplaren te zenden aan het Redactie-Secretariaat van het Geografisch rijdschrift, Noord Houdringelaan 28, Bilthoven. Advertentie-kopij zenden aan Intermedia Groningen N.V., Oude Boteringestr. 22, Groningen. ERNST CRONE Dr. ernst crone, Bergen (N.H.). K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift II (1968) No. 4

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1968 | | pagina 1